Personal militar

 

Cetăţenii români pot urma cariera militară în calitate de ofiţer, maistru militar, subofiţer sau soldat/gradat profesionist în activitate, în urma absolvirii unei instituţii de învăţământ superior sau postliceal militar, a unui curs de formare profesională ori program de instruire a soldaţilor/gradaţilor profesionişti.
 
Absolvenţii de gimnaziu pot opta pentru a deveni elevi la colegiile naţionale militare. După finalizarea studiilor, datorită cunoştinţelor şi deprinderilor dobândite, absolvenţii colegiilor naţionale militare vor fi admişi în instituţiile de învăţământ superior militar (academii militare) sau vor continua pregătirea în învăţământul postliceal militar de formare a maiştrilor militari.                                          
Formarea ofiţerilor şi a subofiţerilor în activitate se poate realiza pe două filiere complementare: filiera directă şi filiera indirectă.
Formarea pe filiera directă a ofiţerilor şi subofiţerilor în activitate se realizează prin parcurgerea şi finalizarea studiilor universitare de licenţă, respectiv a studiilor postliceale organizate de unităţile/instituţiile de învăţământ militar, conform reglementărilor în vigoare la nivel naţional şi a celor specifice Ministerului Apărării Naţionale.
Formarea pe filiera indirectă a ofiţerilor şi subofiţerilor în activitate presupune parcurgerea şi finalizarea „Cursului de formare pe filiera indirectă a ofiţerilor/subofiţerilor în activitate” de către absolvenţi ai învăţământului civil (postliceal şi superior), care deţin competenţe şi calificări necesare Ministerului Apărării Naţionale. Recrutarea candidaţilor pentru formarea pe filiera indirectă a personalului militar se face potrivit nevoilor Ministerului Apărării Naţionale, în conformitate cu normele specifice pentru serviciile militare pentru care există un deficit major de personal şi/sau nu se asigură pregătirea în cadrul Ministerului Apărării Naţionale.

Pentru a urma cariera militară este necesară parcurgerea succesivă a trei etape: recrutarea, selecția aptitudinală și concursul de admitere sau de repartizare pe post (în cazul candidaților pentru funcțiile de soldat/gradat profesionist).
Primul lucru pe care trebuie să-l facă orice tânăr interesat de profesia militară este acela de a se informa.
Personalul biroului informare-recrutare este pregătit şi chiar nerăbdător să te întâmpine şi să te consilieze, pentru ca tu sa faci alegerea cea mai bună.
Odată recrutat/recrutată, devii candidat, iar drumul spre cariera militară ţi se deschide pas cu pas. Doar de tine depinde până unde vrei şi poţi să ajungi.
 
 

Următoarea etapă pe care o vei parcurge este selecţia aptitudinală, la unul dintre cele trei centre zonale de selecţie şi orientare: Alba Iulia, Breaza, Câmpulung Moldovenesc și Constanța
.
Selecţia sau evaluarea aptitudinală se concretizează în examinări specifice şi probe care pot indica dacă şi în ce măsură un candidat poate face faţă cerinţelor profesiei militare şi mediului militar.
 
Selecţia constă în parcurgerea următoarelor probe:
 • Probe psihologice:
  • test de aptitudini care evaluează randamentul intelectual;
  • chestionar de personalitate pentru evaluarea posibilităţilor tale de adaptare la condiţiile specifice mediului militar;
  • test situaţional (pentru ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri), care evaluează aptitudinile de lider şi capacitatea de a lucra în echipă.
 • Probe fizice, care constau în:
  • parcurgerea într-un timp determinat a unui traseu utilitar-aplicativ, care conţine 10 elemente pe un circuit de 90 m lungime şi care evaluează nivelul de dezvoltare a deprinderilor tale motrice de bază (viteza, îndemânarea, rezistenţa, forţa);
  • probă de rezistenţă pe distanţa de 1000 sau 2000 m, în funcţie de categoria de personal pentru care ai optat.
 • Interviu de evaluare finală.

Fiecare probă în parte are caracter eliminatoriu, candidatul fiind declarat  "Admis" sau "Respins".
Detalii despre aceste probe poţi obţine fie 
aici, fie solicitând informații direct la biroul informare-recrutare din cadrul centrului militar din județul/sectorul în care domiciliezi.

Fiecare județ/birou de informare-recrutare este arondat (vezi arondarea birourilor de informare-recrutare aici) unui centru zonal de selecție și orientare (CZSO), astfel încât candidații se vor prezenta pentru selecție la CZSO de care aparțin cu domiciliul stabil.


Candidaţii pentru anumite arme/servicii şi specialităţi militare, vor efectua, în plus, o evaluare aptitudinală specială (medicală şi/sau psihologică), dar numai după ce au fost declaraţi "Admis" - la toate cele trei probe enumerate mai sus.
Dacă  doreşti să te alături Forţelor Aeriene şi să faci parte din rândul personalului aeronautic, evaluarea aptitudinală specială are loc la Institutul Naţional de Medicină Aeronautică şi Spaţială "General doctor aviator Victor Anastasiu", din Bucureşti. Examinările durează câteva zile şi includ mai multe probe şi specialităţi medicale.
În cazul în care optezi pentru Forţele Navale, indiferent de arma şi specialitatea militară, evaluarea aptitudinală specială are loc  la Centrul de Medicină Navală din Constanţa.
Dacă ai ales să devii maistru militar, subofiţer sau soldat/gradat profesionist şi alegi armele tehnice – auto, tancuri, geniu, pentru care este necesară deţinerea sau obţinerea permisului de conducere auto, vei efectua examinările psihotehnice specifice, chiar în cadrul centrelor zonale de selecţie şi orientare, prin grija laboratoarelor psihotehnice ale Ministerului Apărării Naţionale.
Dacă eşti declarat "Inapt" la evaluarea medicală şi/sau aptitudinală specială, poţi opta pentru o altă categorie de personal, instituţie de învăţământ militar sau post de soldat/gradat profesionist, pentru care nu este necesar acest tip de evaluare, în condiţiile în care metodologia probelor şi rezultatele obţinute la selecţie permit acest lucru.
 

        Urmează etapa susţinerii concursului de admitere într-o instituţie de învăţământ militar sau la un curs de formare profesională, care constă într-un test de cunoştinţe precedat de o probă eliminatorie la limba engleză. Probele de concurs sunt stabilite pentru fiecare categorie de personal şi unitate sau instituţie de învăţământ militar.
Candidaţii care au ales profesia de soldat/gradat profesionist nu susţin concurs de admitere, însă vor fi repartizaţi pe posturi în regim computerizat, în ordinea descrescătoare a punctajului calculat după anumite criterii profesionale si administrative, pe baza opţiunilor exprimate la recrutare. Candidaţii care au fost repartizaţi trebuie să parcurgă programul de instruire specific, cu durata de cel mult cinci luni.


Dacă doreşti începerea procesului de recrutare (înscriere) sau informaţii detaliate despre cariera militară și etapele de recrutare, selecție și admitere, te poţi adresa personalului recrutor, direct la sediul biroului informare-recrutare.
Biroul informare-recrutare este sursa cea mai autorizată de informaţii despre cariera militară, despre criteriile şi standardele pe care trebuie să le îndeplineşti pentru a deveni militar în cadrul Ministerului Apărării Naţionale.
 

Adresele şi numerele de telefon ale birourilor informare-recrutare (aici)


De reţinut! Potenţialii candidaţi se pot înscrie doar la biroul informare-recrutare din judeţul/sectorul Municipiului Bucureşti de care aparţin cu domiciliul stabil sau unitatea de învățământ militar / unitatea militară la care sunt înmatriculaţi / încadrați. 
 

Pentru mai multe informații, accesați site-ul pentru recrutare al Ministerului Apărării Naționale sau
pagina de Facebook aferentă.


Personal civil
 
Încadrarea într-o funcţie de personal civil într-o unitate militară din Ministerul Apărării Naţionale se face în baza unui contract individual de muncă, încheiat pe perioadă nedeterminată sau determinată, respectiv a unui ordin de numire într-o funcţie publică, în urma câştigării unui concurs sau examen
Concursurile sau examenele pentru încadrarea posturilor civile vacante sau temporar vacante se organizează de către fiecare unitate militară în parte. În Ministerul Apărării Naţionale, angajatorul, reprezentat de către comandantul/şeful unităţii militare, este cel care aprobă fişele de post, în care sunt specificate condiţiile de studii şi de vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării prin concurs sau examen a posturilor respective.
Organizarea şi desfăşurarea concursului de încadrare a unei funcţii vacante de personal civil contractual din structurile ministerului este reglementată la art. 30 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prin Normele privind ocuparea prin concurs ori examen a unui post vacant sau temporar vacant de personal civil contractual în Ministerul Apărării Naţionale, care au fost aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.68/2015, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 553 din 24 iulie 2015.
Metodologia organizării şi desfăşurării concursurilor de încadrare a funcţiilor publice vacante și temporar vacante din unităţile militare ale M.Ap.N. este cea din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi din Hotărârea Guvernului României nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.
Publicitatea posturilor vacante de personal civil contractual se face în momentul organizării efective a concursurilor, cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de desfăşurarea primei probe a concursului, la sediul fiecărei unităţi militare angajatoare, pe site-ul ministerului, pe portalul posturi.gov.ro, în Monitorul Oficial al României Partea a III-a, precum şi prin publicarea anunţului de concurs într-un cotidian de largă circulaţie.
Publicitatea funcţiilor publice vacante se face în momentul organizării efective a concursurilor, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de desfăşurarea primei probe a concursului, la sediul fiecărei unităţi militare angajatoare, pe site-ul ministerului, în Monitorul Oficial al României Partea a III-a, precum şi prin publicarea anunţului de concurs într-un cotidian de largă circulaţie.
Începând cu 01 ianuarie 2018, ocuparea prin concurs/examen a posturilor civile vacante sau temporar vacante din instituţiile şi autorităţile publice a fost suspendată, conform art. 14 din Ordonanţa de urgenţă nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare. Prin excepţie, aprobarea încadrării posturilor de personal civil se poate face prin Memorandum aprobat de Guvern, cu justificarea necesităţii şi cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate cu această destinaţie în buget. Recent, Guvernul României a aprobat un Memorandum în vederea încadrării prin concurs, a unor posturi vacante civile şi militare din Ministerul Apărării Naţionale. Totodată, ordonatorii de credite pot decide ocuparea unui procent de maximum 50% din totalul posturilor care se vacantează după data de 1 ianuarie 2018, numai în condiţiile încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget.
 
Condiţiile generale pe care trebuie să le îndeplinească o persoană pentru participarea la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant de personal civil contractual sunt următoarele:
 • are cetăţenia română, cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
   
Pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant de funcţionar public, condiţiile generale pe care trebuie să le îndeplinească o persoană pentru a participa la concurs sunt următoarele:
 • are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
 • îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
 • nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;
 • nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 • nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.
 
Condiţiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la concurs de ocupare a unui post de personal civil se stabilesc de către comandanţii/şefii unităţilor organizatoare, pe baza cerinţelor cuprinse în fişa postului îi se referă, în principal, la:
 • condiţiile de studii stabilite de prevederile statului de organizare;
 • absolvirea unor cursuri ori programe de perfecţionare şi/sau specializare;
 • nivelul de acces la informaţii clasificate, precum şi acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate;
 • vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 • nivelul de cunoaştere a limbilor străine;
 • cunoştinţele de operare sau, după caz, de programare pe calculator;
 • abilităţile, calităţile şi aptitudinile corespunzătoare specificului postului;
 • capacitatea managerială, pentru posturile de conducete”.
Ocuparea unui post de personal civil contractual vacant în unităţile militare ale Ministerului Apărării Naţionale se poate face şi prin transfer, dacă se realizează de pe un post din sistemul bugetar, similar (de exemplu, de pe postul de economist pe postul de referent de specialitate) sau echivalent (de exemplu, de pe postul de economist pe postul de economist), în condiţiile în care persoana în cauză îndeplineşte condiţiile de studii şi de vechime în specialitatea studiilor stipulate în fişa postului precum şi celelalte criterii de selecţie proprii.
Transferul personalului civil contractual poate avea loc în interesul serviciului sau la cererea persoanei, potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Transferul unei persoane care deţine deja calitatea de funcţionar public în administraţia publică pe funcţii publice din Ministerul Apărării Naţionale se poate face în condiţiile prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Top