Personal militar

 

Cetățenii români pot urma cariera militară în calitate de ofițer, maistru militar, subofițer sau soldat/gradat profesionist în activitate, în urma absolvirii unei instituții de învățământ superior sau postliceal militar, a unui curs de formare profesională ori program de instruire a soldaților/gradaților profesioniști.
 
Absolvenții de gimnaziu pot opta pentru a deveni elevi la colegiile naționale militare. După finalizarea studiilor, datorită cunoștințelor și deprinderilor dobândite, absolvenții colegiilor naționale militare vor fi admiși în instituțiile de învățământ superior militar (academii militare) sau vor continua pregătirea în învățământul postliceal militar de formare a maiștrilor militari.                                          

Pentru a urma cariera militară este necesară parcurgerea succesivă a trei etape: recrutarea, selecția aptitudinală și concursul de admitere sau de repartizare pe post (în cazul candidaților pentru funcțiile de soldat/gradat profesionist).
Primul lucru pe care trebuie să-l facă orice tânăr interesat de profesia militară este acela de a se informa.
Personalul biroului informare-recrutare este pregătit și chiar nerăbdător să te întâmpine și să te consilieze, pentru ca tu sa faci alegerea cea mai bună.
Odată recrutat/recrutată, devii candidat, iar drumul spre cariera militară ți se deschide pas cu pas. Doar de tine depinde până unde vrei și poți să ajungi.
 
 

Următoarea etapă pe care o vei parcurge este selecția la unul dintre cele patru centre zonale de selecție și orientare: Alba Iulia, Breaza, Câmpulung Moldovenesc și Constanța
.
Selecția sau evaluarea aptitudinală se concretizează în examinări specifice și probe care pot indica dacă și în ce măsură un candidat poate face față cerințelor profesiei militare și mediului militar.
 
Selecția constă în parcurgerea următoarelor probe:
 • Probe psihologice:
  • test de aptitudini care evaluează randamentul intelectual;
  • chestionar de personalitate pentru evaluarea posibilităților tale de adaptare la condițiile specifice mediului militar;
  • test situațional (pentru ofițeri, maiștri militari și subofițeri), care evaluează aptitudinile de lider și capacitatea de a lucra în echipă.
 • Probe fizice, care constau în:
  • parcurgerea într-un timp determinat a unui traseu utilitar-aplicativ, care conține 10 elemente pe un circuit de 90 m lungime și care evaluează nivelul de dezvoltare a deprinderilor tale motrice de bază (viteza, îndemânarea, rezistența, forța);
  • probă de rezistență pe distanța de 1000 sau 2000 m, în funcție de categoria de personal pentru care ai optat.
 • Interviu de evaluare finală.

Fiecare probă în parte are caracter eliminatoriu, candidatul fiind declarat  "Admis" sau "Respins".
Detalii despre aceste probe poți obține fie 
aici, fie solicitând informații direct la biroul informare-recrutare din cadrul centrului militar din județul/sectorul în care domiciliezi.

Fiecare județ/birou de informare-recrutare este arondat (vezi arondarea birourilor de informare-recrutare aici) unui centru zonal de selecție și orientare (CZSO), astfel încât candidații se vor prezenta pentru selecție la CZSO de care aparțin cu domiciliul stabil.


Candidații pentru anumite arme/servicii și specialități militare, vor efectua, în plus, o examinare medicală specifică și/sau evaluarea psihologică a aptitudinilor speciale, dar numai după ce au fost declarați "Admis" - la toate cele trei probe enumerate mai sus.
Dacă  dorești să te alături Forțelor Aeriene și să faci parte din rândul personalului aeronautic, evaluarea aptitudinală specială are loc la Institutul Național de Medicină Aeronautică și Spațială "General doctor aviator Victor Anastasiu", din București. Examinările durează câteva zile și includ mai multe probe și specialități medicale.
În cazul în care optezi pentru Forțele Navale, indiferent de arma și specialitatea militară, evaluarea aptitudinală specială are loc  la Centrul de Medicină Navală din Constanța.
Dacă ai ales să devii maistru militar, subofițer sau soldat/gradat profesionist și alegi armele tehnice – auto, tancuri, geniu, pentru care este necesară deținerea sau obținerea permisului de conducere auto, vei efectua examinările psihotehnice specifice, chiar în cadrul centrelor zonale de selecție și orientare, prin grija laboratoarelor psihotehnice ale Ministerului Apărării Naționale.
Dacă ești declarat "Inapt" la
 examinarea medicală specifică și/sau evaluarea psihologică a aptitudinilor speciale, poți opta pentru o altă categorie de personal, instituție de învățământ militar sau post de soldat/gradat profesionist, pentru care nu este necesar acest tip de evaluare, în condițiile în care metodologia probelor și rezultatele obținute la selecție permit acest lucru.

 

puzzle


Urmează etapa susținerii concursului de admitere într-o instituție de învățământ militar sau la un curs de formare profesională, care constă într-un test de cunoștințe precedat de o probă eliminatorie la limba engleză. Probele de concurs sunt stabilite pentru fiecare categorie de personal și unitate sau instituție de învățământ militar.
Candidații care au ales profesia de soldat/gradat profesionist nu susțin concurs de admitere, însă vor fi repartizați pe posturi în regim computerizat, în ordinea descrescătoare a punctajului calculat după anumite criterii profesionale si administrative, pe baza opțiunilor exprimate la recrutare. Candidații care au fost repartizați trebuie să parcurgă programul de instruire specific, cu durata de cel mult cinci luni.

 


Dacă dorești începerea procesului de recrutare (înscriere) sau informații detaliate despre cariera militară și etapele de recrutare, selecție și admitere, te poți adresa personalului recrutor, din cadrul biroului informare-recrutare.
Biroul informare-recrutare este sursa cea mai autorizată de informații despre cariera militară, despre criteriile și standardele pe care trebuie să le îndeplinești pentru a deveni militar în cadrul Ministerului Apărării Naționale.
 

Adresele și numerele de telefon ale birourilor informare-recrutare (aici)


De reținut! Potențialii candidați se pot înscrie doar la biroul informare-recrutare din județul/sectorul Municipiului București de care aparțin cu domiciliul stabil sau cu unitatea de învățământ militar / unitatea militară la care sunt înmatriculați / încadrați. 

Unul dintre actele normative specifice relevante este ordinul ministrului apărării naționale nr. M.217/2019 pentru aprobarea condițiilor și criteriilor de recrutare, precum și a instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea sistemului de recrutare, selecție și formare profesională inițială a candidaților la profesia militară.

Pentru mai multe informații, accesați site-ul pentru recrutare al Ministerului Apărării Naționale sau pagina de Facebook aferentă.


Personal civil
 
Încadrarea într-o funcție de personal civil într-o unitate militară din Ministerul Apărării Naționale se face în baza unui contract individual de muncă, încheiat pe perioadă nedeterminată sau determinată, respectiv a unui ordin de numire într-o funcție publică, în urma câștigării unui concurs sau examen
Concursurile sau examenele pentru încadrarea posturilor civile vacante sau temporar vacante se organizează de către fiecare unitate militară în parte. În Ministerul Apărării Naționale, angajatorul, reprezentat de către comandantul/șeful unității militare, este cel care aprobă fișele de post, în care sunt specificate condițiile de studii și de vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării prin concurs sau examen a posturilor respective.
Organizarea și desfășurarea concursului de încadrare a unei funcții vacante de personal civil contractual din structurile ministerului este reglementată la art. 30 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și prin Normele privind ocuparea prin concurs ori examen a unui post vacant sau temporar vacant de personal civil contractual în Ministerul Apărării Naționale, care au fost aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.68/2015, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 553 din 24 iulie 2015.
Metodologia organizării și desfășurării concursurilor de încadrare a funcțiilor publice vacante și temporar vacante din unitățile militare ale M.Ap.N. este cea din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2017 privind Codul administrativ, precum și din Hotărârea Guvernului României nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.
Publicitatea posturilor vacante de personal civil contractual se face în momentul organizării efective a concursurilor, cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de desfășurarea primei probe a concursului, la sediul fiecărei unități militare angajatoare, pe site-ul ministerului, pe portalul posturi.gov.ro, în Monitorul Oficial al României Partea a III-a, precum și prin publicarea anunțului de concurs într-un cotidian de largă circulație.
Publicitatea funcțiilor publice vacante se face în momentul organizării efective a concursurilor, cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de desfășurarea primei probe a concursului, la sediul fiecărei unități militare angajatoare, pe site-ul ministerului, în Monitorul Oficial al României Partea a III-a, precum și prin publicarea anunțului de concurs într-un cotidian de largă circulație.


În anul 2019, încadrarea posturilor civile vacante (funcții publice și de personal civil contractual) din Ministerul Apărării Naționale,  a căror sursă de finanțare este bugetul de stat, prin concurs sau transfer, se poate realiza numai în condițiile încadrării în plafonul cheltuielilor de personal aprobate prin buget și în limita numărului maxim de posturi finanțate pentru această categorie de personal, potrivit prevederilor art. 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare.
Concursurile pentru încadrarea posturilor civile vacante sau temporar vacante se organizează de către fiecare unitate militară în parte. În Ministerul Apărării Naționale, angajatorul, reprezentat de către comandantul/șeful unității militare, este cel care stabilește conținutul fișelor de post, în care sunt specificate condițiile specifice de studii și de vechime în specialitatea studiilor necesare încadrării posturilor civile vacante.
Astfel, publicitatea privind organizarea concursurilor de încadrare a posturilor civile vacante sau anunțurile privind posturile vacante ce se pot încadra prin transfer, se asigură de către unitățile militare în a căror organigramă există postul civil vacant, termenele de publicitate și   mijloacele prin care se asigură publicitatea fiind cele prevăzute de actele normative aplicabile, în funcție de categoria de personal civil (funcționari publici sau personal civil contractual).
 
Condițiile generale pe care trebuie să le îndeplinească o persoană pentru participarea la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant de personal civil contractual sunt următoarele:
 • are cetățenia română, cetățenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
 
   Condițiile generale pe care trebuie să le îndeplinească o persoană pentru a participa la concurs pentru ocuparea unei funcții publice, potrivit prevederilor art. 465, alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ sunt următoarele:
 1. are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
 6.  îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
 7. îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
 8. nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 9. nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
 10. nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 11. nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.
 
Condițiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la concurs de ocupare a unui post de personal civil se stabilesc de către comandanții/șefii unităților organizatoare, pe baza cerințelor cuprinse în fișa postului îi se referă, în principal, la:
 • condițiile de studii stabilite de prevederile statului de organizare;
 • absolvirea unor cursuri ori programe de perfecționare și/sau specializare;
 • nivelul de acces la informații clasificate, precum și acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate sau a certificatului de securitate;
 • vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;
 • nivelul de cunoaștere a limbilor străine;
 • cunoștințele de operare sau, după caz, de programare pe calculator;
 • abilitățile, calitățile și aptitudinile corespunzătoare specificului postului;
 • capacitatea managerială, pentru posturile de conducere”.
 
Începând cu anul 2017, ocuparea unui post de personal civil contractual vacant în unitățile militare ale Ministerului Apărării Naționale se poate face și prin transfer, dacă se realizează de pe un post din sistemul bugetar, similar sau echivalent, în condițiile în care persoana în cauză îndeplinește condițiile de studii și de vechime în specialitatea studiilor stipulate în fișa postului precum și celelalte criterii de selecție proprii.
Transferul personalului civil contractual poate avea loc în interesul serviciului sau la cererea persoanei, potrivit prevederilor art. 32 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și a actelor normative specifice, emise la nivelul Ministerului Apărării Naționale.
Transferul funcționarilor publici în funcții publice vacante din Ministerul Apărării Naționale se realizează în condițiile prevăzute de la art. 506 din Codul administrativ.
Anunțurile privind posturile civile vacante care se pot încadra prin transfer și condițiile ce trebuie îndeplinite sunt publicate de unitățile militare angajatoare, fiind postate pe site-urile web ale acestora.

Acte normative specifice

ORDIN pentru constituirea în Ministerul Apărării Naționale a comisiei de disciplină și a comisiei paritare a funcționarilor publici, precum și pentru numirea secretarilor acestor comisii
 
ORDIN al ministrului apărării naționale nr. M85/2019 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului apărării naționale nr. M.32/2017
Top