PERSONAL CIVIL

Documente 2017

ORDIN pentru constituirea în Ministerul Apărării Naționale a comisiei de disciplină și a comisiei paritare a funcționarilor publici, precum și pentru numirea secretarilor acestor comisii

 
 
Personalul civil din structurile Ministerului Apărării Naţionale se încadrează în două mari categorii:

 • funcţionari publici;
 • personal civil contractual.
   
În prezent, în structurile ministerului sunt încadraţi aproximativ 380 funcţionari publici, numiţi în funcţii publice din structurile centrale şi Casa de pensii sectorială a M.Ap.N. şi 11.000 de persoane încadrate cu contract individual de muncă, acoperind întreaga gamă de profesii existentă pe plan naţional: cadre didactice, personal sanitar şi auxiliar sanitar, jurişti, artişti, muncitori calificaţi şi necalificaţi, etc.
Prin Regulamentul de ordine interioară aplicabil personalului civil sunt stabilite principalele dispoziţii referitoare la raporturile de muncă/serviciu ale personalului civil, drepturi şi obligaţii, regulile de disciplină a muncii, timpul de muncă şi timpul de odihnă, evidenţa personalului civil, abateri şi sancţiuni disciplinare aplicabile personalului civil, precum şi evaluarea performanţelor profesionale pentru personalul civil contractual.
 
Principalele drepturi de care beneficiază personalul civil din unităţile militare sunt următoarele:
 • salarizare corespunzătoare postului ocupat, potrivit legislaţiei în domeniu;
 • repaus zilnic şi săptămânal;
 • concediu de odihnă anual şi alte concedii stabilite potrivit legii;
 • egalitate de şanse şi de tratament;
 • demnitate în muncă;
 • dreptul la opinie;
 • desfăşurarea activităţii în condiţii de respectare a normelor de securitate şi sănătate în muncă, precum şi a normelor de apărare împotriva incendiilor;
 • perfecţionare profesională;
 • informare şi consultare, potrivit legii;
 • primire în audienţă şi consiliere, la cerere.
 • protecţie socială, conform prevederilor legale, în cazul încetării raportului de muncă sau de serviciu;
 • constituirea sau aderarea la organizaţii sindicale sau socioprofesionale, în condiţiile legii, etc.
   
De asemenea, personalul civil are obligaţii specifice, precum:
 • să fie loial instituţiei armatei;
 • să execute dispoziţiile legale date de şefi în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu;
 • să participe la activităţile cu caracter militar, de ridicare graduală a capacităţii de luptă, de pregătire militară, la aplicaţii şi exerciţii de mobilizare;
 • să respecte dispoziţiile legale privind protecţia informaţiilor clasificate;
 • să nu săvârşească fapte care ar putea să pună în primejdie securitatea unităţii, a personalului acesteia sau a propriei persoane;
 • să nu scoată din unitatea militară, fără aprobare, documente, echipamente sau orice alte bunuri care aparţin acesteia.
    
Personalului civil îi este interzis:
 • să-şi exprime sau să-şi manifeste public convingerile şi preferinţele politice, să favorizeze vreun partid politic sau vreo organizaţie căreia îi este aplicabil acelaşi regim juridic ca şi partidelor politice, în exercitarea atribuţiilor ce îi revine;
 • să facă declaraţii sau să dea publicităţii informaţii/articole/ documente referitoare la armată, fără avizul structurilor militare de specialitate;
 • să introducă în unitate băuturi alcoolice, produse/substanţe stupefiante şi medicamente cu efecte similare acestora, să se prezinte la serviciu sau să desfăşoare activităţi sub influenţa acestora.
Top