PERSONAL CIVIL

Personalul civil din structurile Ministerului Apărării Naționale se încadrează în două mari categorii:

 • funcționari publici, persoane numite în funcții publice, potrivit Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în prezent abrogată, prin intrarea în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2017 privind Codul administrativ;

 • personal civil contractual, persoane încadrate în baza unui contract individual de muncă, încheiat în temeiul Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a legislației naționale aplicabile, în funcție de statutul socio-profesional.
În prezent, în structurile M.Ap.N. sunt încadrați aproximativ 400 funcționari publici, numiți în funcții publice din structurile centrale și Casa de pensii sectorială a M.Ap.N. și 16.000 de persoane încadrate cu contract individual de muncă, acoperind întreaga gamă de profesii existentă pe plan național: cadre didactice, personal medico-sanitar și auxiliar sanitar, consilieri juridici, cercetători, artiști, referenți,  muncitori calificați și necalificați etc.
Prin Regulamentul de ordine interioară aplicabil personalului civil din Ministerul Apărării Naționale sunt stabilite principalele dispoziții referitoare la raporturile de muncă/de serviciu ale personalului civil, drepturi și obligații, regulile de disciplină a muncii, timpul de muncă și de odihnă, evidența personalului civil, abateri și sancțiuni disciplinare aplicabile personalului civil, precum și evaluarea performanțelor profesionale pentru personalul civil contractual.
 
Principalele drepturi de care beneficiază personalul civil din unitățile militare sunt următoarele:
 • salarizare corespunzătoare postului ocupat, potrivit legislației în domeniu;
 • repaus zilnic și săptămânal;
 • concediu de odihnă anual și alte concedii stabilite potrivit legii;
 • egalitate de șanse și de tratament;
 • dreptul la opinie;
 • desfășurarea activității în condiții de respectare a normelor de securitate și sănătate în muncă, precum și a normelor de apărare împotriva incendiilor;
 • perfecționare profesională;
 • informare și consultare, potrivit legii;
 • primire în audiență și consiliere, la cerere.
 • protecție socială, conform prevederilor legale, în cazul încetării raportului de muncă sau de serviciu;
 • constituirea sau aderarea la organizații sindicale sau socioprofesionale, în condițiile legii, etc.
   
Principalele obligații specifice pe care le are personalul civil, sunt:
 • să fie loial instituției armatei;
 • să execute dispozițiile legale date de șefi în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu;
 • să participe la activitățile cu caracter militar, de ridicare graduală a capacității de luptă, de pregătire militară, la aplicații și exerciții de mobilizare;
 • să respecte dispozițiile legale privind protecția informațiilor clasificate;
 • să nu săvârșească fapte care ar putea să pună în primejdie securitatea unității, a personalului acesteia sau a propriei persoane;
 • să nu scoată din unitatea militară, fără aprobare, documente, echipamente sau orice alte bunuri care aparțin acesteia.
 
Personalului civil îi este interzis:
 • să-și exprime sau să-și manifeste public convingerile și preferințele politice, să favorizeze vreun partid politic sau vreo organizație căreia îi este aplicabil același regim juridic ca și partidelor politice, în exercitarea atribuțiilor ce îi revine;
 • să facă declarații sau să dea publicității informații/articole/ documente referitoare la armată, fără avizul structurilor militare de specialitate;
 • să introducă în unitate băuturi alcoolice, produse/substanțe stupefiante și medicamente cu efecte similare acestora, să se prezinte la serviciu sau să desfășoare activități sub influența acestora.

Acte normative specifice - ordine ale ministrului apărării naționale

Ordinul ministrului apărării naționale nr. M32/2017 pentru constituirea în Ministerul Apărării Naționale a comisiei de disciplină și a comisiei paritare a funcționarilor publici, precum și pentru numirea secretarilor acestor comisii

Ordinul ministrului apărării naționale nr. M85/2019 pentru
modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului apărării naționale nr. M32/2017 pentru constituirea în Ministerul Apărării Naționale a comisiei de disciplină și a comisiei paritare a funcționarilor publici, precum și pentru numirea secretarilor acestor comisii
Top