Precizări privind eliberarea adeverințelor în Direcția generală management resurse umane
 

Adeverința este documentul prin care se atestă un drept sau un fapt, potrivit art. 2, alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor și adeverințelor de către autoritățile publice centrale și locale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 223/2002.
Prin orice adeverință se confirmă exactitatea sau realitatea unui fapt ori se atestă o anumită calitate în vederea valorificării anumitor drepturi de către persoanele care solicită eliberarea acestora. Eliberarea adeverințelor se efectuează numai în baza unor cereri scrise. Adeverințele vor conține în mod obligatoriu, pe lângă situațiile sau datele a căror confirmare sau atestare se solicită, și menționarea documentelor din care rezultă acestea.
1. Adeverințele care atestă absolvirea studiilor în instituțiile de învățământ militar se eliberează la cererea persoanelor interesate, transmisă la Direcția generală management resurse umane, la care se anexează copiile actelor (certificatelor) de studii eliberate de către instituția de învățământ, însoțite, după caz, de copii ale foilor matricole, care sunt certificate pentru conformitate cu originalul.
Certificarea se va face pe fiecare pagină de către șeful structurii de gestiune a resurselor umane, conform modelului:

PENTRU CONFORMITATE CU ORIGINALUL
ȘEFUL STRUCTURII DE GESTIUNE A RESURSELOR UMANE

 __________
      (Gradul)
                            __________
                              (Semnătura)
                            __________
                          (Prenume Nume)

 


Direcția generală management resurse umane este abilitată să elibereze adeverințe prin care se precizează funcțiile civile și specialitățile în care pot fi încadrate cadrele militare. Adeverința se eliberează cadrelor militare trecute în rezervă și care nu posedă diplome de absolvire recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării.
Aceste adeverințe se eliberează cu respectarea prevederilor din Hotărârea Guvernului nr. 645/2000 privind profilurile, specializările, durata studiilor, precum și titlurile obținute de absolvenții învățământului universitar, cursuri de zi, a Nomenclatorului elaborat de Ministerul Apărării Naționale, cu acordul Ministerului Educației Naționale, avizat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice cu nr. 4769/1979, a Decretului nr. 1037/1968 privind organizarea și funcționarea instituțiilor militare de învățământ pentru pregătirea ofițerilor, republicat, a Hotărârii Guvernului nr. 866/2008 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învățământul preuniversitar, precum și durata de școlarizare și a Nomenclatorului M.17/1995 privind funcțiile, specialitățile și meseriile în care pot fi încadrați absolvenții școlilor militare de maiștri militari și subofițeri la trecerea în rezervă.
2. Adeverințele de echivalare a funcțiilor militare cu funcții civile se eliberează potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 485/2005 privind echivalarea funcțiilor militare din Ministerul Apărării Naționale cu funcții civile și ale Ordinului ministrului apărării naționale nr. M.83/2009 pentru aprobarea Metodologiei și competențelor privind eliberarea documentelor de echivalare a funcțiilor militare cu funcții civile.
Acestea se eliberează de centrul militar județean/zonal (de sector, pentru municipiul București), la cererea cadrelor militare în rezervă interesate, aflate în evidență, în baza verificării datelor înscrise în fișele matricole din memoriile originale ale cadrelor militare/dosarele personale ale soldaților și gradaților profesioniști.
3. Alte adeverințe privind vechimea în serviciu, locurile de muncă și activitățile cu condiții deosebite, condiții speciale și alte condiții specifice, natura funcțiilor sau domeniul în care au lucrat cadrele militare în rezervă/retragere se eliberează la cererea acestora de centrele militare care au în păstrare memoriile lor originale, în baza prevederilor art. 284 din M.R.U.-1, Norme privind sistemul de gestiune a resurselor umane în Armata României, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.105/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Top