Sistemul educațional militar
 
1. Aspecte generale

Componentă fundamentală a instruirii, învățământul militar este responsabil de formarea inițială și dezvoltarea profesională continuă și reprezintă cea mai importantă investiție a Armatei în dezvoltarea resursei umane și creșterea performanțelor structurilor militare.
Formarea inițială și continuă a personalului militar se desfășoară având la bază un cadru normativ definit de reglementări generale specifice Ministerului Educației Naționale, Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, Autorității Naționale pentru Calificări, precum și de acte normative specifice emise la nivelul Ministerului Apărării Naționale.
Alături de legislația națională în domeniu, la baza învățământului militar stau integrarea Armatei României în structurile NATO și mediul de securitate în continuă schimbare. Creșterea gradului de compatibilitate a învățământului militar cu cel de formare și dezvoltare profesională a personalului militar din armatele NATO reprezintă preocuparea permanentă a sistemului de formare profesională a personalului militar. Unul dintre factorii esențiali ai procesului de dezvoltare a învățământului militar este reprezentat de creșterea gradului de compatibilitate cu cel de formare și dezvoltare profesională a personalului militar din armatele NATO.
Misiunea învățământului militar este să formeze ofițeri, maiștri militari și subofițeri cu competențe profesionale și transversale în acord cu cerințele și nevoile structurilor militare, corespunzătoare calificărilor specifice ocupațiilor militare, cu potențial de a deveni personalități creative, inovativi, determinați să obțină performanță, să genereze valoare și să-și asume în mod responsabil cariera militară.
Transformările învățământului militar se regăsesc în toate componentele acestuia: organizarea instituțională, aspectele relaționale, conținuturile educaționale, procedurile și instrumentele de evaluare. Sursele acestor transformări au fost reprezentate, pe de o parte, de transpunerea legislației europene în cea de nivel național și, implicit, de necesitatea armonizării actelor normative specifice ministerului cu cele naționale, iar pe de altă parte de schimbările realităților militare românești, ca urmare a efortului de integrare a Armatei României în structurile euroatlantice.
Pe lângă cerințele de dezvoltare imprimate de evoluția învățământului pe plan național,  învățământul militar este supus cerințelor interne de dezvoltare rezultate din dinamica realității militare. În primul rând, învățământul militar răspunde nevoilor de pregătire a personalului militar, care impun asigurarea conectării instrucției individuale și a educației cu realitățile actuale și cu schimbările anticipate în mediul operațional. În al doilea rând, managementul resurselor umane aduce, în prim-plan, performanța centrată pe competențe, ceea ce impune învățământului militar să furnizeze resursă umană calificată și competitivă.
Sistemul de formare profesională a cadrelor militare este structurat pe cicluri și niveluri educaționale și cuprinde:

 • programe de studii preuniversitare: liceale și postliceale;
 • programe de studii universitare și postuniversitare;
 • programe de formare profesională continuă, cursuri de carieră și de perfecționare/specializare, derulate în unitățile și instituțiile de învățământ militar și de formare profesională continuă de nivel nonuniversitar – școli de aplicație.​


2. Învățământul superior militar

Învățământul superior militar asigură formarea inițială și continuă de nivel universitar a ofițerilor și se realizează în instituții acreditate, astfel:

 • 3 academii ale categoriilor de forțe ale armatei, respectiv Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu”(Sibiu), Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă”(Brașov) și Academia Navală „Mircea cel Bătrân”(Constanța), pentru formarea ofițerilor de arme, din serviciile pentru sprijin logistic al acțiunilor de luptă și management financiar-contabil; acestea asigură și cursuri de carieră pentru ofițeri până la gradul de locotenent-colonel inclusiv, precum și programe de studii universitare de master  în domeniul de licență;
 • Academia Tehnică Militară, pentru formarea ofițerilor din serviciul tehnico-ingineresc; asigură toate cursurile necesare evoluției în carieră a acestei categorii de personal, programe de master în domeniul de licență și pregătirea prin doctorat;
 • Universitatea Națională de Apărare, pentru formarea inițială a ofițerilor de logistică (program de studii universitare de licență cu locuri finanțate de la buget pentru MApN și alte structuri din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională) și formarea profesională continuă a ofițerilor pentru nivelul operativ și strategic; organizează programe de studii de master de conducere și de specialitate și asigură, prin Colegiul Național de Apărare, pregătirea politico-militară pentru personal din Ministerul Apărării Naționale și din afara acestuia;
În cele 5 instituții de învățământ superior militar sunt oferite:
 • programe de studii universitare de licență pentru formarea inițială a ofițerilor. Se organizează pentru armele/serviciile/specialitățile militare aprobate de ministrul apărării naționale și asigură pregătirea pentru calificări de nivelul 6, conform Cadrului Național al Calificărilor, înscrise în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior. Studiile au durata de 3-4 ani, se finalizează cu obținerea diplomei de licență sau de inginer, după caz, a brevetului și acordarea primului grad de ofițer;
 • programe de studii de master, inclusiv programe de master de conducere interarme; începând cu anul universitar 2017-2018 masterul de conducere interarme se organizează, pentru o perioadă determinată, și la forma cu frecvență redusă pe locuri cu taxă. Aceste programe asigură aprofundarea pregătirii în domeniul de licență, dezvoltarea competențelor corespunzătoare nivelului de referință 7 conform Cadrului Național al Calificărilor, asimilarea de noi cunoștințe de specialitate și specifice domeniului militar, precum și dezvoltarea capacităților și abilităților de conducere. Studiile au durata de 1,5-2 ani și se finalizează cu obținerea diplomei de master;
 • programe de studii de doctorat prin care se asigură dezvoltarea cunoașterii în domeniul militar prin cercetare științifică, dezvoltând competențe corespunzătoare nivelului de referință 8 conform Cadrului Național al Calificărilor. Studiile au durata, de regulă, 3 ani și se finalizează cu obținerea titlului și a diplomei de doctor;
 • o gamă variată de programe studii postuniversitare prin care se asigură formarea și dezvoltarea profesională continuă - cursuri necesare evoluției în carieră a ofițerilor și de perfecționare/specializare; se finalizează cu obținerea certificatului de atestare a competențelor profesionale.

 
3. Învățământul preuniversitar militar

Învățământul preuniversitar militar este organizat și desfășurat în:

 • 5 colegii naționale militare – pentru învățământul liceal:
  • Colegiul Național Militar „Dimitrie Cantemir”, Breaza;
  • Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul”, Alba Iulia;
  • Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare”, Câmpulung Moldovenesc;
  • Colegiul Național Militar „Tudor Vladimirescu”, Craiova;
  • Colegiul Național Militar „Alexandru Ioan Cuza” , Constanța.

Învățământul liceal militar este gratuit și are ca misiune pregătirea științifică și umanistă generală a elevilor prin studii de nivel liceal, pe filiera vocațională, în profilul militar, specializarea matematică-informatică. Programul de studii asigură dezvoltarea și diversificarea competențelor-cheie, precum și formarea competențelor specifice filierei, profilului și specializării. Studiile liceale au durata de 4 ani, în conformitate cu planurile-cadru de învățământ stabilite la nivel național de către Ministerul Educației Naționale.
Colegiile naționale militare sunt unități de învățământ de elită, furnizoare de servicii educaționale la înalte standarde de calitate, prin care contribuie la formarea unei resurse umane deosebit de valoroase pentru Armata României și contribuie în mod nemijlocit la internalizarea valorilor militare și ale poporului român.
Ghidul candidatului la admiterea în colegiile naționale militare - 2019

 • 4 școli militare de maiștri militari și subofițeri, pentru învățământul postliceal pentru formare a maiștrilor militari și a subofițerilor:
  • Școala militară de maiștri militari și subofițeri a Forțelor Terestre„Basarab I”, Pitești;
  • Școala militară de maiștri militari și subofițeri a Forțelor Aeriene „Traian Vuia”, Boboc;
  • Școala militară de maiștri militari a Forțelor Navale „Amiral Ion Murgescu”, Constanța;
  • Școala militară de maiștri militari și subofițeri penru comunicații, tehnologia informației și apărare cibernetică, Sibiu.

Învățământul postliceal militar este gratuit și asigură formarea inițială a maiștrilor militari, specialiști în exploatarea și mentenanța echipamentelor și tehnicii militare și a subofițerilor, luptători, specialiști  și lideri ai structurilor de la baza ierarhiei militare; se desfășoară în trei școli militare de maiștri militari și subofițeri, subordonate statelor majore ale categoriilor de forțe ale armatei.
Învățământul postliceal militar se organizează pentru armele sau serviciile și specialitățile militare aprobate de ministrul apărării naționale și asigură, totodată, pregătirea pentru calificări profesionale de nivelul 5 înscrise în Registrul Național al Calificărilor, stabilite de Ministerul Educației Naționale și aprobate prin hotărâre a Guvernului. Studiile pentru formarea maiștrilor militari au durata de 2 ani, iar pentru formarea subofițerilor de 1 an. La finalizarea programelor de pregătire, absolvenții obțin certificatul de calificare profesională/competențe profesionale, brevetul de maistru militar sau subofițer și li se acordă primul grad militar.
Toate unitățile și instituțiile de învățământ militar, precum și programele de studii oferite de acestea sunt acreditate de către agențiile de asigurare a calității recunoscute pe plan național și internațional.
Ghidul candidatului la admiterea în școlile militare de maiștri militari și subofițeri - 2019
Breviar teoretic la disciplina fizică - pentru candidații la admiterea în școlile militare de maiștri militari și subofițeri și pentru pregătirea Examenului Național de bacalaureat

4. Formarea profesională continuă

Formarea profesională continuă are ca scop perfecționarea pregătirii personalului militar prin cursuri de carieră și cursuri de perfecționare/specializare de nivel universitar sau nonuniversitar.
Formarea continuă prin studii postuniversitarecursuri de carieră necesare pentru înaintarea în grad, de la locotenent-colonel la general, și cursuri de perfecționare/specializare se realizează în instituțiile de învățământ superior militar; aceste programe sunt autorizate/acreditate conform legislației referitoare la învățământul superior și la formarea profesională a adulților.
În instituțiile de formare continuă nonuniversitară (școli de aplicație, centre/baze/secții de instruire/pregătire/perfecționare) se desfășoară cursuri de carieră și de perfecționare/specializare pentru subofițeri, maiștri militari și ofițeri cu grade inferioare, necesare evoluției în carieră și dezvoltării competențelor profesionale. De asemenea, se desfășoară și cursuri de formare a ofițerilor și subofițerilor în activitate pe filiera indirectă.
Formarea continuă de nivel nonuniversitar se realizează în:

 • 2 școli de aplicație subordonate Statului Major al Forțelor Terestre:
  • Școala de Aplicație pentru Unități de Luptă„Mihai Viteazul”, Pitești:
  • Centrul de instruire pentru tancuri și auto „Colonel Pandele Predescu” , Pitești;
  • Centrul de instruire pentru infanterie și vânători de munte „Constantin Brâncoveanu”, Făgăraș;
   • Baza de instruire pentru vânători de munte, Predeal;
  • Centrul de Instruire pentru ISR, Parașutiști, Operații speciale și JTAC „General-maior Grigore Baștan”, Buzău;
  • Școala de Aplicație pentru Unități de Sprijin de Luptă „General Eremia Grigorescu”, Sibiu:
  • Centrul de instruire pentru artilerie terestră și artilerie antiaeriană ”Ion Vodă” , Sibiu
  • Centrul de instruire pentru geniu, E.O.D. și apărare NBC „Panait Donici”, Râmnicu .Vâlcea:
   • Baza de instruire pentru apărare CBRN „Muscel”, Câmpulung Muscel;
 • Școala de Aplicație pentru Forțele Aeriene „Aurel Vlaicu”, Boboc subordonată Statului Major al Forțelor Aeriene;
 • Școala de Aplicație pentru Forțele Navale „Viceamiral Constantin Bălescu”, Mangalia subordonată Statului Major al Forțelor Navale;
 • Școala de Aplicație pentru Logistică „General Constantin Zaharia”, Chitila și Centrul de Instruire pentru Muzici Militare, București, subordonate
 • 1 școală de aplicație subordonată Comandamentului Forțelor pentru Operații Speciale;
 • Școala de Aplicație pentru comuncații, tehnologia informației și apărare cibernetică, Sibiu, subordonat Comandamentului Comunicațiilor și Informaticii;
 • Secția de perfecționare și instruire medico-militară, Sibiu, subordonată Direcției medicale.
 • Școlile de aplicație au în compunere/subordine centre de instruire, iar centrele au în compunere/subordine baze de instruire pentru arme, servicii sau specialități militare pentru care se asigură pregătirea.


În contextul reperelor pe care le trasează Strategia Europa 2020, învățământului i-a fost rezervat rolul de motor principal al dezvoltării sociale și al construirii unei societăți bazate pe cunoaștere. Contextul economic și social, afectat profund de schimbările multiple în toate domeniile, determină schimbări ale comportamentului furnizorilor de educație. Aceștia sunt obligați să se adapteze continuu, să crească nivelul calității actului educațional, să-și diversifice reacțiile și să plaseze pe piața forței de muncă absolvenți care să infuzeze toate domeniile de activitate cu soluții inovatoare.
Privind în perspectivă, conștientizăm faptul că acum, instituțiile și unitățile de învățământ militar, pregătesc studenți și elevi care vor folosi tehnologii avansate sau care nu au fost încă inventate, că abilitatea militarilor de a fi autonomi, creativi și mobili, de a se situa inovator față de problemele cu care se confruntă vor deveni practici răspândite în organizația militară.
Din contextul evolutiv al mediului societal și al celui de securitate în care funcționează organizația militară, învățământului militar îi revine misiunea de a asigura armatei o resursă umană înalt calificată, inovatoare, capabilă să convertească întregul capital educațional în sursă de cunoaștere și în avantaje competitive, adaptabilă, în măsură să îndeplinească o gamă largă de misiuni, astfel încât structurile militare să rămână eficiente în fața oricăror provocări.


Avantajele absolvirii programelor de studii oferite de către unitățile și instituțiile de învățământ militar sunt evidente:
 • pregătirea în cadrul unor instituții cu recunoaștere națională și internațională în domeniu (titlul de Școală Europeană obținut ani la rând de colegiile naționale militare);
 • asigurarea unui loc de muncă la absolvire și posibilitatea unei cariere de succes în organizația militară;
 • corp didactic de un înalt profesionalism, recunoscut pe plan național și internațional;
 • bază materială și logistică didactică modernă;
 • participarea la programe de cercetare pe plan național și internațional;
 • asigurarea mobilității internaționale a elevilor și studenților în cadrul programelor de tip ERASMUS, ERASMUS+ și COMENIUS;
 • cazare, echipament și hrănire gratuite pe timpul școlarizării.
Prioritățile în dezvoltarea sistemului educațional militar rezultă din misiunile Armatei României și legislația națională în domeniu, iar Direcția generală management resurse umane va susține toate demersurile legale orientate spre creșterea calității actului educațional, asigurarea eficienței sistemului educațional militar și dezvoltarea cercetării științifice militare, având în vedere că  resursa umană este resursa cea mai de preț a organizației.
 

5. Principalele acte normative*

A. Legi
 1. Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare.
 2. Legea nr. 287/2004, Legea consorțiilor universitare, republicată
 3. Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, republicată
 4. Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, republicată.
 5. Legea nr. 258/2007 privind practica elevilor și studenților.
 6. Legea nr. 1/2011, Legea educației naționale.

B. Ordonanțe de Urgență/Ordonanțe

 1. Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată
 2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației.
 3. Ordonanța de Urgență Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat.
 4. Ordonanța Guvernului nr. 27/2014 privind finanțarea instituțiilor de învățământ superior militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională.
 5. Ordonanța Guvernului nr. 24/2017 privind formarea inițială a ofițerilor în activitate din ministerul apărării naționale în instituții de învățământ superior militar din străinătate.
C. Hotărâri de Guvern
 1. Hotărârea Guvernului nr. 190/1991 privind transformarea școlilor militare de ofițeri în institute militare de învățământ, republicată.
 2. Hotărârea Guvernului nr. 406/1990 privind înființarea și organizarea Academiei Navale "Mircea cel Bătrân" din municipiul Constanța.
 3. Hotărârea Guvernului. nr. 551/1990 privind înființarea în cadrul Academiei navale "Mircea cel Bătrân", din municipiul Constanța, a Facultății de marină civilă.
 4. Hotărârea Guvernului nr. 645/2000 privind profilurile, specializările, durata studiilor, precum și titlurile obținute de absolvenții învățământului universitar, cursuri de zi.
 5. Hotărârea Guvernului nr. 1027/2003 privind schimbarea denumirii Academiei de Înalte Studii Militare în Universitatea Națională de Apărare și unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea acesteia.
 6. Hotărârea Guvernului nr. 606/2005 privind organizarea programelor de studii universitare în instituțiile militare de învățământ superior din subordinea Ministerului Apărării Naționale.
 7. Hotărârea Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de masterat.
 8. Hotărârea Guvernului 264/2007 privind organizarea și funcționarea Academiei Tehnice Militare.
 9. Hotărârea Guvernului nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior.
 10. Hotărârea Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat.
 11. Hotărârea Guvernului nr. 1011/2001 privind organizarea și funcționarea învățământului la distanță și a învățământului cu frecvență redusă în instituțiile de învățământ superior.
 12. Hotărârea Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor, cu modificările și completările ulteriore.
 13. Hotărârea Guvernului nr. 481/2015 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003.
 14. Hotărârea Guvernului nr. 567/2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor.
 15. Hotărârea Guvernului nr. 185/2018 privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2017 – 2018.
 16. Hotărârea Guvernului nr. 158/2018 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2018 – 2019.

D. Ordine ale ministrului educației naționale

 1. OMEN nr. 3955/2008 privind aprobarea Cadrului general de organizare a stagiilor de practică în cadrul programelor de studii universitare de licență și de masterat și a Convenției-cadru privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licență sau masterat.
 2. OMEN nr. 651/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind mobilitatea academică a studenților.
 3. OMEN nr. 657/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii în sistemul de învățământ superior.
 4. OMEN nr. 3475/2017 privind aprobarea Metodologiei de înscriere și înregistrare a calificărilor din învățământul superior în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS).
 5. OMEN nr. 5005/2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal.
 6. OMEN nr. 5160/2015 privind organizarea de programe de studii postuniversitare de educație permanentă de către instituțiile de învățământ superior acreditate.
 7. OMEN nr. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar.
 8. OMEN nr.6102/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat.
 9. OMEN nr. 4794/2017 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2018 – 2019.
 10. OMEN nr. 4796/2017 privind aprobarea graficului de desfășurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar în anul școlar 2017-2018.
 11. OMEN nr. 5485/2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2018 – 2019.
 12. OMEN nr. 3220/2018 privind structura anului școlar 2018 – 2019.
 13. OMEN nr. 3017/2018 pentru modificarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2018 – 2019.
 14. OMEN nr. 3110/2018 privind aprobarea calendarului sesiunii speciale de bacalaureat 2018 pentru absolvenții de liceu participanți la loturile naționale lărgite ce se pregătesc pentru olimpiadele și concursurile internaționale.

E. Ordine ale ministrului apărării naționale

 1. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 7/2007 pentru aprobarea I.M. 3/23, Norme de organizare a stagiului/practicii școlare/universitare a elevilor/studenților/cursanților din instituțiile militare de învățământ din subordinea ministerului apărării.
 2. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 144/2012 pentru aprobarea Normelor privind transferul studenților înmatriculați în cadrul programelor de studii universitare de licență în instituțiile de învățământ superior militar.
 3. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 58/2013 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind corpul instructorilor militari.
 4. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 110/2014 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare
 5. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 122/2016 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea școlilor militare de maiștri militari și subofițeri
 6. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.46/2017 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea școlilor de aplicație

F. Dispoziții ale șefului Direcției generale management resurse umane:

 1. Dispoziția nr. D.M.R.U. 4/2012 pentru aprobarea Standardelor de performanță pentru proba de limbă străină din cadrul admiterii în instituțiile militare de învățământ sau a selecției personalului pentru participarea la cursuri de carieră în țară
 2. Dispoziția nr. D.M.R.U. 11/2014 privind Regimul actelor de studii și al brevetelor de ofițer, maistru militar și subofițer în Ministerul Apărării Naționale.
 3. Dispoziția D.M.R.U. 4/2015 pentru aprobarea I.M.–3/60, Metodologia-cadru privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul universitar militar.
 4. Dispoziția D.M.R.U. 8/2015 Privind organizarea și desfășurarea examenelor de licență/diplomă și disertație în instituțiile de învățământ superior militar.
 5. Dispoziția D.M.R.U. 11/SMG 48/2015, Norme privind repartiția și numirea in funcții a absolvenților programelor de formare profesională inițială a cadrelor militare în activitate, ai studiilor de master și rezidențiatului.
 6. Dispoziția nr. D.G.M.R.U. 33/2017 pentru aprobarea probelor de concurs și a graficului-cadru privind organizarea și desfășurarea admiterii la programele de studii universitare militare, în anul universitar 2018-2019.
 7. Dispoziția nr. D.G.M.R.U. 2/2018 pentru aprobarea I.M.-3/64, Metodologia-cadru privind organizarea și desfășurarea admiterii în unitățile de învățământ militar preuniversitar.
 8. Dispoziția nr. D.G.M.R.U. 3/2018 pentru organizarea și desfășurarea concursului de admitere la cursul de formare a ofițerilor și subofițerilor in activitate pe filiera indirectă, la armele și specialitățile militare pentru care s-au suplimentat cifrele de școlarizare, în anul de învățământ 2017-2018.
 9. Dispoziția nr. D.G.M.R.U. 8/2018 pentru aprobarea I.M.-3/65, Norme privind organizarea și desfășurarea admiterii la cursul de formare pe filiera indirectă a ofițerilor și subofițerilor în activitate, în anul de învățământ 2018-2019.
 10. Dispoziție nr. D.G.M.R.U. 11/2018 pentru organizarea și desfășurarea concursului de admitere la Cursul de formare a subofițerilor în activitate pe filiera indirectă, la armele și specialitățile militare pentru care s-au suplimentat cifrele de școlarizare, în anul de învățământ 2017-2018.
 11. Dispoziția nr. D.G.M.R.U. 2/2019 pentru aprobarea probelor de concurs și a graficului-cadru privind organizarea și desfășurarea admiterii la programele de studii universitare militare, în anul universitar 2019-2020
 12. Dispoziția nr. D.G.M.R.U. 3/2019 pentru aprobarea "I.M.-3/66, Metodologia-cadru privind organizarea și desfășurarea admiterii în școlile militare de maiștri militari și subofițeri"
 13. Dispoziția nr. D.G.M.R.U. 4/2019 pentru aprobarea "I.M.-3/67, Metodologia-cadru privind înscrierea candidaților, organizarea și desfășurarea admiterii în colegiile naționale militare"
 14. Dispoziția nr. D.G.M.R.U. 5/2019 pentru organizarea și desfășurarea concursului de admitere la cursul de formare a ofițerilor în activitate în arma Căi ferate și a subofițerilor în activitate în arma Rachete și artilerie antiaeriană, pe filiera indirectă, în anul de învățământ 2018-2019
 15. Dispoziția nr. D.G.M.R.U. 9/2019 pentru aprobarea "I.M.-3/68, Norme privind organizarea și desfășurarea admiterii la cursul de formare pe filiera indirectă a ofițerilor și subofițerilor în activitate, în anul de învățământ 2019/2020"
 16. Dispoziția nr D.G.M.R.U. 10/2019 pentru stabilirea corespondenței dintre armele, serviciile și specialitățile militare pentru care se organizează curs de formare pe filiera indirectă a ofițerilor/subofițerilor în activitate,
  în anul de învățământ 2019-2020 și specializările dobândite în urma finalizării studiilor organizate în instituțiile de învățământ acreditate din afara rețelei Ministerului Apărării Naționale

 17. Dispoziția nr. D.G.M.R.U. 11/2019 pentru modificarea "I.M.-3/68, Norme privind organizarea și desfășurarea admiterii la cursul de formare pe filiera indirectă a ofițerilor și subofițerilor în activitate, în anul de învățământ 2019-2020", aprobate prin Dispoziția șefului Direcției generale management resurse umane nr. D.G.M.R.U. 9/2019

 18. Dispoziția nr. D.G.M.R.U. 13/2019 pentru modificarea Dispoziției șefului Direcției generale management resurse umane nr. DGMRU 2/2019 pentru aprobarea probelor de concurs și a graficului-cadru privind organizarea și desfășurarea admiterii la probele de studii universitare militare, în anul universitar 2019-2020

 19. Dispoziția nr. D.G.M.R.U. 14/2019 pentru modificarea "I.M.-3/68, Norme privind organizarea și desfășurarea admiterii la cursul de formare pe filiera indirectă a ofițerilor și subofițerilor în activitate, în anul de învățământ 2019-2020", aprobate prin Dispoziția șefului Direcției generale management resurse umane nr. D.G.M.R.U. 9/2019

 20. Dispoziția comună a șefului Direcției generale management resurse umane și a șefului Statului Major al Apărării nr. D.G.M.R.U. C7092/S.M.Ap.-75 din 2019 pentru aprobarea precizărilor privind transferul elevilor în colegiile naționale militare


*Cu modificările și completările ulterioare, după caz.


Dispoziții DGMRU - 2018

DGMRU20/2018
- Dispoziție pentru modificarea prevederii literei ”b” a Anexei nr. 2 din I.M.-3/65, Norme privind organizarea și desfășurarea admiterii la cursul de formare pe filiera indirectă a ofițerilor și subofițerilor în activitate, în anul de învățământ 2018-2019.

DGMRU11/2018 - ​Dispoziție pentru organizarea și desfășurarea concursului de admitere la Cursul de formare a subofițerilor în activitate pe filiera indirectă, la armele și specialitățile militare pentru care sau suplimentat cifrele de școlarizare, în anul de învățământ 2017-2018

DGMRU10/2018 - ​Dispoziție pentru completarea Dispoziției șefului Direcției generale management resurse umane nr. DGMRU 4/ 2018, pentru stabilirea corespondenței dintre armele, serviciile și specialitățile militare pentru care se organizează Curs de formare pe filiera indirectă a ofițerilor și subofițerilor în activitate, în anul universitar/ școlar 2018-2019 și specializările dobândite în urma finalizării studiilor organizate în instituțiile de învățământ acreditate din afara rețelei Ministerului Apărării Naționale

DGMRU8/2018 - Dispoziție pentru aprobarea "I.M.-3/65, Norme privind organizarea și desfășurarea admiterii la Cursul de formare pe filiera indirectă a ofițerilor și subofițerilor în activitate, în anul de învățământ 2018-2019"

DGMRU4/2018 - ​Dispoziție pentru stabilirea corespondenței dintre armele, serviciile și specialitățile militare pentru care se organizează Curs de formare pe filiera indirectă a ofițerilor și subofițerilor în activitate, în anul universitar/ școlar 2018-2019 și specializările dobândite în urma finalizării studiilor organizate în instituțiile de învățământ acreditate din afara rețelei Ministerului Apărării Naționale

DGMRU3/2018 - ​Dispoziție pentru organizarea și desfășurarea concursului de admitere la Cursul de formare a ofițerilor și subofițerilor în activitate pe filiera indirectă, la armele și specialitățile militare pentru care sau suplimentat cifrele de școlarizare, în anul de învățământ 2017-2018

DGMRU2/2018 - Dispoziție pentru aprobarea "I.M.-3/64, Metodologia-cadru privind organizarea și desfășurarea admiterii în unitățile de învățământ militar preuniversitar"

DGMRU1/2018 - Dispoziție pentru modificarea și completarea anexei la "Dispoziția șefului Direcției management resurse umane nr. DMRU5/2017 pentru  aprobarea domeniilor de studii și specializărilor corespunzătoare armelor sau serviciilor și specialităților militare pentru care se organizează admitere la Cursul de formare a ofițerilor și subofițerilor în activitate pe filiera indirectă, în anul de învățământ 2017-2018"


Dispoziții DMRU - 2017


DGMRU33/2017 - Dispoziție pentru aprobarea probelor de concurs și a graficului-cadru privind organizarea și desfășurarea admiterii la programele de studii universitare militare, în anul universitar 2018-2019

DMRU24/2017 - Pentru modificarea prevederilor de la Litera “A”a anexei nr.2 din I.M.-3/63, norme privind organizarea și desfășurarea admiterii la Cursul de formare pe filieră indirectă a ofițerilor și subofițerilor în activitate, în anul de învățământ 2017-2018 aprobată prin dispoziția DMRU 8/2017


 Dispoziții DMRU - 2015


DMRU4/2015 - Dispoziție pentru aprobarea ”I.M.-3/60, Metodologia cadru privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul universitar militar”

Top