Sistemul educațional militar
 1. Aspecte generale
Componentă fundamentală a instruirii, învăţământul militar este responsabil de formarea iniţială şi dezvoltarea profesională continuă și reprezintă cea mai importantă investiţie a Armatei în dezvoltarea resursei umane şi creşterea performanţelor structurilor militare.
Formarea iniţială şi continuă a personalului militar se desfăşoară având la bază un cadru normativ definit de reglementări generale elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, Autoritatea Naţională pentru Calificări, precum şi de acte normative specifice emise la nivelul Ministerului Apărării Naţionale.
Misiunea învăţământului militar este să formeze ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri cu competenţe profesionale şi transversale în acord cu cerinţele şi nevoile structurilor militare, corespunzătoare calificărilor specifice ocupaţiilor militare, cu potenţial de a deveni personalităţi creative, inovativi, determinaţi să obţină performanţă, să genereze valoare şi să-şi asume în mod responsabil cariera militară.
Transformările învăţământului militar se regăsesc în toate componentele acestuia: organizarea instituţională, aspectele relaţionale, conţinuturile educaţionale, procedurile şi instrumentele de evaluare. Sursele acestor transformări au fost reprezentate, pe de o parte, de transpunerea legislaţiei europene în cea de nivel naţional şi, implicit, de necesitatea armonizării actelor normative specifice ministerului cu cele naţionale, iar pe de altă parte de schimbările realităţilor militare româneşti, ca urmare a efortului de integrare a Armatei României în structurile euroatlantice.
Pe lângă cerinţele de dezvoltare imprimate de evoluţia învăţământului pe plan naţional,  învăţământul militar este supus cerinţelor interne de dezvoltare rezultate din dinamica realităţii militare. În primul rând, învăţământul militar răspunde nevoilor de pregătire a personalului militar, care impun asigurarea conectării instrucţiei individuale şi a educaţiei cu realităţile actuale şi cu schimbările anticipate în mediul operaţional. În al doilea rând, managementul resurselor umane aduce, în prim-plan, performanţa centrată pe competenţe, ceea ce impune învăţământului militar să furnizeze resursă umană calificată şi competitivă.
Sistemul de formare profesională a cadrelor militare este structurat pe cicluri şi niveluri educaţionale şi cuprinde:

 • programe de studii preuniversitare: liceale şi postliceale;
 • programe de studii universitare şi postuniversitare;
 • programe de formare profesională continuă, cursuri de carieră şi de perfecţionare/specializare, derulate în unităţile şi instituţiile de învăţământ militar şi de formare profesională continuă de nivel nonuniversitar.

2. Învăţământul superior militar
Învăţământul superior militar asigură formarea iniţială şi continuă de nivel universitar a ofiţerilor şi se realizează în instituţii acreditate, astfel:
- academiile categoriilor de forţe, respectiv Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”- Sibiu, Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă”-Braşov şi Academia Navală „Mircea cel Bătrân”-Constanţa, pentru formarea ofiţerilor de arme, din serviciile pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptă şi management financiar-contabil; acestea asigură şi cursuri de carieră pentru ofiţeri până la gradul de locotenent-colonel inclusiv, precum şi programe de studii universitare de master  în domeniul de licenţă;
- Academia Tehnică Militară „Ferdinand I”, pentru formarea ofiţerilor din serviciul tehnico-ingineresc; asigură toate cursurile necesare evoluţiei în carieră a acestei categorii de personal, programe de master în domeniul de licenţă şi pregătirea prin doctorat;
- Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, pentru formarea iniţială a ofiţerilor de logistică (program de studii universitare de licenţă cu locuri finanţate de la buget pentru MApN şi alte structuri din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională) şi formarea profesională continuă a ofiţerilor pentru nivelul operativ şi strategic; organizează programe de studii de master de conducere şi de specialitate şi asigură, prin Colegiul Naţional de Apărare, pregătirea politico-militară pentru personal din Ministerul Apărării Naţionale şi din afara acestuia.
În instituţiile de învăţământ superior militar sunt oferite:

 • programe de studii universitare de licenţă pentru formarea iniţială a ofiţerilor. Se organizează pentru armele/serviciile/specialităţile militare aprobate de ministrul apărării naţionale şi asigură pregătirea pentru calificări de nivelul 6, conform Cadrului Naţional al Calificărilor, înscrise în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior. Studiile au durata de 3-4 ani, se finalizează cu obţinerea diplomei de licenţă sau de inginer, după caz, a brevetului şi acordarea primului grad de ofiţer;
 • programe de studii de master, inclusiv programe de master de conducere interarme. Aceste programe asigură aprofundarea pregătirii în domeniul de licenţă, dezvoltarea competenţelor corespunzătoare nivelului de referinţă 7 conform Cadrului Naţional al Calificărilor, asimilarea de noi cunoştinţe de specialitate şi specifice domeniului militar, precum şi dezvoltarea capacităţilor şi abilităţilor de conducere. Studiile au durata de 1,5-2 ani şi se finalizează cu obţinerea diplomei de master;
 • programe de studii de doctorat prin care se asigură dezvoltarea cunoaşterii în domeniul militar prin cercetare ştiinţifică, dezvoltând competenţe corespunzătoare nivelului de referinţă 8 conform Cadrului Naţional al Calificărilor. Studiile au durata, de regulă, 3 ani şi se finalizează cu obţinerea titlului şi a diplomei de doctor;
 • o gamă variată de programe studii postuniversitare prin care se asigură formarea şi dezvoltarea profesională continuă - cursuri necesare evoluţiei în carieră a ofiţerilor şi de perfecţionare/specializare; se finalizează cu obţinerea certificatului de atestare a competenţelor profesionale.
 
3. Învăţământul preuniversitar militar
Învăţământul preuniversitar militar este organizat şi desfăşurat în:
 • 5 colegii naţionale militare – pentru învăţământul liceal:
  • Colegiul Naţional Militar „Dimitrie Cantemir”, Breaza;
  • Colegiul Naţional Militar „Mihai Viteazul”, Alba Iulia;
  • Colegiul Naţional Militar „Ştefan cel Mare”, Câmpulung Moldovenesc;
  • Colegiul Naţional Militar „Tudor Vladimirescu”, Craiova;
  • Colegiul Naţional Militar „Alexandru Ioan Cuza” , Constanţa.
Învăţământul liceal militar este gratuit și are ca misiune pregătirea ştiinţifică şi umanistă generală a elevilor prin studii de nivel liceal, pe filiera vocaţională, în profilul militar, specializarea matematică-informatică. Programul de studii asigură dezvoltarea şi diversificarea competenţelor-cheie, precum şi formarea competenţelor specifice filierei, profilului şi specializării. Studiile liceale au durata de 4 ani, în conformitate cu planurile-cadru de învăţământ stabilite la nivel naţional de către Ministerul Educaţiei Naţionale.
      Colegiile naţionale militare sunt unităţi de învăţământ de elită, furnizoare de servicii educaţionale la înalte standarde de calitate, prin care contribuie la formarea unei resurse umane deosebit de valoroase pentru Armata României și contribuie în mod nemijlocit la internalizarea valorilor militare şi ale poporului român.
 • 4 şcoli militare de maiştri militari şi subofiţeri:
  • Şcoala militară de maiştri militari şi subofiţeri a Forţelor Terestre  „Basarab I”, Piteşti;
  • Şcoala militară de maiştri militari şi subofiţeri a Forţelor Aeriene „Traian Vuia”, Boboc;
  • Şcoala militară de maiştri militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu”, Constanţa;
  • Şcoala militară de maiştri militari şi subofiţeri pentru comunicații, tehnologia informației și apărare cibernetică, Sibiu.
Învăţământul postliceal militar este gratuit și asigură formarea iniţială a maiştrilor militari, specialişti în exploatarea şi mentenanţa echipamentelor şi tehnicii militare şi a subofiţerilor, luptători, specialişti  şi lideri ai structurilor de la baza ierarhiei militare; se desfăşoară în trei şcoli militare de maiştri militari şi subofiţeri, subordonate statelor majore ale categoriilor de forţe ale armatei.
Învăţământul postliceal militar se organizează pentru armele sau serviciile şi specialităţile militare aprobate de ministrul apărării naţionale şi asigură, totodată, pregătirea pentru calificări profesionale de nivelul 5 înscrise în Registrul Naţional al Calificărilor, stabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale şi aprobate prin hotărâre a Guvernului. Studiile pentru formarea maiştrilor militari au durata de 2 ani, iar pentru formarea subofiţerilor de 1 an. La finalizarea programelor de pregătire, absolvenţii obţin certificatul de calificare profesională/competenţe profesionale, brevetul de maistru militar sau subofiţer şi li se acordă primul grad militar.
Toate unităţile şi instituţiile de învăţământ militar, precum şi programele de studii oferite de acestea sunt acreditate de către agenţiile de asigurare a calităţii recunoscute pe plan naţional şi internaţional.
 
4. Formarea profesională continuă
Formarea profesională continuă are ca scop perfecţionarea pregătirii personalului militar prin cursuri de carieră şi cursuri de perfecţionare/specializare de nivel universitar sau nonuniversitar.
Formarea continuă prin studii postuniversitarecursuri de carieră necesare pentru înaintarea în grad, de la locotenent-colonel la general, şi cursuri de perfecţionare/specializare se realizează în instituţiile de învăţământ superior militar; aceste programe sunt autorizate/acreditate conform legislaţiei referitoare la învăţământul superior şi la formarea profesională a adulţilor.
În instituţiile de formare continuă nonuniversitară (şcoli de aplicaţie, centre/baze/secţii de instruire/pregătire/perfecţionare) se desfăşoară cursuri de carieră şi de perfecţionare/specializare pentru subofiţeri, maiştri militari şi ofiţeri cu grade inferioare, necesare evoluţiei în carieră şi dezvoltării competenţelor profesionale. De asemenea, se desfăşoară şi cursuri de formare a ofiţerilor şi subofiţerilor în activitate pe filiera indirectă.
Formarea continuă de nivel nonuniversitar se realizează în:
 • Şcoala de Instruire interarme a forțelor terestre  „Mihai Viteazul”, Piteşti, care are în subordine următoarele centre:
  • Centrul de perfecționare tancuri şi auto „Colonel Pandele Predescu” , Piteşti;
  • Centrul de perfecționare infanterie „Constantin Brâncoveanu”, Făgăraş;
  • Centrul de perfecționare vânători de munte „Bucegi”, Predeal;
  • Centrul de perfecționare ISR, Paraşutişti şi JTAC „General-maior Grigore Baştan”, Buzău;
  • Centrul de perfecționare artilerie terestră şi artilerie antiaeriană ”Ion Vodă” , Sibiu
  • Centrul de perfecționare geniu, EOD „Panait Donici”, Râmnicu Vâlcea;
  • Centrul de perfecționare apărare CBRN „Muscel”, Câmpulung Muscel;
 • Şcoala de Aplicaţie pentru Forţele Aeriene „Aurel Vlaicu”, Boboc subordonată Statului Major al Forţelor Aeriene;
 • Şcoala de Aplicaţie pentru Forţele Navale „Viceamiral Constantin Bălescu”, Mangalia subordonată Statului Major al Forţelor Navale;
 • Şcoala de Aplicaţie pentru Logistică „General Constantin Zaharia”, Chitila şi Centrul de Instruire pentru Muzici Militare, Bucureşti, subordonate Comandamentului Logistic Întrunit;
 • Şcoala de aplicaţie a forţelor pentru operaţii speciale, Vlădeni, subordonată Comandamentului Forţelor pentru Operaţii Speciale;
 • Școala de aplicație pentru comunicaţii, tehnologia informației și apărare cibernetică, Sibiu, subordonată Comandamentului Comunicaţiilor şi Informaticii;
 • Centrul de perfecţionare medico-militară, Sibiu, subordonat Direcţiei medicale;
 • Centrul de pregătire a cadrelor militare în domeniul educației fizice și sportului în armată, București, subordonat Universității Naționale de Apărare „Carol I”.

În contextul reperelor pe care le trasează Strategia Europa 2020, învăţământului i-a fost rezervat rolul de motor principal al dezvoltării sociale şi al construirii unei societăţi bazate pe cunoaştere. Contextul economic şi social, afectat profund de schimbările multiple în toate domeniile, determină schimbări ale comportamentului furnizorilor de educaţie. Aceştia sunt obligaţi să se adapteze continuu, să crească nivelul calităţii actului educaţional, să-şi diversifice reacţiile şi să plaseze pe piaţa forţei de muncă absolvenţi care să infuzeze toate domeniile de activitate cu soluţii inovatoare.
Privind în perspectivă, conştientizăm faptul că acum, instituţiile şi unităţile de învăţământ militar, pregătesc studenţi şi elevi care vor folosi tehnologii avansate sau care nu au fost încă inventate, că abilitatea militarilor de a fi autonomi, creativi şi mobili, de a se situa inovator faţă de problemele cu care se confruntă vor deveni practici răspândite în organizaţia militară.
Din contextul evolutiv al mediului societal şi al celui de securitate în care funcţionează organizaţia militară, învăţământului militar îi revine misiunea de a asigura armatei o resursă umană înalt calificată, inovatoare, capabilă să convertească întregul capital educaţional în sursă de cunoaştere şi în avantaje competitive, adaptabilă, în măsură să îndeplinească o gamă largă de misiuni, astfel încât structurile militare să rămână eficiente în faţa oricăror provocări.
Avantajele absolvirii programelor de studii oferite de către unităţile şi instituţiile de învăţământ militar sunt evidente:
 • pregătirea în cadrul unor instituţii cu recunoaştere naţională şi internaţională în domeniu (titlul de Școală Europeană obținut ani la rând de colegiile naționale militare);
 • asigurarea unui loc de muncă la absolvire şi posibilitatea unei cariere de succes în organizaţia militară;
 • corp didactic de un înalt profesionalism, recunoscut pe plan naţional şi internaţional;
 • bază materială şi logistică didactică modernă;
 • participarea la programe de cercetare pe plan naţional şi internaţional;
 • asigurarea mobilităţii internaţionale a elevilor şi studenţilor în cadrul programelor de tip ERASMUS, ERASMUS+ şi COMENIUS;
 • cazare, echipament şi hrănire gratuite pe timpul şcolarizării.
Priorităţile în dezvoltarea sistemului educaţional militar rezultă din misiunile Armatei României şi legislaţia naţională în domeniu, iar Direcţia generală management resurse umane va susţine toate demersurile legale orientate spre creşterea calităţii actului educaţional, asigurarea eficienţei sistemului educaţional militar şi dezvoltarea cercetării ştiinţifice militare, având în vedere că  resursa umană este resursa cea mai de preţ a organizaţiei.

 

5. Principalele acte normative*

A. Legi
 1. Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 287/2004, Legea consorţiilor universitare, republicată.
 3. Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată.
 5. Legea nr. 258/2007 privind practica elevilor şi studenţilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Legea nr. 1/2011, Legea educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
B. Ordonanţe de Urgenţă/Ordonanţe
 1. Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată.
 2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare.
 3. Ordonanţa de Urgenţă Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, cu modificările şi completările ulterioare.
 4. Ordonanţa Guvernului nr. 27/2014 privind finanţarea instituţiilor de învăţământ superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, cu modificările şi completările ulterioare.
 5. Ordonanţa Guvernului nr. 24/2017 privind formarea iniţială a ofiţerilor în activitate din Ministerul Apărării Naţionale în instituţii de învăţământ superior militar din străinătate, cu modificările şi completările ulterioare.
C. Hotărâri de Guvern
 1. Hotărârea Guvernului nr. 406/1990 privind înfiinţarea şi organizarea Academiei Navale "Mircea cel Bătrân" din municipiul Constanţa, cu modificările ulterioare.
 2. Hotărârea Guvernului. nr. 551/1990 privind înfiinţarea în cadrul Academiei navale "Mircea cel Bătrân", din municipiul Constanţa, a Facultăţii de marina civilă.
 3. Hotărârea Guvernului nr. 585/1990 privind înfiinţarea Institutului Medico-Militar.
 4. Hotărârea Guvernului nr. 190/1991 privind transformarea şcolilor militare de ofiţeri în institute militare de învăţământ, republicată.
 5. Hotărârea Guvernului nr. 645/2000 privind profilurile, specializările, durata studiilor, precum şi titlurile obţinute de absolvenţii învăţământului universitar, cursuri de zi.
 6. Hotărârea Guvernului nr. 1011/2001 privind organizarea şi funcţionarea învăţământului la distanţă şi a învăţământului cu frecvenţă redusă în instituţiile de învăţământ superior.
 7. Hotărârea Guvernului nr. 1027/2003 privind schimbarea denumirii Academiei de Înalte Studii Militare în Universitatea Naţională de Apărare şi unele măsuri referitoare la organizarea şi funcţionarea acesteia, cu modificările ulterioare.
 8. Hotărârea Guvernului nr. 606/2005 privind organizarea programelor de studii universitare în instituţiile militare de învăţământ superior din subordinea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare.
 9. Hotărârea Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat.
 10. Hotărârea Guvernului 264/2007 privind organizarea şi funcţionarea Academiei Tehnice Militare, cu modificările ulterioare.
 11. Hotărârea Guvernului nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, cu modificările ulterioare.
 12. Hotărârea Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu modificările ulterioare.
 13. Hotărârea Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările și completările ulteriore.
 14. Hotărârea Guvernului nr. 481/2015 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003.
 15. Hotărârea Guvernului nr. 260/2019 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat şi pentru învăţământul superior de stat în anul şcolar/universitar 2019 – 2020.
 16. Hotărârea Guvernului nr. 641/2019 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2019 – 2020.
 17. Hotărârea Guvernului nr. 640/2019 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2019 – 2020.
D. Ordine ale ministrului educaţiei naţionale
 1. OMEN nr. 3955/2008 privind aprobarea Cadrului general de organizare a stagiilor de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă şi de masterat şi a Convenţiei-cadru privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă sau masterat.
 2. OMEN nr. 651/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind mobilitatea academică a studenţilor.
 3. OMEN nr. 657/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii în sistemul de învăţământ superior.
 4. OMEN nr. 5204/2014 privind aprobarea Metodologiei de înscriere şi înregistrare a calificărilor din învăţământul superior în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (RNCIS).
 5. OMEN nr. 5005/2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal.
 6. OMEN nr. 5160/2015 privind organizarea de programe de studii postuniversitare de educaţie permanentă de către instituţiile de învăţământ superior acreditate, cu modificările ulterioare.
 7. OMEN nr. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare.
 8. OMEN nr.6102/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat, cu modificările ulterioare.
 9. OMEN nr. 4948/2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020 – 2021, cu modificările şi completările ulterioare.
 10. OMEN nr. 4950/2019 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional – 2020
 11. OMEN nr. 5532/2019 pentru modificarea OMEN nr. 4948/2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020 – 2021.
E. Ordine ale ministrului apărării naţionale
 1. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 7/2007 pentru aprobarea I.M. 3/23, Norme de organizare a stagiului/practicii şcolare/universitare a elevilor/studenţilor/cursanţilor din instituţiile militare de învăţământ din subordinea Ministerului Apărării.
 2. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 144/2012 pentru aprobarea Normelor privind transferul studenţilor înmatriculaţi în cadrul programelor de studii universitare de licenţă în instituţiile de învăţământ superior militar, cu modificările ulterioare.
 3. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 58/2013 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind corpul instructorilor militari.
 4. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 110/2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea colegiilor naţionale militare, cu modificările şi completările ulterioare.
 5. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 122/2016 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea şcolilor militare de maiştri militari şi subofiţeri, cu modificările şi completările ulterioare.
 6. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.46/2017 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea şcolilor de aplicaţie

F. Dispoziții ale șefului Direcției generale management resurse umane:

 1. Dispoziția nr. D.M.R.U. 4/2012 pentru aprobarea Standardelor de performanță pentru proba de limbă străină din cadrul admiterii în instituțiile militare de învățământ sau a selecției personalului pentru participarea la cursuri de carieră în țară
 2. Dispoziția nr. D.M.R.U. 11/2014 privind Regimul actelor de studii și al brevetelor de ofițer, maistru militar și subofițer în Ministerul Apărării Naționale.
 3. Dispoziția D.M.R.U. 4/2015 pentru aprobarea I.M.–3/60, Metodologia-cadru privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul universitar militar.
 4. Dispoziția D.M.R.U. 8/2015 Privind organizarea și desfășurarea examenelor de licență/diplomă și disertație în instituțiile de învățământ superior militar.
 5. Dispoziția D.M.R.U. 11/SMG 48/2015, Norme privind repartiția și numirea in funcții a absolvenților programelor de formare profesională inițială a cadrelor militare în activitate, ai studiilor de master și rezidențiatului.
 6. Dispoziţia nr. D.G.M.R.U. 1/2020 pentru aprobarea probelor de concurs şi a graficului-cadru privind organizarea şi desfășurarea admiterii la programele de studii universitare militare, în anul universitar 2020-2021.
 7. Dispoziție nr. D.G.M.R.U. 2 / 2020 pentru aprobarea "I.M. 3/70, Metodologia-cadru privind organizarea și desfășurarea activității de evaluare a personalului didactic în vederea acordării avizului Ministerului Apărării Naționale pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unitățile de învățământ preuniversitar militar"
 8. Dispoziţia nr. DGMRU 20 din 30 decembrie 2019 pentru aprobarea Graficului-cadru, Calendarului admiterii și probelor de concurs pentru organizarea și desfășurarea admiterii în școlile militare de maiștri militari și subofițeri, în anul de învățământ 2020-2021.
 9. Dispoziția comună a șefului Direcției generale management resurse umane și a șefului Statului Major al Apărării nr. D.G.M.R.U. C7092/S.M.Ap.-75 din 2019 pentru aprobarea precizărilor privind transferul elevilor în colegiile naționale militare
 10. Dispoziție nr. D.G.M.R.U. 13 din 28.05.2020 pentru aprobarea "I.M.-3/72, metodologia înscrierii candidaților, organizării și desfășurării admiterii în colegiile naționale militare, în anul școlar 2020-2021"
 11. Dispoziție nr. D.G.M.R.U. 14 din 18.06.2020 privind metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în instituțiile de învățământ superior militar, în anul universitar 2020-2021
 12. Dispoziție nr. D.G.M.R.U. 16 din 30.06.2020 privind metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în școlile militare de maiștri militari și subofițeri, în anul de învățământ 2020-2021
 13. Dispoziție nr. D.G.M.R.U. 18 din 23.09.2020 pentru aprobarea graficului privind transferul elevilor în Colegiile Naţionale Militare, pentru completarea locurilor rămase libere la clasa a IX-a, în primele 30 de zile de la începerea anului şcolar 2020-2021
 14. Dispoziție nr. D.G.M.R.U. 19 din 2020 pentru organizarea şi desfăşurarea Concursului de admitere la Cursul de formare a subofiţerilor în activitate, specialitatea militară "Sanitar", pentru care s-a suplimentat numărul de locuri, în anul de instruire 2020-2021

*Cu modificările și completările ulterioare, după caz.
Top