Sistemul educațional militar
 
1. Aspecte generale

Componentă fundamentală a instruirii, învăţământul militar este responsabil de formarea iniţială şi dezvoltarea profesională continuă și reprezintă cea mai importantă investiţie a Armatei în dezvoltarea resursei umane şi creşterea performanţelor structurilor militare.
Formarea iniţială şi continuă a personalului militar se desfăşoară având la bază un cadru normativ definit de reglementări generale specifice Ministerului Educaţiei Naţionale, Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, Autorităţii Naţionale pentru Calificări, precum şi de acte normative specifice emise la nivelul Ministerului Apărării Naţionale.
Alături de legislaţia naţională în domeniu, la baza învăţământului militar stau integrarea Armatei României în structurile NATO şi mediul de securitate în continuă schimbare. Creşterea gradului de compatibilitate a învăţământului militar cu cel de formare şi dezvoltare profesională a personalului militar din armatele NATO reprezintă preocuparea permanentă a sistemului de formare profesională a personalului militar. Unul dintre factorii esenţiali ai procesului de dezvoltare a învăţământului militar este reprezentat de creşterea gradului de compatibilitate cu cel de formare şi dezvoltare profesională a personalului militar din armatele NATO.
Misiunea învăţământului militar este să formeze ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri cu competenţe profesionale şi transversale în acord cu cerinţele şi nevoile structurilor militare, corespunzătoare calificărilor specifice ocupaţiilor militare, cu potenţial de a deveni personalităţi creative, inovativi, determinaţi să obţină performanţă, să genereze valoare şi să-şi asume în mod responsabil cariera militară.
Transformările învăţământului militar se regăsesc în toate componentele acestuia: organizarea instituţională, aspectele relaţionale, conţinuturile educaţionale, procedurile şi instrumentele de evaluare. Sursele acestor transformări au fost reprezentate, pe de o parte, de transpunerea legislaţiei europene în cea de nivel naţional şi, implicit, de necesitatea armonizării actelor normative specifice ministerului cu cele naţionale, iar pe de altă parte de schimbările realităţilor militare româneşti, ca urmare a efortului de integrare a Armatei României în structurile euroatlantice.
Pe lângă cerinţele de dezvoltare imprimate de evoluţia învăţământului pe plan naţional,  învăţământul militar este supus cerinţelor interne de dezvoltare rezultate din dinamica realităţii militare. În primul rând, învăţământul militar răspunde nevoilor de pregătire a personalului militar, care impun asigurarea conectării instrucţiei individuale şi a educaţiei cu realităţile actuale şi cu schimbările anticipate în mediul operaţional. În al doilea rând, managementul resurselor umane aduce, în prim-plan, performanţa centrată pe competenţe, ceea ce impune învăţământului militar să furnizeze resursă umană calificată şi competitivă.
Sistemul de formare profesională a cadrelor militare este structurat pe cicluri şi niveluri educaţionale şi cuprinde:

 • programe de studii preuniversitare: liceale şi postliceale;
 • programe de studii universitare şi postuniversitare;
 • programe de formare profesională continuă, cursuri de carieră şi de perfecţionare/specializare, derulate în unităţile şi instituţiile de învăţământ militar şi de formare profesională continuă de nivel nonuniversitar – şcoli de aplicaţie.


2. Învăţământul superior militar

Învăţământul superior militar asigură formarea iniţială şi continuă de nivel universitar a ofiţerilor şi se realizează în instituţii acreditate, astfel:

 • 3 academii ale categoriilor de forţe ale armatei, respectiv Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”(Sibiu), Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă”(Braşov) şi Academia Navală „Mircea cel Bătrân”(Constanţa), pentru formarea ofiţerilor de arme, din serviciile pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptă şi management financiar-contabil; acestea asigură şi cursuri de carieră pentru ofiţeri până la gradul de locotenent-colonel inclusiv, precum şi programe de studii universitare de master  în domeniul de licenţă;
 • Academia Tehnică Militară, pentru formarea ofiţerilor din serviciul tehnico-ingineresc; asigură toate cursurile necesare evoluţiei în carieră a acestei categorii de personal, programe de master în domeniul de licenţă şi pregătirea prin doctorat;
 • Universitatea Naţională de Apărare, pentru formarea iniţială a ofiţerilor de logistică (program de studii universitare de licenţă cu locuri finanţate de la buget pentru MApN şi alte structuri din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională) şi formarea profesională continuă a ofiţerilor pentru nivelul operativ şi strategic; organizează programe de studii de master de conducere şi de specialitate şi asigură, prin Colegiul Naţional de Apărare, pregătirea politico-militară pentru personal din Ministerul Apărării Naţionale şi din afara acestuia;
 • Institutul Medico-Militar pentru formarea şi perfecţionarea ofiţerilor specialişti din serviciul medical, prin Universitatea de Medicină „Carol Davila” din Bucureşti şi Universitatea de Medicină Târgu Mureş.
În cele 6 instituţii de învăţământ superior militar sunt oferite:
 • programe de studii universitare de licenţă pentru formarea iniţială a ofiţerilor. Se organizează pentru armele/serviciile/specialităţile militare aprobate de ministrul apărării naţionale şi asigură pregătirea pentru calificări de nivelul 6, conform Cadrului Naţional al Calificărilor, înscrise în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior. Studiile au durata de 3-4 ani, respectiv 5-6 ani pentru ofiţerii de servicii specializate proveniţi din absolvenţi ai Institutului Medico-Militar, se finalizează cu obţinerea diplomei de licenţă sau de inginer, după caz, a brevetului şi acordarea primului grad de ofiţer;
 • programe de studii de master, inclusiv programe de master de conducere interarme; începând cu anul universitar 2017-2018 masterul de conducere interarme se organizează, pentru o perioadă determinată, şi la forma cu frecvenţă redusă pe locuri cu taxă. Aceste programe asigură aprofundarea pregătirii în domeniul de licenţă, dezvoltarea competenţelor corespunzătoare nivelului de referinţă 7 conform Cadrului Naţional al Calificărilor, asimilarea de noi cunoştinţe de specialitate şi specifice domeniului militar, precum şi dezvoltarea capacităţilor şi abilităţilor de conducere. Studiile au durata de 1,5-2 ani şi se finalizează cu obţinerea diplomei de master;
 • programe de studii de doctorat prin care se asigură dezvoltarea cunoaşterii în domeniul militar prin cercetare ştiinţifică, dezvoltând competenţe corespunzătoare nivelului de referinţă 8 conform Cadrului Naţional al Calificărilor. Studiile au durata, de regulă, 3 ani şi se finalizează cu obţinerea titlului şi a diplomei de doctor;
 • o gamă variată de programe studii postuniversitare prin care se asigură formarea şi dezvoltarea profesională continuă - cursuri necesare evoluţiei în carieră a ofiţerilor şi de perfecţionare/specializare; se finalizează cu obţinerea certificatului de atestare a competenţelor profesionale.

 
3. Învăţământul preuniversitar militar

Învăţământul preuniversitar militar este organizat şi desfăşurat în:

 • 5 colegii naţionale militare – pentru învăţământul liceal:
  • Colegiul Naţional Militar „Dimitrie Cantemir”, Breaza;
  • Colegiul Naţional Militar „Mihai Viteazul”, Alba Iulia;
  • Colegiul Naţional Militar „Ştefan cel Mare”, Câmpulung Moldovenesc;
  • Colegiul Naţional Militar „Tudor Vladimirescu”, Craiova;
  • Colegiul Naţional Militar „Alexandru Ioan Cuza” , Constanţa.

Învăţământul liceal militar este gratuit și are ca misiune pregătirea ştiinţifică şi umanistă generală a elevilor prin studii de nivel liceal, pe filiera vocaţională, în profilul militar, specializarea matematică-informatică. Programul de studii asigură dezvoltarea şi diversificarea competenţelor-cheie, precum şi formarea competenţelor specifice filierei, profilului şi specializării. Studiile liceale au durata de 4 ani, în conformitate cu planurile-cadru de învăţământ stabilite la nivel naţional de către Ministerul Educaţiei Naţionale.
Colegiile naţionale militare sunt unităţi de învăţământ de elită, furnizoare de servicii educaţionale la înalte standarde de calitate, prin care contribuie la formarea unei resurse umane deosebit de valoroase pentru Armata României și contribuie în mod nemijlocit la internalizarea valorilor militare şi ale poporului român.
Ghidul candidatului la admiterea în colegiile naționale militare - 2019

 • 4 şcoli militare de maiştri militari şi subofiţeri, pentru învăţământul postliceal pentru formare a maiştrilor militari şi a subofiţerilor:
  • Şcoala militară de maiştri militari şi subofiţeri a Forţelor Terestre„Basarab I”, Piteşti;
  • Şcoala militară de maiştri militari şi subofiţeri a Forţelor Aeriene „Traian Vuia”, Boboc;
  • Şcoala militară de maiştri militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu”, Constanţa;
  • Școala militară de maiștri militari și subofițeri penru comunicații, tehnologia informației și apărare cibernetică, Sibiu.

Învăţământul postliceal militar este gratuit și asigură formarea iniţială a maiştrilor militari, specialişti în exploatarea şi mentenanţa echipamentelor şi tehnicii militare şi a subofiţerilor, luptători, specialişti  şi lideri ai structurilor de la baza ierarhiei militare; se desfăşoară în trei şcoli militare de maiştri militari şi subofiţeri, subordonate statelor majore ale categoriilor de forţe ale armatei.
Învăţământul postliceal militar se organizează pentru armele sau serviciile şi specialităţile militare aprobate de ministrul apărării naţionale şi asigură, totodată, pregătirea pentru calificări profesionale de nivelul 5 înscrise în Registrul Naţional al Calificărilor, stabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale şi aprobate prin hotărâre a Guvernului. Studiile pentru formarea maiştrilor militari au durata de 2 ani, iar pentru formarea subofiţerilor de 1 an. La finalizarea programelor de pregătire, absolvenţii obţin certificatul de calificare profesională/competenţe profesionale, brevetul de maistru militar sau subofiţer şi li se acordă primul grad militar.
Toate unităţile şi instituţiile de învăţământ militar, precum şi programele de studii oferite de acestea sunt acreditate de către agenţiile de asigurare a calităţii recunoscute pe plan naţional şi internaţional.
Ghidul candidatului la admiterea în școlile militare de maiștri militari și subofițeri - 2019
Breviar teoretic la disciplina fizică - pentru candidații la admiterea în școlile militare de maiștri militari și subofițeri și pentru pregătirea Examenului Național de bacalaureat

4. Formarea profesională continuă

Formarea profesională continuă are ca scop perfecţionarea pregătirii personalului militar prin cursuri de carieră şi cursuri de perfecţionare/specializare de nivel universitar sau nonuniversitar.
Formarea continuă prin studii postuniversitarecursuri de carieră necesare pentru înaintarea în grad, de la locotenent-colonel la general, şi cursuri de perfecţionare/specializare se realizează în instituţiile de învăţământ superior militar; aceste programe sunt autorizate/acreditate conform legislaţiei referitoare la învăţământul superior şi la formarea profesională a adulţilor.
În instituţiile de formare continuă nonuniversitară (şcoli de aplicaţie, centre/baze/secţii de instruire/pregătire/perfecţionare) se desfăşoară cursuri de carieră şi de perfecţionare/specializare pentru subofiţeri, maiştri militari şi ofiţeri cu grade inferioare, necesare evoluţiei în carieră şi dezvoltării competenţelor profesionale. De asemenea, se desfăşoară şi cursuri de formare a ofiţerilor şi subofiţerilor în activitate pe filiera indirectă.
Formarea continuă de nivel nonuniversitar se realizează în:

 • 2 şcoli de aplicaţie subordonate Statului Major al Forţelor Terestre:
  • Şcoala de Aplicaţie pentru Unităţi de Luptă„Mihai Viteazul”, Piteşti:
  • Centrul de instruire pentru tancuri şi auto „Colonel Pandele Predescu” , Piteşti;
  • Centrul de instruire pentru infanterie şi vânători de munte „Constantin Brâncoveanu”, Făgăraş;
   • Baza de instruire pentru vânători de munte, Predeal;
  • Centrul de Instruire pentru ISR, Paraşutişti, Operaţii speciale şi JTAC „General-maior Grigore Baştan”, Buzău;
  • Şcoala de Aplicaţie pentru Unităţi de Sprijin de Luptă „General Eremia Grigorescu”, Sibiu:
  • Centrul de instruire pentru artilerie terestră şi artilerie antiaeriană ”Ion Vodă” , Sibiu
  • Centrul de instruire pentru geniu, E.O.D. şi apărare NBC „Panait Donici”, Râmnicu .Vâlcea:
   • Baza de instruire pentru apărare CBRN „Muscel”, Câmpulung Muscel;
 • Şcoala de Aplicaţie pentru Forţele Aeriene „Aurel Vlaicu”, Boboc subordonată Statului Major al Forţelor Aeriene;
 • Şcoala de Aplicaţie pentru Forţele Navale „Viceamiral Constantin Bălescu”, Mangalia subordonată Statului Major al Forţelor Navale;
 • Şcoala de Aplicaţie pentru Logistică „General Constantin Zaharia”, Chitila şi Centrul de Instruire pentru Muzici Militare, Bucureşti, subordonate
 • 1 şcoală de aplicaţie subordonată Comandamentului Forţelor pentru Operaţii Speciale;
 • Școala de Aplicație pentru comuncații, tehnologia informației și apărare cibernetică, Sibiu, subordonat Comandamentului Comunicaţiilor şi Informaticii;
 • Secţia de perfecţionare şi instruire medico-militară, Sibiu, subordonată Direcţiei medicale.
 • Şcolile de aplicaţie au în compunere/subordine centre de instruire, iar centrele au în compunere/subordine baze de instruire pentru arme, servicii sau specialităţi militare pentru care se asigură pregătirea.


În contextul reperelor pe care le trasează Strategia Europa 2020, învăţământului i-a fost rezervat rolul de motor principal al dezvoltării sociale şi al construirii unei societăţi bazate pe cunoaştere. Contextul economic şi social, afectat profund de schimbările multiple în toate domeniile, determină schimbări ale comportamentului furnizorilor de educaţie. Aceştia sunt obligaţi să se adapteze continuu, să crească nivelul calităţii actului educaţional, să-şi diversifice reacţiile şi să plaseze pe piaţa forţei de muncă absolvenţi care să infuzeze toate domeniile de activitate cu soluţii inovatoare.
Privind în perspectivă, conştientizăm faptul că acum, instituţiile şi unităţile de învăţământ militar, pregătesc studenţi şi elevi care vor folosi tehnologii avansate sau care nu au fost încă inventate, că abilitatea militarilor de a fi autonomi, creativi şi mobili, de a se situa inovator faţă de problemele cu care se confruntă vor deveni practici răspândite în organizaţia militară.
Din contextul evolutiv al mediului societal şi al celui de securitate în care funcţionează organizaţia militară, învăţământului militar îi revine misiunea de a asigura armatei o resursă umană înalt calificată, inovatoare, capabilă să convertească întregul capital educaţional în sursă de cunoaştere şi în avantaje competitive, adaptabilă, în măsură să îndeplinească o gamă largă de misiuni, astfel încât structurile militare să rămână eficiente în faţa oricăror provocări.


Avantajele absolvirii programelor de studii oferite de către unităţile şi instituţiile de învăţământ militar sunt evidente:
 • pregătirea în cadrul unor instituţii cu recunoaştere naţională şi internaţională în domeniu (titlul de Școală Europeană obținut ani la rând de colegiile naționale militare);
 • asigurarea unui loc de muncă la absolvire şi posibilitatea unei cariere de succes în organizaţia militară;
 • corp didactic de un înalt profesionalism, recunoscut pe plan naţional şi internaţional;
 • bază materială şi logistică didactică modernă;
 • participarea la programe de cercetare pe plan naţional şi internaţional;
 • asigurarea mobilităţii internaţionale a elevilor şi studenţilor în cadrul programelor de tip ERASMUS, ERASMUS+ şi COMENIUS;
 • cazare, echipament şi hrănire gratuite pe timpul şcolarizării.
Priorităţile în dezvoltarea sistemului educaţional militar rezultă din misiunile Armatei României şi legislaţia naţională în domeniu, iar Direcţia generală management resurse umane va susţine toate demersurile legale orientate spre creşterea calităţii actului educaţional, asigurarea eficienţei sistemului educaţional militar şi dezvoltarea cercetării ştiinţifice militare, având în vedere că  resursa umană este resursa cea mai de preţ a organizaţiei.
 

5. Principalele acte normative*

A. Legi
 1. Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare.
 2. Legea nr. 287/2004, Legea consorţiilor universitare, republicată
 3. Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, republicată
 4. Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată.
 5. Legea nr. 258/2007 privind practica elevilor şi studenţilor.
 6. Legea nr. 1/2011, Legea educaţiei naţionale.

B. Ordonanţe de Urgenţă/Ordonanţe

 1. Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată
 2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei.
 3. Ordonanţa de Urgenţă Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat.
 4. Ordonanţa Guvernului nr. 27/2014 privind finanţarea instituţiilor de învăţământ superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională.
 5. Ordonanţa Guvernului nr. 24/2017 privind formarea iniţială a ofiţerilor în activitate din ministerul apărării naţionale în instituţii de învăţământ superior militar din străinătate.
C. Hotărâri de Guvern
 1. Hotărârea Guvernului nr. 190/1991 privind transformarea şcolilor militare de ofiţeri în institute militare de învăţământ, republicată.
 2. Hotărârea Guvernului nr. 406/1990 privind înfiinţarea şi organizarea Academiei Navale "Mircea cel Bătrân" din municipiul Constanţa.
 3. Hotărârea Guvernului. nr. 551/1990 privind înfiinţarea în cadrul Academiei navale "Mircea cel Bătrân", din municipiul Constanţa, a Facultăţii de marină civilă.
 4. Hotărârea Guvernului nr. 585/1990 privind înfiinţarea Institutului Medico-Militar.
 5. Hotărârea Guvernului nr. 645/2000 privind profilurile, specializările, durata studiilor, precum şi titlurile obţinute de absolvenţii învăţământului universitar, cursuri de zi.
 6. Hotărârea Guvernului nr. 1027/2003 privind schimbarea denumirii Academiei de Înalte Studii Militare în Universitatea Naţională de Apărare şi unele măsuri referitoare la organizarea şi funcţionarea acesteia.
 7. Hotărârea Guvernului nr. 606/2005 privind organizarea programelor de studii universitare în instituţiile militare de învăţământ superior din subordinea Ministerului Apărării Naţionale.
 8. Hotărârea Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat.
 9. Hotărârea Guvernului 264/2007 privind organizarea şi funcţionarea Academiei Tehnice Militare.
 10. Hotărârea Guvernului nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior.
 11. Hotărârea Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat.
 12. Hotărârea Guvernului nr. 1011/2001 privind organizarea şi funcţionarea învăţământului la distanţă şi a învăţământului cu frecvenţă redusă în instituţiile de învăţământ superior.
 13. Hotărârea Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările și completările ulteriore.
 14. Hotărârea Guvernului nr. 481/2015 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003.
 15. Hotărârea Guvernului nr. 567/2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor.
 16. Hotărârea Guvernului nr. 185/2018 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2017 – 2018.
 17. Hotărârea Guvernului nr. 158/2018 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2018 – 2019.

D. Ordine ale ministrului educaţiei naţionale

 1. OMEN nr. 3955/2008 privind aprobarea Cadrului general de organizare a stagiilor de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă şi de masterat şi a Convenţiei-cadru privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă sau masterat.
 2. OMEN nr. 651/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind mobilitatea academică a studenţilor.
 3. OMEN nr. 657/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii în sistemul de învăţământ superior.
 4. OMEN nr. 3475/2017 privind aprobarea Metodologiei de înscriere şi înregistrare a calificărilor din învăţământul superior în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (RNCIS).
 5. OMEN nr. 5005/2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal.
 6. OMEN nr. 5160/2015 privind organizarea de programe de studii postuniversitare de educaţie permanentă de către instituţiile de învăţământ superior acreditate.
 7. OMEN nr. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.
 8. OMEN nr.6102/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat.
 9. OMEN nr. 4794/2017 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2018 – 2019.
 10. OMEN nr. 4796/2017 privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2017-2018.
 11. OMEN nr. 5485/2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018 – 2019.
 12. OMEN nr. 3220/2018 privind structura anului şcolar 2018 – 2019.
 13. OMEN nr. 3017/2018 pentru modificarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018 – 2019.
 14. OMEN nr. 3110/2018 privind aprobarea calendarului sesiunii speciale de bacalaureat 2018 pentru absolvenţii de liceu participanţi la loturile naţionale lărgite ce se pregătesc pentru olimpiadele şi concursurile internaţionale.

E. Ordine ale ministrului apărării naţionale

 1. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 7/2007 pentru aprobarea I.M. 3/23, Norme de organizare a stagiului/practicii şcolare/universitare a elevilor/studenţilor/cursanţilor din instituţiile militare de învăţământ din subordinea ministerului apărării.
 2. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 144/2012 pentru aprobarea Normelor privind transferul studenţilor înmatriculaţi în cadrul programelor de studii universitare de licenţă în instituţiile de învăţământ superior militar.
 3. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 58/2013 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind corpul instructorilor militari.
 4. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 110/2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea colegiilor naţionale militare
 5. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 122/2016 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea şcolilor militare de maiştri militari şi subofiţeri
 6. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.46/2017 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea şcolilor de aplicaţie

F. Dispoziţii ale şefului Direcţiei generale management resurse umane:

 1. Dispoziţia nr. D.M.R.U. 4/2012 pentru aprobarea Standardelor de performanţă pentru proba de limbă străină din cadrul admiterii în instituţiile militare de învăţământ sau a selecţiei personalului pentru participarea la cursuri de carieră în ţară
 2. Dispoziţia nr. D.M.R.U. 11/2014 privind Regimul actelor de studii şi al brevetelor de ofiţer, maistru militar şi subofiţer în Ministerul Apărării Naţionale.
 3. Dispoziţia D.M.R.U. 4/2015 pentru aprobarea I.M.–3/60, Metodologia-cadru privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul universitar militar.
 4. Dispoziţia D.M.R.U. 8/2015 Privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie în instituţiile de învăţământ superior militar.
 5. Dispoziţia D.M.R.U. 11/SMG 48/2015, Norme privind repartiţia şi numirea in funcţii a absolvenţilor programelor de formare profesională iniţială a cadrelor militare în activitate, ai studiilor de master şi rezidenţiatului.
 6. Dispoziţia nr. D.G.M.R.U. 33/2017 pentru aprobarea probelor de concurs şi a graficului-cadru privind organizarea şi desfășurarea admiterii la programele de studii universitare militare, în anul universitar 2018-2019.
 7. Dispoziţia nr. D.G.M.R.U. 2/2018 pentru aprobarea I.M.-3/64, Metodologia-cadru privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în unităţile de învăţământ militar preuniversitar.
 8. Dispoziţia nr. D.G.M.R.U. 3/2018 pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la cursul de formare a ofiţerilor şi subofiţerilor in activitate pe filiera indirectă, la armele şi specialităţile militare pentru care s-au suplimentat cifrele de şcolarizare, în anul de învăţământ 2017-2018.
 9. Dispoziţia nr. D.G.M.R.U. 8/2018 pentru aprobarea I.M.-3/65, Norme privind organizarea şi desfăşurarea admiterii la cursul de formare pe filiera indirectă a ofiţerilor şi subofiţerilor în activitate, în anul de învăţământ 2018-2019.
 10. Dispoziţie nr. D.G.M.R.U. 11/2018 pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la Cursul de formare a subofiţerilor în activitate pe filiera indirectă, la armele şi specialităţile militare pentru care s-au suplimentat cifrele de şcolarizare, în anul de învăţământ 2017-2018.
 11. Dispoziţia nr. D.G.M.R.U. 2/2019 pentru aprobarea probelor de concurs și a graficului-cadru privind organizarea și desfășurarea admiterii la programele de studii universitare militare, în anul universitar 2019-2020
 12. Dispoziția nr. D.G.M.R.U. 3/2019 pentru aprobarea "I.M.-3/66, Metodologia-cadru privind organizarea și desfășurarea admiterii în școlile militare de maiștri militari și subofițeri"
 13. Dispoziția nr. D.G.M.R.U. 4/2019 pentru aprobarea "I.M.-3/67, Metodologia-cadru privind înscrierea candidaților, organizarea și desfășurarea admiterii în colegiile naționale militare"
 14. Dispoziția nr. D.G.M.R.U. 5/2019 pentru organizarea și desfășurarea concursului de admitere la cursul de formare a ofițerilor în activitate în arma Căi ferate și a subofițerilor în activitate în arma Rachete și artilerie antiaeriană, pe filiera indirectă, în anul de învățământ 2018-2019
 15. Dispoziția nr. D.G.M.R.U. 9/2019 pentru aprobarea "I.M.-3/68, Norme privind organizarea și desfășurarea admiterii la cursul de formare pe filiera indirectă a ofițerilor și subofițerilor în activitate, în anul de învățământ 2019/2020"
 16. Dispoziția nr D.G.M.R.U. 10/2019 pentru stabilirea corespondenței dintre armele, serviciile și specialitățile militare pentru care se organizează curs de formare pe filiera indirectă a ofițerilor/subofițerilor în activitate,
  în anul de învățământ 2019-2020 și specializările dobândite în urma finalizării studiilor organizate în instituțiile de învățământ acreditate din afara rețelei Ministerului Apărării Naționale

 17. Dispoziția nr. D.G.M.R.U. 11/2019 pentru modificarea "I.M.-3/68, Norme privind organizarea și desfășurarea admiterii la cursul de formare pe filiera indirectă a ofițerilor și subofițerilor în activitate, în anul de învățământ 2019-2020", aprobate prin Dispoziția șefului Direcției generale management resurse umane nr. D.G.M.R.U. 9/2019
   


*Cu modificările și completările ulterioare, după caz.


Dispoziții DGMRU - 2018


DGMRU20/2018
- Dispoziţie pentru modificarea prevederii literei ”b” a Anexei nr. 2 din I.M.-3/65, Norme privind organizarea şi desfăşurarea admiterii la cursul de formare pe filiera indirectă a ofiţerilor şi subofiţerilor în activitate, în anul de învăţământ 2018-2019.

DGMRU11/2018 - ​Dispoziție pentru organizarea și desfășurarea concursului de admitere la Cursul de formare a subofițerilor în activitate pe filiera indirectă, la armele și specialitățile militare pentru care sau suplimentat cifrele de școlarizare, în anul de învățământ 2017-2018

DGMRU10/2018 - ​Dispoziție pentru completarea Dispoziției șefului Direcției generale management resurse umane nr. DGMRU 4/ 2018, pentru stabilirea corespondenței dintre armele, serviciile și specialitățile militare pentru care se organizează Curs de formare pe filiera indirectă a ofițerilor și subofițerilor în activitate, în anul universitar/ școlar 2018-2019 și specializările dobândite în urma finalizării studiilor organizate în instituțiile de învățământ acreditate din afara rețelei Ministerului Apărării Naționale

DGMRU8/2018 - Dispoziție pentru aprobarea "I.M.-3/65, Norme privind organizarea și desfășurarea admiterii la Cursul de formare pe filiera indirectă a ofițerilor și subofițerilor în activitate, în anul de învățământ 2018-2019"

DGMRU4/2018 - ​Dispoziție pentru stabilirea corespondenței dintre armele, serviciile și specialitățile militare pentru care se organizează Curs de formare pe filiera indirectă a ofițerilor și subofițerilor în activitate, în anul universitar/ școlar 2018-2019 și specializările dobândite în urma finalizării studiilor organizate în instituțiile de învățământ acreditate din afara rețelei Ministerului Apărării Naționale

DGMRU3/2018 - ​Dispoziție pentru organizarea și desfășurarea concursului de admitere la Cursul de formare a ofițerilor și subofițerilor în activitate pe filiera indirectă, la armele și specialitățile militare pentru care sau suplimentat cifrele de școlarizare, în anul de învățământ 2017-2018

DGMRU2/2018 - Dispoziție pentru aprobarea "I.M.-3/64, Metodologia-cadru privind organizarea și desfășurarea admiterii în unitățile de învățământ militar preuniversitar"

DGMRU1/2018 - Dispoziție pentru modificarea și completarea anexei la "Dispoziția șefului Direcției management resurse umane nr. DMRU5/2017 pentru  aprobarea domeniilor de studii și specializărilor corespunzătoare armelor sau serviciilor și specialităților militare pentru care se organizează admitere la Cursul de formare a ofițerilor și subofițerilor în activitate pe filiera indirectă, în anul de învățământ 2017-2018"


Dispoziții DMRU - 2017


DGMRU33/2017 - Dispoziție pentru aprobarea probelor de concurs și a graficului-cadru privind organizarea și desfășurarea admiterii la programele de studii universitare militare, în anul universitar 2018-2019

DMRU24/2017 - Pentru modificarea prevederilor de la Litera “A”a anexei nr.2 din I.M.-3/63, norme privind organizarea și desfășurarea admiterii la Cursul de formare pe filieră indirectă a ofițerilor și subofițerilor în activitate, în anul de învățământ 2017-2018 aprobată prin dispoziția DMRU 8/2017


 Dispoziții DMRU - 2015


DMRU4/2015 - Dispoziție pentru aprobarea ”I.M.-3/60, Metodologia cadru privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul universitar militar”

Top