REGLEMENTĂRI

Personal militar

 • Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ghidul carierei militare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 106/2011, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 125 din 18 februarie 2011;
 • Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M30/2012 pentru aprobarea  Instrucţiunilor privind recrutarea, selecţia, formarea profesională şi evoluţia în cariera militară în Armata României, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M39/2010 - pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare în Ministerul Apărării Naţionale a prevederilor Legii nr.384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 243 din 16 aprilie 2010;
 • Ordinul ministrului apărării naționale nr. M124/2017 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării Naţionale;
 • Ordinul ministrului apărării naționale nr. M70/2016 pentru aprobarea Condiţiilor şi a Metodologiei privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, în vederea ocupării posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist, în unităţile şi structurile sanitare din reţeaua Ministerului Apărării Naţionale.
 
Promovarea în funcţii, înaintarea în grad:
 • În baza hotărârilor Comisiilor de selecţie;
 • În funcţie de nevoile de încadrare ale structurilor militare (posturi vacante) şi opţiunile individuale de evoluţie în carieră;
 • Reglementarea specifică aplicabilă: Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M69 din 28 iulie 2015
  pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi funcţionarea sistemului de ierarhizare şi selecţie în vederea evoluţiei în carieră a cadrelor militare, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 596 din 7 august 2015.

   
 
Valorificarea competenţelor profesionale în viaţa civilă:
 • H.G. nr. 485/2005 privind echivalarea funcţiilor militare din Ministerul Apărării Naţionale cu funcţii civile;
 • Ordinul ministrului apărării nr. M.83/2009 pentru aprobarea Metodologiei şi competenţelor privind eliberarea documentelor de echivalare a funcţiilor militare cu funcţiile civile. - M.O. nr.572/17.08.2009.
 • Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.122/2014 pentru aprobarea „Metodologiei întocmirii aprecierilor de serviciu pentru cadrele militare din structurile Ministerului Apărării Naţionale, pe timp de pace”.Recrutare şi selecţie
 

 • Concepţia sistemului de promovare a profesiei militare, recrutare şi selecţie a personalului militar profesionalizat, pe timp de pace, aprobată de ministrul apărării naţionale în rezoluţie pe raportul şefului Direcţiei management resurse umane nr. C 8093 din 24.11.2010;
 •  Strategia de promovare a profesiei militare în perioada 2016-2020, aprobată de ministrul apărării naţionale, înregistrată cu nr. C 9310/18.12.2015;
 •  Ordinul ministrului apărării naţionale M30/2012 pentru aprobarea  Instrucţiunilor privind recrutarea, selecţia, formarea profesională şi evoluţia în cariera militară în Armata României, cu modificările şi completările ulterioare.

Personal civil

Raporturile de muncă şi de serviciu ale personalului civil din Ministerul Apărării Naţionale sunt reglementate de acte normative aplicabile la nivel naţional sau specifice instituţiei militare, precum:
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulteriore;
 • Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului României nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare, republicată, cu modificările şi completările ulteriore;
 • Hotărârea Guvernului României nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Normele privind ocuparea prin concurs ori examen a unui post vacant sau temporar vacant de personal civil contractual în Ministerul Apărării Naţionale, precum şi a Procedura de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului civil contractual în grade ori trepte profesionale imediat superioare sau într-o funcţie cu un nivel de studii superior în Ministerul Apărării Naţionale, acrobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.68/2015;
 • Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
 • Ordonanţa de urgenţă nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Regulamentul de ordine interioară aplicabil personalului civil din Ministerul Apărării Naţionale, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.17/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Dispoziţia şefului Direcţiei management resurse umane nr. DMRU26/2017 privind transferul personalului civil contractual în unităţi militare ale Ministerului Apărării Naţionale.
Ocuparea unui post de personal civil contractual vacant în unităţile militare ale Ministerului Apărării Naţionale se poate face şi prin transfer, dacă se realizează de pe un post din sistemul bugetar, similar (de exemplu, de pe postul de economist pe postul de referent de specialitate) sau echivalent (de exemplu, de pe postul de economist pe postul de economist), în condiţiile în care persoana în cauză îndeplineşte condiţiile de studii şi de vechime în specialitatea studiilor stipulate în fişa postului precum şi celelalte criterii de selecţie proprii.

Legislaţia privind protecţia socială a personalului civil:
Protecţia socială a personalului civil din Ministerul Apărării Naţionale se realizează pe baza prevederilor actelor normative aplicabile angajaţilor din sistemul bugetar, indiferent de forma juridică a raporturilor încheiate cu angajatorii - contract individual de muncă sau ordin de numire în funcţie publică. Dintre cele mai importante acte normative în acest sens amintim:
 • Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.


Pentru mai multe informații referitoare la legislație, se poate consulta site-ul 
http://legislatie.just.ro/

 

Top