REGLEMENTĂRI

Personal militar

 
 • Ghidul carierei militare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 106/2011;
 • Ordinul ministrului apărării naţionale M30/2012 pentru aprobarea  Instrucţiunilor privind recrutarea, selecţia, formarea profesională şi evoluţia în cariera militară în Armata României, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul ministrului apărării naţionale M39/2010 - pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare în Ministerul Apărării Naţionale a prevederilor Legii nr.384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, cu modificările şi completările ulterioare.
 
Promovarea în funcţii, înaintarea în grad:
 • În baza hotărârilor Comisiilor de selecţie;
 • În funcţie de nevoile de încadrare ale structurilor militare (posturi vacante) şi opţiunile individuale de evoluţie în carieră;
 • Reglementarea specifică aplicabilă: Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.22/2010 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi funcţionarea sistemului de selecţie şi ierarhizare în vederea evoluţiei în carieră a cadrelor militare din Ministerul Apărării Naţionale.
 
Valorificarea competenţelor profesionale în viaţa civilă:
 • H.G. nr. 485/2005 privind echivalarea funcţiilor militare din Ministerul Apărării Naţionale cu funcţii civile;
 • Ordinul ministrului apărării nr. M.83/2009 pentru aprobarea Metodologiei şi competenţelor privind eliberarea documentelor de echivalare a funcţiilor militare cu funcţiile civile. - M.O. nr.572/17.08.2009.
 
        Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.122/2014 pentru aprobarea „Metodologiei întocmirii aprecierilor de serviciu pentru cadrele militare din structurile Ministerului Apărării Naţionale, pe timp de pace”.
Cel mai important aspect de noutate faţă de instrucţiunile care îşi vor înceta aplicabilitatea odată cu finalizarea activităţii de evaluare profesională aferentă anului 2014, constă în cuantificarea elementelor şi caracteristicilor care se evaluează.
Performanţele profesionale se evaluează prin cuantificarea îndeplinirii obiectivelor de performanţă, rezultând, astfel, CALIFICATIVUL, iar competenţele, atitudinile şi aptitudinile profesionale sunt evaluate prin indicatori cu valori între 1 şi 5,  pe baza a 10 caracteristici standard.

Recrutare şi selecţie
 
 • Concepţia sistemului de promovare a profesiei militare, recrutare şi selecţie a personalului militar profesionalizat, pe timp de pace, aprobată de ministrul apărării naţionale în rezoluţie pe raportul şefului Direcţiei management resurse umane nr. C 8093 din 24.11.2010;
 •  Strategia de promovare a profesiei militare în perioada 2016-2020, aprobată de ministrul apărării naţionale, înregistrată cu nr. C 9310/18.12.2015;
 •  Ordinul ministrului apărării naţionale M30/2012 pentru aprobarea  Instrucţiunilor privind recrutarea, selecţia, formarea profesională şi evoluţia în cariera militară în Armata României, cu modificările şi completările ulterioare.
Personal civil
       
        Raporturile de muncă şi de serviciu ale personalului civil din Ministerul Apărării Naţionale sunt reglementate de acte normative aplicabile la nivel naţional sau specifice instituţiei militare, precum:
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea Guvernului României nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea Guvernului României nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului României nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare
 • Ordinul ministrului apărării naţionale pentru aprobarea M.58/2011 - Norme privind ocuparea prin concurs ori examen a unui post vacant sau temporar vacant de personal civil contractual în Ministerul Apărării Naţionale, precum şi a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului civil contractual din Ministerul Apărării Naţionale
 • Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.17/2012 pentru aprobarea Regulamentul de ordine interioară aplicabil personalului civil din Ministerul Apărării Naţionale
          Legislaţia privind protecţia socială a personalului civil:
         Protecţia socială a personalului civil din Ministerul Apărării Naţionale se realizează pe baza prevederilor actelor normative aplicabile angajaţilor din sistemul bugetar, indiferent de forma juridică a raporturilor încheiate cu angajatorii - contract individual de muncă sau ordin de numire în funcţie publică. Dintre cele mai importante acte normative în acest sens amintim:
 • Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.
Pentru mai multe informații referitoare la legislație, se poate consulta site-ul 
http://legislatie.just.ro/


 
Top