Întrebări frecvente

 
Ce trebuie să fac pentru a deveni militar în cadrul Ministerului Apărării Naționale?

Ce criterii de recrutare trebuie să îndeplinesc pentru a deveni ofițer, maistru militar, subofițer sau soldat/gradat profesionist în cadrul Ministerului Apărării Naționale?

Cum pot deveni ofițer sau subofițer pe filiera indirectă?

Dacă am urmat studii universitare civile, de licență, cu finanțare de la buget, mai pot urma cursurile unei instituții de învățământ superior militar (academii militare), pe locurile finanțate de la buget (fără taxă)?

Cum se face echivalarea studiilor militare cu studii civile?

Cum pot să mă angajez ca personal civil într-o unitate militară?

Cum pot trece în corpul ofițerilor?

Ce criterii trebuie să îndeplinească și ce trebuie să facă un tânăr care dorește să urmeze cursurile unui colegiu militar liceal?

Care sunt pașii care trebuie parcurși pentru a urma un program de formare a ofițerilor/maiștrilor militari/ subofițerilor sau a soldaților/gradaților profesioniști în activitate?

Sunt gradat profesionist. Pot participa la concurs de admitere la academia militară, pentru a deveni ofițer?
 
Sunt subofițer în rezervă provenit din rândul cadrelor militare active ale Ministerului Apărării Naționale. Aș dori să devin soldat/gradat profesionist. Ce trebuie să fac?

Cum pot fi chemat / rechemat în activitate în rândul cadrelor militare?

 
Care sunt avantajele opțiunii pentru cariera militară?
 
Femeile pot candida la cariera militară, sunt locuri și pentru femei?
 
Este cariera militară potrivită pentru o femeie?
 

Dacă am tatuaje,  piercinguri sau tăieturi, pot deveni militar?

De ce să aleg o facultate militară în locul uneia civile?
 
Care sunt riscurile carierei militare?

Dacă sunt angajat ca soldat/gradat profesionist, am dreptul la concediu de studii?

 
 

Răspunsuri

 

Ce trebuie să fac pentru a deveni militar în cadrul Ministerului Apărării Naționale?

Cetățenii români pot deveni ofițer, maistru militar, subofițer sau soldat/gradat profesionist în Ministerul Apărării Naționale prin absolvirea unei instituții/unități de învățământ militar sau a unui program de formare profesională, în condițiile în care îndeplinesc toate criteriile de recrutare și selecție și există locuri/funcții disponibile în vederea încadrării.
Indiferent de categoria de personal sau tipul programului de formare profesională/ instituția sau unitatea de învățământ militar pentru care se optează, trebuie parcurși trei pași:

 1. Recrutarea - întocmirea dosarului de candidat, verificarea îndeplinirii criteriilor de recrutare și vizita medicală.

 2. Selecția aptitudinală – parcurgerea probelor psihologice, sportive și a interviului de evaluare, iar pentru anumite arme/specialități militare, susținerea unor probe medicale și/sau psihologice suplimentare.

 3. Admiterea - concurs/examen pe bază de cunoștințe generale sau/și de specialitate, cu excepția angajării în funcțiile de soldat/gradat profesionist, caz în care, examenul de admitere este înlocuit cu repartizarea computerizată a candidaților, în funcțiile pentru care au optat, pe baza unui punctaj calculat dupa anumite criterii profesionale si administrative, pe parcursul etapelor de recrutarei și selecție.

Pentru informații detaliate și consiliere, solicitanții trebuie să se adreseze biroului informare-recrutare din cadrul centrului militar de care aparțin cu domiciliul (din orașul de reședință al județului în care domiciliază sau din sectorul Municipiului București în care locuiesc).
 

Ce criterii de recrutare trebuie să îndeplinesc pentru a deveni deveni ofițer, maistru militar, subofițer sau soldat/gradat profesionist în cadrul Ministerului Apărării Naționale?

Criteriile sunt generale (comune tuturor categoriilor de candidați) și specifice, în funcție de fiecare categorie de personal militar.
Principalele criterii specifice de recrutare sunt următoarele:

 • ofițer, prin absolvirea unei instituții de învățământ superior militar (academii militare): cel mult 30 de ani (24 de ani pentru aviație – naviganți) împliniți în anul organizării concursului de admitere; absolvent de învățământ liceal cu diplomă de bacalaureat;

 • ofițer, prin absolvirea unui curs de formare ofițeri în activitate, pe filiera indirectă: cel mult 40 de ani împliniți în anul organizării concursului de admitere sau, în cazul maiștrilor militari și subofițerilor în activitate, 35 de ani împliniți la data acordării gradului; absolvent al unei instituții de învățământ superior acreditate, cu diplomă de licență într-un domeniu/specializare corespunzatoare armelor sau serviciilor și specialitatilor militare pentru care se organizeaza concurs de admitere dacă este maistru militar sau subofițer în activitate cu 3 ani vechime în arma pentru care candidează, este acceptată diploma de licență în orice profil; în cazul maiștrilor militari și subofițerilor în activitate sunt necesari cel puțin 3 ani vechime în serviciu ca maistru militar/subofițer până la data începerii cursului;

 • maistru militar, prin absolvirea unei instituții de învățământ postliceal militar:  maximum 30 de ani împliniți în anul organizării concursului de admitere; absolvent de învățământ liceal cu diplomă de bacalaureat;

 • subofițer, prin absolvirea unei instituții de învățământ postliceal militar: vârsta de cel mult 35 de ani împliniți în anul organizării concursului de admitere, absolvent de învățământ liceal cu diplomă de bacalaureat, iar în cazul soldaților/gradaților profesioniști în activitate - minimum 2 ani vechime în serviciu;

 • subofițer, prin absolvirea unui curs de formare subofițeri în activitate, pe filiera indirectă:  vârsta de cel mult 40 de ani împliniți în anul organizării concursului de admitere sau, dacă este soldat/gradat profesionist în activitate, 45 de ani împliniți la data acordării gradului; cel puțin absolvent al învățământului liceal cu diplomă de bacalaureat și să dețină competențe profesionale atestate, corespunzătoare armelor sau serviciilor și specialităților militare pentru care se organizează cursul de formare; în cazul soldaților/gradaților profesioniști în activitate sunt necesari  cel puțin 3 ani vechime în serviciu ca soldat/gradat profesionist până la data începerii cursului și fie confirmați în arma sau serviciul militar pentru care se organizează concursul de admitere;

 • soldat/gradat profesionist, prin absolvirea unui program de instruire: vârsta între 18 ani, împliniți până la data începerii programului de instruire, și cel mult 50 de ani, împliniți până la data încheierii primului contract de angajare; absolvent cel puțin al învățământului general obligatoriu.

Mai multe informații se pot obține la biroul informare-recrutare din cadrul centrului militar de care solicitantul aparține cu domiciliul (din orașul de reședință al județului în care domiciliază sau din sectorul Municipiului București în care locuiește).
 

Cum pot deveni ofițer sau subofițer pe filiera indirectă?

Formarea ofițerilor/subofițerilor în activitate, pe filiera indirectă, în Ministerul Apărării Naționale, se realizează prin frecventarea Cursului de formare a ofițerilor/ subofițerilor în activitate. Cadrul legislativ care reglementează criteriile de recrutare, selecționare și modul de organizare a admiterii la acest curs, îl reprezintă Instructiunile privind recrutarea, selectia, formarea profesionala si evolutia in cariera militara in Armata Romaniei, aprobate prin Ordinul ministrului apararii nationale nr. M.30/2012,  cu modificările și completările ulterioare.
Conform reglementărilor în vigoare, cetățenii români absolvenți ai învățământului liceal, postliceal sau/și superior civil, au posibilitatea de a deveni subofițeri sau ofițeri, pe filiera indirectă, în următoarele condiții:

 • să existe o nevoie de personal în anumite domenii pentru care nu se organizează pregătire în învățământul militar sau în care există un deficit major de cadre militare de specialitate;

 • să îndeplinească, cumulativ, criteriile de recrutare generale și specifice și să fie admiși la probele de selecție aptitudinală;

 • să urmeze Cursul de formare pe filiera indirectă a ofițerilor/subofițerilor în activitate, la una dintre armele sau serviciile și specialitățile militare pentru care se organizează concurs de admitere și pentru care sunt solicitate anumite studii civile de licență în domenii echivalente.

Pentru fiecare armă/specialitate militară sunt stabilite surse de recrutare interne și/sau externe institituției militare și anumite criterii de recrutare, în funcție de specificul funcțiilor care trebuie ocupate.
Pentru informații detaliate și consiliere, solicitanții trebuie să se adreseze biroului informare-recrutare din cadrul centrului militar de care aparțin cu domiciliul (din orașul de reședință al județului în care domiciliază sau din sectorul Municipiului București în care locuiesc).


Dacă am urmat studii universitare civile, de licență, cu finanțare de la buget, mai pot urma cursurile unei instituții de învățământ superior militar (academii militare), pe locurile finanțate de la buget (fără taxă)?
Candidații care au urmat cursuri universitare de licență cu finanțare de la buget, pot opta pentru învățământul superior militar, dacă achită contravaloarea serviciilor de școlarizare de care au beneficiat anterior, cu finanțare de la bugetul de stat, integral sau parțial, și dacă prezintă, cu ocazia înmatriculării în instituția de învățământ superior militar, dovada (chitanța) că a efectuat/efectuează plata (conform OUG nr. 49/2014). În lipsa acestei dovezi, candidatul nu va putea fi înmatriculat, chiar dacă a fost declarat „Admis” în urma susținerii concursului de admitere.
 

Cum se face echivalarea studiilor militare cu studii civile?
Pentru a veni în întâmpinarea personalului militar care solicită echivalarea studiilor militare cu studii civile, facem următoarele precizări:
1. Potrivit legislaţiei în vigoare - Legea nr. 1/2011, Legea educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr. 346/2006 de organizare şi funcţionare a Ministerului Apărării Naţionale, republicată - Direcţia generală management resurse umane din Ministerul Apărării Naţionale nu are competenţa de a efectua echivalarea:
 • unor programe de studii/specializări universitare/calificări cu alte programe de studii/specializări/calificări şi de a stabili corespondenţe între acestea;
 • competenţelor dobândite în urma absolvirii unor programe de formare profesională continuă specifice Ministerului Apărării Naţionale cu cele ale unor programe de formare profesională continuă autorizate/acreditate.
În acest context, precizăm că programele de studii/cursurile pentru formarea subofiţerilor în activitate pe filiera indirectă nu sunt de nivel învățământ postliceal şi nu se echivalează cu acestea.
Persoanele care doresc să profeseze în străinătate în baza unui act de studii obţinut în urma absolvirii unei unităţi/instituţii de învăţământ militar, anterior apostilării de către instituţiile abilitate, trebuie să vizeze actul de studii în original la Arhivele Militare Naţionale Române (fostul Serviciu Istoric al Armatei din Ministerul Apărării Naţionale).
2. Absolvenţii instituţiilor militare de învăţământ - profilurile ofiţeri, care au funcţionat în baza Decretului nr. 1037/1968 privind organizarea şi funcţionarea instituţiilor militare de învăţământ pentru pregătirea ofiţerilor, republicat şi ai şcolilor militare de maiştri militari şi subofiţeri/secţiilor de maiştri militari şi subofiţeri din cadrul institutelor militare de învăţământ, pot solicita, la trecerea în rezervă, eliberarea unei adeverinţe prin care se precizează funcţiile civile şi specialităţile în care pot fi încadraţi, în conformitate cu prevederile:
- Nomenclatorului cu funcţiile civile şi specialităţile în care pot fi încadraţi ofiţerii posesori ai diplomelor care atestă absolvirea instituţiilor militare de învăţământ nr. 4769/1979, emis în baza art. 6 alin. (3) din Decretul nr. 1037/1968, republicat şi ale art. 4 alin. (4) din Decretul nr. 502/1973, aprobat de către ministrul apărării naţionale cu nr. M. 42/1979;
- Nomenclatorului cu funcţiile, specialităţile şi meseriile în care pot fi încadraţi absolvenţii şcolilor militare de maiştri militari şi de subofiţeri, la trecerea în rezervă, înregistrat la Ministerul Apărării Naţionale la nr. M. 17/04.07.1995, la Ministerul Educaţiei Naţionale  nr. 10441/18.07.1995 şi la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale nr. 909/17.06.1995.
Pentru eliberarea adeverinţelor, solicitanţii trebuie să adreseze şefului Direcţiei generale management resurse umane printr-o cerere scrisă, la care anexează o fotocopie după diploma de absolvire certificată conform cu originalul/autentificată/legalizată şi după buletinul/cartea de identitate. Subofiţerii în rezervă care au absolvit programele de studii anterior anului 1997, trebuie să ataşeze şi o fotocopie după diploma bacalaureat certificată conform cu originalul/autentificată/legalizată.
 
Facem aceste precizări având în vedere următoarele:
În conformitate cu prevederile art. 18 alin. (2) din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, „diplomele absolvenţilor de învăţământ superior sunt recunoscute şi oferă drepturi în condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare la data obţinerii actului de finalizare a studiilor.”
Potrivit prevederilor art. 147 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, Legea educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, recunoaşterea şi echivalarea studiilor sau a perioadelor de studii efectuate în ţară sau în străinătate se realizează pe baza unei metodologii-cadru stabilite prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi a unor metodologii specifice aprobate de senatul universitar al fiecărei instituţii de învăţământ superior, pe baza normelor europene, ale sistemului european de acumulare şi transfer al creditelor de studii, cu respectarea metodologiei-cadru.
Totodată, în conformitate cu prevederile art. 176 alin. (7) din Legea nr. 1/2011, diplomele de licenţă, de master, de doctorat eliberate de instituţiile de învăţământ superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, precum şi titlurile ştiinţifice obţinute dau dreptul deţinătorilor legali, după trecerea în rezervă, în condiţiile legii, să ocupe funcţii echivalente cu cele ale absolvenţilor instituţiilor civile de învăţământ, cu profil apropiat şi de acelaşi nivel.
Menţionăm că, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000, Ministerul Apărării Naţionale poate organiza programe de formare profesională pentru angajaţii proprii în baza cărora eliberează certificate de absolvire recunoscute numai la nivelul ministerului.
În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr.1/2011, Legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare, învăţământul postliceal se organizează pentru calificări profesionale înscrise în Registrul Naţional al Calificărilor, stabilite de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi aprobate prin hotărâre a Guvernului. Învăţământul postliceal are o durată de 1 - 3 ani în funcţie de complexitatea calificării şi de numărul de credite pentru educaţie şi formare profesională.
Totodată, la alin. (9^1) și (9^3) ale aceluiași articol se menționează că învăţământul postliceal se încheie cu examen de certificare a competenţelor profesionale, iar absolvenţii învăţământului postliceal care susţin şi promovează examenul de certificare a calificării profesionale primesc certificat de calificare profesională, corespunzător nivelului stabilit prin Cadrul Naţional al Calificărilor şi Suplimentul descriptiv al certificatului în format Europass.
Potrivit art. 6 alin. (3) din Legea nr.1/2011, conţinutul şi formatul actelor de studii care se eliberează în învăţământul preuniversitar sunt stabilite prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Certificatul de calificare profesională nivel 5 însoţit de suplimentul descriptiv al certificatului în format Europasseste cel prevăzut în anexa nr. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 577/2015 privind aprobarea conţinutului şi formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenţilor şi personalului didactic din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar.
Ca urmare a celor prezentate, certificatul de absolvire a Cursului de formare a subofițerilor pe filiera indirectă nu poate fi echivalat/asimilat cu un certificat de calificare profesională, nivel 5, corespunzător Cadrului Național al Calificărilor.

 

 Cum pot să mă angajez ca personal civil într-o unitate militară?
Încadrarea într-o funcție de personal civil într-o unitate militară din Ministerul Apărării Naționale se face în baza unui contract individual de muncă, încheiat pe perioadă nedeterminată sau determinată, respectiv a unui ordin de numire într-o funcție publică, de regulă în urma câștigării unui concurs sau examen, potrivit prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Publicitatea posturilor vacante de personal civil contractual se face în momentul organizării efective a concursurilor, cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de desfășurarea primei probe a concursului, la sediul fiecărei unități militare angajatoare, pe
site-ul ministerului, pe portalul posturi.gov.ro, în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, precum și prin publicarea anunțului de concurs într-un cotidian de largă circulație.
Publicitatea funcțiilor publice vacante se face în momentul organizării efective a concursurilor, cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de desfășurarea primei probe a concursului, la sediul fiecărei unități militare angajatoare, pe
site-ul ministerului, în Monitorul Oficial al României Partea a III-a, precum și prin publicarea anunțului de concurs într-un cotidian de largă circulație.

 
Concursurile pentru încadrarea posturilor civile vacante sau temporar vacante se organizează de către fiecare unitate militară în parte.
În Ministerul Apărării Naționale, angajatorul, reprezentat de către comandantul/șeful unității militare, este cel care stabilește conținutul fișelor de post, în care sunt specificate condițiile specifice de studii și de vechime în specialitatea studiilor necesare încadrării posturilor civile vacante.            
Astfel, publicitatea privind organizarea concursurilor de încadrare a posturilor civile vacante sau anunțurile privind posturile vacante ce se pot încadra prin transfer, se asigură de către unitățile militare în a căror organigramă există postul civil vacant, termenele de publicitate și   mijloacele prin care se asigură publicitatea fiind cele prevăzute de actele normative aplicabile, în funcție de categoria de personal civil (funcționari publici sau personal civil contractual).


Ocuparea unui post de personal civil contractual vacant în unitățile militare ale Ministerului Apărării Naționale se poate face și prin transfer, dacă se realizează de pe un post din sistemul bugetar, potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.
Transferul unei persoane care deține deja calitatea de funcționar public în administrația publică pe funcții publice vacante din Ministerul Apărării Naționale se poate face în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ.

Cum pot trece în corpul ofițerilor?

Proveniența ofițerilor este reglementată la art. 36 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare, iar criteriile generale și specifice de recrutare pentru formarea acestora sunt cele prevăzute în Instrucțiunile privind recrutarea, selecția, formarea profesională și evoluția în cariera militară în Armata României, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.30/2012, cu modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficialal României, partea I, nr. 229 din 5 aprilie 2012.
Astfel, potrivit prevederilor legale în vigoare la acest moment, în funcție de nevoile de încadrare cu personal, ale Ministerului Apărării Naționale, ofițerii în activitate pot proveni din:

 • ofițeri formați pe filiera directă - absolvenți cu diplomă de licență ai instituțiilor militare de învățământ pentru formarea ofițerilor, cu vârsta de cel mult 30 de ani (24 de ani pentru aviație - naviganți) împliniți în anul organizării concursului de admitere;

 • ofițeri formați pe filiera indirectă:

  • ofițeri în rezervă, absolvenți ai cursului de formare pe filiera indirectă a ofițerilor în activitate, cu vârsta de cel mult 40 de ani împliniți în anul desfășurării concursului de admitere;

  • maiștri militari și subofițeri în activitate, absolvenți cu diplomă de licență ai instituțiilor civile de învățământ superior, cu profil corespunzător specialităților militare, cu vârsta de cel mult 35 de ani împliniți la data acordării gradului;

  • persoane din cadrul sau din afara Ministerului Apărării Naționale, absolvenți cu diplomă de licență a unei instituții de învățământ superior, care au urmat cursul de formare pe filiera indirectă a ofițerilor în activitate, cu vârsta de cel mult 40 de ani împliniți în anul desfășurării concursului de admitere la cursul de formare.

Important: maiștrii militari, subofițerii și soldații-gradații profesioniști în activitate pot participa la concursul de admitere la cursurile instituțiilor militare de învățământ pentru formarea pe filiera directă a ofițerilor în activitate, cu respectarea criteriilor și condițiilor prevăzute de prevederile legale în vigoare.
Maiștrii militari și subofițerii în activitate care se disting prin competență și pregătire profesională pot trece în corpul ofițerilor în activitate în funcție de nevoile Ministerului Apărării Naționale, în condițiile prevăzute de lege, precum și de alte acte normative specifice aprobate prin ordine ale ministrului apărării naționale, prin frecventarea cursului de formare a ofițerilor în activitate.
Pentru participarea la concursul pentru admiterea la cursul de formare a ofițerilor în activitate, maiștrii militari și subofițerii în activitate trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • au vârsta de cel mult 35 de ani împliniți la data acordării gradului;
 • au absolvit o instituție de învățământ universitar acreditată, cu diplomă de licență, cu profil corespunzător armelor sau serviciilor și specialităților militare pentru care se organizează cursul de formare, conform reglementărilor în vigoare, ori și-au desfășurat activitatea ca maiștri militari/subofițeri cel puțin 3 ani în arma pentru care candidează și au absolvit o instituție de învățământ universitar, indiferent de profil, sau fac dovada promovării examenului de licență, până la data concursului de admitere la cursul de formare;
 • au cel puțin 3 ani vechime în serviciu ca maiștri militari/subofițeri în activitate, calculată de la data acordării primului grad și până la data începerii cursului de formare ca ofițer;
 • au fost evaluați prin aprecierile de serviciu din ultimii 3 ani de activitate cu calificativul cel puțin „foarte bun”; candidații care s-au aflat în incapacitate temporară de muncă sau în concediu pentru creșterea copilului trebuie să aibă în ultimele trei aprecieri de serviciu anuale întocmite calificativul cel puțin „foarte bun”;
 • au fost avizați de comisiile de selecție în acest scop.

Indiferent de categoria din care fac parte, candidații trebuie să aibă în vedere criteriile prevăzute în Instrucțiunile privind recrutarea, selecția, formarea profesională și evoluția în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.30/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 229 din 5 aprilie 2012.
În acest sens, informațiile necesare pot fi obținute de la biroul informare-recrutare din cadrul centrului militar zonal/județean/de sector pe raza căruia domiciliază persoana interesată, unde se va analiza situația acesteia din punctul de vedere al criteriilor generale și specifice pe care trebuie să le îndeplinească și unde va fi îndrumată în legătură cu întocmirea dosarului de candidat.
De asemenea, cei interesați pot urmări informațiile publicate pe
website-ul Ministerului Apărării Naționale.

 

Ce criterii trebuie să îndeplinească și ce trebuie să facă un tânăr care dorește să urmeze cursurile unui colegiu național militar?

Criteriile sunt generale (comune tuturor categoriilor de candidați) și specifice, în funcție de fiecare categorie de personal militar. Principalele criterii specifice de recrutare sunt următoarele:

 • să aibă vârsta de cel mult 16 ani împliniți în anul desfășurării concursului de admitere;

 • să fie absolvenți ai învățământului secundar inferior - ciclul gimnazial sau să facă dovada absolvirii acestuia până la data clasificării finale - ultima etapă a concursului de admitere.

Absolvenții clasei a VIII-a din serii anterioare care au participat la procesul de admitere în anii precedenți și au fost înmatriculați într-o unitate de învățământ, în învățământul liceal sau profesional, nu mai pot participa la procesul de recrutare, selecție și admitere în învățământul liceal militar.
Pentru înscriere la concursul de admitere, candiații trebuie să se adreseze, împreună cu unul dintre părinți/aparținătorul legal, la biroul informare-recrutare care funcționează în cadrul centrului militar zonal/județean/de sector de care aparține candidatul, în funcție de domiciliul stabil.
Candidații au de parcurs 3 pași, astfel:

 1. recrutare – prin biroul informare-recrutare În această etapă se verifică îndeplinirea criteriilor de recrutare generale și specifice, se efectuează vizita medicală și se întocmește dosarul de candidat;

 2. selecție – la centrul zonal de selecție și orientare la care este arondat biroul informare-recrutare la care a fost întocmit dosarul de candidat. Selecția constă în sustinerea unor probe psihologice, sportive și a unui interviu de evaluare;

 3. admitere – se desfășoară în două etape. În prima etapă, se susține o probă eliminatorie, sub forma unui test grilă de verificare a cunoștințelor la disciplinele Limba și literatura română și Matematică. Notele obținute se iau in considerare la calculul mediei finale de admitere. În cea de-a doua etapă, candidații care au fost declarați “ADMIS” in prima etapă și au participat la Evaluarea Națională, sunt ierarhizați în ordinea strict descrescătoare a mediilor finale de admitere. Sunt declarați “ADMIS” candidații ale căror medii finale de admitere se situează, în urma ierarhizării, in limita numărului de locuri aprobat.
   

Care sunt pașii care trebuie parcurși pentru a urma un program de formare a ofițerilor/maiștrilor militari/ subofițerilor sau a soldaților/gradaților profesioniști în activitate?

Indiferent de tipul de carieră militară pentru care se optează, filiera de formare, proveniența candidaților sau pregătirea lor militară, trebuie parcurși trei pasi obligatorii, astfel:

 1. recrutare – prin biroul informare-recrutare care funcționează în cadrul centrului militar zonal/județean/de sector de care aparține candidatul, în funcție de domiciliul stabil sau de unitatea militară în care este încadrat, dacă aceasta se află în alt județ decât cel de domiciliu. In aceasta etapa se verifica indeplinirea criteriilor de recrutare generale si specifice tipului de cariera pentru care se opteaza, se efectueaza vizita medicala si se intocmeste dosarul de candidat;

 2. selectie – constand in sustinerea unor probe psihologice si sportive la centrul zonal de selectie si orientare la care este arondat biroul informare-recrutare la care a fost întocmit dosarul de candidat;

 3. admitere – sustinerea concursului de admitere pe baza de examen, la una dintre institutiile de invatamant militar, conform tipului de cariera ales, iar daca se optează pentru profesia de soldat/gradat profesionist, in locul examenului de admitere candidații vor participa la procesul de repartizare computerizata pe unul din locurile pentru care au optat, pe baza unui punctaj calculat dupa anumite criterii profesionale si administrative.

Pentru mai multe detalii, orice alte informații utile și întocmirea dosarului de candidat la profesia militară, vă rugăm să vă adresați, cu încredere, la biroul informare-recrutare și să țineți legătura cu personalul acestui birou.
 

Sunt gradat profesionist. Pot participa la concurs de admitere la academia militară, pentru a deveni ofițer?
Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare prevede, la articolul 36, sursele de proveniență ale ofițerilor, în care nu sunt incluși și soldații sau gradații profesioniști. În aceste condiții, soldații/gradații profesioniști pot participa la concursul de admitere la programele de studii universitare de licență pentru formarea ofițerilor în activitate, dar nu-și pot păstra calitatea de soldat/gradat profesionist pe durata școlarizării.
Ca atare, cei admiși la astfel de studii vor fi trecuți în rezervă, anterior înmatriculării în instituția militară de învățământ, pentru motive sau nevoi ale Ministerului Apărării Naționale, conform prevederilor art. 45 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 384 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști.
Cei aflați în perioada de derulare a primului contract (de 4 ani) nu vor restitui contravaloarea cheltuielilor ocazionate de instruirea lor ca soldați profesioniști.
 

Sunt subofițer în rezervă provenit din rândul cadrelor militare active ale Ministerului Apărării Naționale. Aș dori să devin soldat/gradat profesionist. Ce trebuie să fac?
Cadrele militare, active sau în rezervă, nu pot renunța la gradul militar deținut.
Prevederile care reglementează această restricție se regăsesc în Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu completările și modificările ulterioare, care face trimitere la Codul penal. Potrivit acestuia, gradul militar se pierde numai când se aplică pedeapsa complementară la pedeapsa cu închisoarea, detalii regăsindu-se în prevederile art. 69 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal.
Prin urmare, ofițerii, maiștrii militari și subofițerii în rezervă nu pot deveni soldați sau gradați profesioniști.

 

Cum pot fi chemat / rechemat în activitate în rândul cadrelor militare?

Chemarea/rechemarea în activitate în rândul cadrelor militare ale Ministerului Apărării Naționale se utilizează numai în situații de excepție, în care se înregistrează un deficit de personal care afectează funcționalitatea structurilor militare.
Cadrul legal este reprezentat de:

 • Instrucțiunile privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofițerilor, al maiștrilor militari sau al subofițerilor, în vederea încadrării unor funcții de execuție din structurile Ministerului Apărării Naționale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.124/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 810 din 13 octombrie 2017;
 • Condițiile și Metodologia privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofițerilor, în vederea ocupării posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist și chimist, în unitățile și structurile sanitare din rețeaua Ministerului Apărării Naționale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.70/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 421 din 3 iunie 2016.

Chemarea/rechemarea în activitate se realizează în scopul încadrării cu personal a structurilor militare, pe bază de concurs/examen, în situațiile în care înregistrează un deficit de personal ce nu poate fi redus prin formarea profesională în instituții de învățământ din rețeaua Ministerului Apărării Naționale sau pentru care instituția militară nu dispune de posibilități de formare.
Facem precizarea că, în toate situațiile, locurile se scot la concurs numai în funcție de nevoile Ministerului Apărării Naționale privind încadrarea cu personal.
Toate informațiile cu privire la organizarea și desfășurarea concursurilor/examenelor pentru încadrarea funcțiilor vacante prin chemare/rechemare în activitate vor fi publicate atât la sediul structurilor organizatoare, cât și pe pagina de internet a Ministerului Apărării Naționale, precum și în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, sau în săptămânalul Observatorul Militar, după caz.


Care sunt avantajele opțiunii pentru cariera militară?
Învățământul militar îți oferă posibilitatea de a te pregăti într-o instituție/unitate de prestigiu a învățământului românesc, unde vei folosi o bază didactico-materială modernă și performantă. În plus, beneficiezi gratuit de: școlarizare, cazare, masă, echipament, transport și asistență medicală. La acestea se adaugă, bineînțeles, șansa de a-ți dezvolta aptitudinile fizice și de a deveni un om echilibrat, cu un corp și minte sănătoase.
Printre cele mai importante beneficii ale învățământulșui militar și ale exercitării profesiei militare  sunt:

 • educație gratuită și calificare profesională;
 • loc de muncă asigurat imediat după absolvirea programului de formare profesională inițială;
 • cunoaște exact traseul de urmat în carieră
 • posibilitatea de afirmare și perfecționare permanentă;
 • statut social.


De asemenea, vei avea posibilitatea de a lucra într-un mediu competitițional, de a călători în misiunile militare din țară și din străinătate, de a învăța ce înseamnă curajul, loialitatea, încrederea în sine, de a avea, în permanență, o bună formă fizică și psihică. Munca în colectivitate îi oferă unui militar posibilitatea de a cunoaște locuri inedite, oameni și obiceiuri noi, de a lega noi prietenii și, mai ales, de a aprecia ce este camaraderia.
Într-un plan mai concret, cei care optează pentru a urma o carieră militară beneficiază de o serie de drepturi și facilități care vin să compenseze, într-o bună măsură, restricțiile specifice mediului militar. Aceste drepturi sunt:

 • salariu, denumit în armată „soldă lunară”, compus din solda de grad, funcție, gradații (sporurile de vechime), prime, premii, sporuri și alte drepturi bănești, pe care le vei afla în detaliu la momentul respectiv;
 • echipament, hrană, asistență medicală, medicamente, locuință de serviciu, gratuite, concedii și scutiri medicale plătite;
 • reduceri/scutiri de impozit pe venit, pentru cei care au executat misiuni în teatrele de operații;
 • documente de transport gratuit pentru efectuarea concediului de odihnă, precum și în cazul mutării dintr-o garnizoană în alta;
 • compensație lunară pentru chirie în cuantum de 50% din solda lunară;
 • decontarea lunară a cheltuielilor de transport, pentru cei care își desfășoară activitatea în altă garnizoană decât cea de reședință;
 • indemnizație pentru soția/soțul care nu este încadrată/(-) în muncă, în procent de 50% din solda lunară, pe o perioadă de maxim 9 luni;
 • posibilitatea de a urma învățământul superior militar sau civil, postuniversitar, doctoratul sau alte forme de perfecționare a pregătirii;
 • concediu de odihnă și suplimentar;
 • recuperare după participarea la misiuni militare;
 • încadrarea în grupe de muncă, în funcție de postul ocupat sau de activitatea desfășurată, pentru care se acordă spor de vechime;
 • concediu de maternitate pentru militarii femei;
 • concediu și indemnizație pentru creșterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, fără pierderea locului de muncă;
 • permisii, pentru rezolvarea unor probleme deosebite, care nu se scad din vechimea în serviciu;
 • asistență medicală gratuită în cadrul rețelei sanitare a Armatei și decontarea contravalorii medicamentelor, pentru membrii familiei tale;
 • documente de transport pentru membrii familiei militarului mutat dintr-o garnizoană în alta.

           
De asemenea, militarii în activitate mai beneficiază de posibilitatea:

 • participării la cursuri de perfecționare, specializare și stagii de practică, altele decât cursurile de carieră, care asigură îmbunătățirea pregătirii în raport cu nevoile de performanță profesională, cu îndeplinirea atribuțiilor funcționale, vizând dobândirea unor noi capacități și abilități impuse de numirea/încadrarea în anumite funcții specifice ce solicită competențe ce se dobândesc prin aceste studii;
 • trimiterii la studii în străinătate;
 • echivalării anumitor forme de pregătire urmate în țară și în străinătate;
 • acordării de concediu fără plată, pentru rezolvarea anumitor situații deosebite, fără pierderea locului de muncă;
 • de a solicita ieșirea la pensie anticipată, fără diminuarea semnificativă a cuantumului pensiei, în funcție de îndeplinirea unor condiții;
 • acordării de înlesniri pentru folosirea caselor de odihnă, sanatoriilor, căminelor de garnizoană și a altor amenajări recreative și sportive;
 • acordării de recompense, decorații și distincții militare onorifice, pentru servicii excepționale aduse statului și poporului român, acte de eroism săvârșite pe durata îndeplinirii îndatoririlor militare sau merite deosebite în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu.

De o parte din aceste facilități se beneficiază și după pensionare.
 

Femeile pot candida la cariera militară, sunt locuri și pentru femei?
Desigur, femeile pot candida alături de bărbați, pe același număr de locuri, fără nicio restricție.
Există foarte multe solicitări din partea femeilor, cele mai multe văzând în profesia militară o șansă de afirmare personală și profesională, o modalitate de evidențiere a personalității lor și de valorificare a calităților și cunoștințelor pe care le dețin.
Încurajăm femeile să urmeze cariera militară, însă dorim ca ele să facă această alegere în cunoștință de cauză, pentru că armata nu înseamnă doar loc de muncă și venit sigur, posibilitatea de a avea o carieră de prestigiu, dar și rigoare, disciplină, unele sacrificii personale, efort fizic intens și susținut, respectarea unor reguli stricte de conduită și ținută, a ierarhiei militare și adaptarea la viața cazonă, foarte diferită, de multe ori, de cea civilă.
 

Este cariera militară potrivită pentru o femeie?
Nu există profesii rezervate exclusiv bărbaților. Există doar profesii care nu sunt la îndemâna tuturor femeilor pentru că presupun existența unor aptitudini speciale, a unei capacități deosebite de efort, rezistență fizică, o motivație puternică și  trăsături de personalitate atribuite, de regulă, bărbaților. O astfel de profesie este profesia militară.
Femeile care doresc să urmeze această profesie trebuie să știe că munca lor nu va fi una de birou, că nu va fi deloc ușor, că nu vor beneficia de standarde diferite de cele aplicate bărbaților sau de condiții speciale. Discriminarea pozitivă nu este acceptată.
A reuși să ai o carieră, ca femeie, într-un domeniu „rezervat”, în mod tradițional, bărbaților, nu poate fi decât un motiv de mândrie și, mai ales, de împlinire pentru orice femeie. În plus, sunt chiar lucruri pe care o femeie le poate face, de multe ori, chiar mai bine decât un bărbat – să comande un pluton de soldați, să piloteze un avion, să îngrijească un rănit etc., pentru că din punctul de vedere al dârzeniei, ambiției, perseverenței, conștiinciozității, intuiției și curajului, femeile reușesc, de multe ori, să o ia înaintea bărbaților. 
 

Dacă am tatuaje, piercinguri sau tăieturi, pot deveni militar?

Te poți înscrie, însă va trebuie să declari, pe proprie răspundere, în cererea de înscriere pe care o vei completa la biroul informare-recrutare, dacă AI sau NU AI  tatuaje, piercinguri sau/și tăieturi, indiferent de natura și conținutul sau semnificația lor. Ulterior, la finalul procesului de selecție, în timpul interviului de evaluare, vei avea o discuție cu psihologul, referitoare la aceste semne particulare.
 

De ce să aleg o facultate militară în locul uneia civile?
Programele de studii universitare de licență care se desfășoară în instituțiile militare de învățământ superior asigură, pe lângă pregătirea universitară, pregătirea militară generală și de specialitate necesară absolvenților pentru a fi încadrați în prima funcție, după parcurgerea cursului de bază din școlile de aplicație ale categoriilor de forțe ale armatei.
Aceste programe au durate mai mari decât cele din instituțiile civile și cuprind mai multe discipline legate nemijlocit de atribuțiile primei funcții.
Instituțiile militare de învățământ superior sunt dotate adecvat, încadrate cu personal de calitate, care aplică în activitatea didactică metodologii moderne de transmitere a cunoștințelor și de învățare eficientă.
Domeniile de studii universitare de licență și specializările universitare, care funcționează în cadrul instituțiilor militare de învățământ superior sunt incluse în nomenclatoarele naționale, iar diplomele sunt recunoscute, favorizând integrarea rapidă a absolvenților pe piața muncii, la încheierea raporturilor contractuale cu Ministerul Apărării Naționale.
 

Care sunt riscurile carierei militare?
Cele mai importante riscuri pe care le implică exercitarea profesiei militare sunt următoarele:

 • întreruperea carierei, ca urmare a neadaptării, la un moment dat, la rigorile, disciplina mai strictă decât în mediul civil sau tipul de misiuni impuse, și integrarea, apoi, cu dificultate, la cerințele pieței muncii;
 • apariția stresului, a unui anumit grad de disconfort și tensionarea relațiilor din familie ca urmare a mutărilor dese dintr-o garnizoană în alta, precum și a programului prelungit, în funcție de interesele instituției militare;
 • pierderea vieții sau integrității corporale pe timpul participării la exerciții și aplicații sau la acțiuni militare în zone de război, precum și la intervenții pe timpul catastrofelor naturale.


Dacă sunt angajat ca soldat/gradat profesionist, am dreptul la concediu de studii?
În conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților voluntari, cu modificările și completările ulterioare, "soldații și gradații profesioniști au dreptul să urmeze, în condițiile legii, orice formă de învățământ din sistemul superioar civil și de perfecționare a pregătirii aparținând învățământului militar sau civil".
Potrivit art. 13 din legea sus-menționată, "soldații și gradații profesioniști beneficiază de concediu de studii și concediu de odihnă suplimentar pentru activități în locuri de muncă cu condiții deosebite - vătămătoare, grele sau periculoase - în aceleași condiții ca și cadrele militare în activitate".
Conform art. 12 din legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare în activitate, acestea au dreptul să urmeze învățământul superior militar sau civil, cu respectarea normelor legale, iar potrivit art. 14, acestea beneficiază de concediu de studii.
În ordinul ministrului apărării naționale nr. M104/1999 privind participarea cadrelor militare în activitate la concursul de admitere, la examenele de an universitar și la examenele de licență (diplomă) în învățământul superior civil de scurtă durată sau la doctorat sunt detaliate condițiile de acordare a acestui drept.

Top