Întrebări frecvente

 
Ce trebuie să fac pentru a deveni militar în cadrul Ministerului Apărării Naţionale?

Ce criterii de recrutare trebuie să îndeplinesc pentru a deveni ofiţer, maistru militar, subofiţer sau soldat/gradat profesionist în cadrul Ministerului Apărării Naţionale?

Cum pot deveni ofiţer sau subofiţer pe filiera indirectă?

Dacă am urmat studii universitare civile, de licenţă, cu finanţare de la buget, mai pot urma cursurile unei instituţii de învăţământ superior militar (academii militare), pe locurile finanţate de la buget (fără taxă)?

Cum se face echivalarea studiilor militare cu studii civile?

Cum pot să mă angajez ca personal civil într-o unitate militară?

Cum pot trece în corpul ofiţerilor?

Ce criterii trebuie să îndeplinească şi ce trebuie să facă un tânăr care doreşte să urmeze cursurile unui colegiu militar liceal?

Care sunt paşii care trebuie parcurşi pentru a urma un program de formare a ofiţerilor/maiştrilor militari/ subofiţerilor sau a soldaţilor/gradaţilor profesionişti în activitate?

Sunt gradat profesionist. Pot participa la concurs de admitere la academia militară, pentru a deveni ofiţer?
 
Sunt subofiţer în rezervă provenit din rândul cadrelor militare active ale Ministerului Apărării Naţionale. Aş dori să devin soldat/gradat profesionist. Ce trebuie să fac?

Cum pot fi chemat / rechemat în activitate în rândul cadrelor militare?

 
Care sunt avantajele opţiunii pentru cariera militară?
 
Femeile pot candida la cariera militară, sunt locuri și pentru femei?
 
Este cariera militară potrivită pentru o femeie?
 

Dacă am tatuaje,  piercinguri sau tăieturi, pot deveni militar?

De ce să aleg o facultate militară în locul uneia civile?
 
Care sunt riscurile carierei militare?

Dacă sunt angajat ca soldat/gradat profesionist, am dreptul la concediu de studii?

 
 

Răspunsuri

 

Ce trebuie să fac pentru a deveni militar în cadrul Ministerului Apărării Naţionale?

Cetăţenii români pot deveni ofiţer, maistru militar, subofiţer sau soldat/gradat profesionist în Ministerul Apărării Naţionale prin absolvirea unei instituţii/unități de învăţământ militar sau a unui program de formare profesională, în condiţiile în care îndeplinesc toate criteriile de recrutare şi selecţie şi există locuri/funcţii disponibile în vederea încadrării.
Indiferent de categoria de personal sau tipul programului de formare profesională/ instituţia sau unitatea de învăţământ militar pentru care se optează, trebuie parcurşi trei paşi:

 1. Recrutarea - întocmirea dosarului de candidat, verificarea îndeplinirii criteriilor de recrutare şi vizita medicală.

 2. Selecţia aptitudinală – parcurgerea probelor psihologice, sportive şi a interviului de evaluare, iar pentru anumite arme/specialități militare, susținerea unor probe medicale și/sau psihologice suplimentare.

 3. Admiterea - concurs/examen pe bază de cunoştinţe generale sau/şi de specialitate, cu excepția angajării în funcțiile de soldat/gradat profesionist, caz în care, examenul de admitere este înlocuit cu repartizarea computerizată a candidaților, în funcțiile pentru care au optat, pe baza unui punctaj calculat dupa anumite criterii profesionale si administrative, pe parcursul etapelor de recrutarei și selecție.

Pentru informaţii detaliate şi consiliere, solicitanţii trebuie să se adreseze biroului informare-recrutare din cadrul centrului militar de care aparţin cu domiciliul (din oraşul de reşedinţă al judeţului în care domiciliază sau din sectorul Municipiului Bucureşti în care locuiesc).
 

Ce criterii de recrutare trebuie să îndeplinesc pentru a deveni deveni ofiţer, maistru militar, subofiţer sau soldat/gradat profesionist în cadrul Ministerului Apărării Naţionale?

Criteriile sunt generale (comune tuturor categoriilor de candidaţi) şi specifice, în funcţie de fiecare categorie de personal militar.
Principalele criterii specifice de recrutare sunt următoarele:

 • ofiţer, prin absolvirea unei instituţii de învăţământ superior militar (academii militare): cel mult 30 de ani (24 de ani pentru aviaţie – naviganţi) împliniţi în anul organizării concursului de admitere; absolvent de învăţământ liceal cu diplomă de bacalaureat;

 • ofiţer, prin absolvirea unui curs de formare ofiţeri în activitate, pe filiera indirectă: cel mult 40 de ani împliniţi în anul organizării concursului de admitere sau, în cazul maiştrilor militari şi subofiţerilor în activitate, 35 de ani împliniţi la data acordării gradului; absolvent al unei instituţii de învăţământ superior acreditate, cu diplomă de licenţă într-un domeniu/specializare corespunzatoare armelor sau serviciilor şi specialitatilor militare pentru care se organizeaza concurs de admitere dacă este maistru militar sau subofiţer în activitate cu 3 ani vechime în arma pentru care candidează, este acceptată diploma de licență în orice profil; în cazul maiştrilor militari şi subofiţerilor în activitate sunt necesari cel puțin 3 ani vechime în serviciu ca maistru militar/subofițer până la data începerii cursului;

 • maistru militar, prin absolvirea unei instituţii de învăţământ postliceal militar:  maximum 30 de ani împliniţi în anul organizării concursului de admitere; absolvent de învăţământ liceal cu diplomă de bacalaureat;

 • subofiţer, prin absolvirea unei instituţii de învăţământ postliceal militar: vârsta de cel mult 35 de ani împliniţi în anul organizării concursului de admitere, absolvent de învăţământ liceal cu diplomă de bacalaureat, iar în cazul soldaților/gradaților profesioniști în activitate - minimum 2 ani vechime în serviciu;

 • subofiţer, prin absolvirea unui curs de formare subofiţeri în activitate, pe filiera indirectă:  vârsta de cel mult 40 de ani împliniţi în anul organizării concursului de admitere sau, dacă este soldat/gradat profesionist în activitate, 45 de ani împliniţi la data acordării gradului; cel puţin absolvent al învăţământului liceal cu diplomă de bacalaureat şi să deţină competenţe profesionale atestate, corespunzătoare armelor sau serviciilor şi specialităţilor militare pentru care se organizează cursul de formare; în cazul soldaților/gradaților profesioniști în activitate sunt necesari  cel puțin 3 ani vechime în serviciu ca soldat/gradat profesionist până la data începerii cursului și fie confirmaţi în arma sau serviciul militar pentru care se organizează concursul de admitere;

 • soldat/gradat profesionist, prin absolvirea unui program de instruire: vârsta între 18 ani, împliniţi până la data începerii programului de instruire, şi cel mult 50 de ani, împliniţi până la data încheierii primului contract de angajare; absolvent cel puţin al învăţământului general obligatoriu.

Mai multe informații se pot obţine la biroul informare-recrutare din cadrul centrului militar de care solicitantul aparţine cu domiciliul (din oraşul de reşedinţă al judeţului în care domiciliază sau din sectorul Municipiului Bucureşti în care locuieşte).
 

Cum pot deveni ofiţer sau subofiţer pe filiera indirectă?

Formarea ofiţerilor/subofiţerilor în activitate, pe filiera indirectă, în Ministerul Apărării Naţionale, se realizează prin frecventarea Cursului de formare a ofiţerilor/ subofiţerilor în activitate. Cadrul legislativ care reglementează criteriile de recrutare, selecţionare şi modul de organizare a admiterii la acest curs, îl reprezintă Instructiunile privind recrutarea, selectia, formarea profesionala si evolutia in cariera militara in Armata Romaniei, aprobate prin Ordinul ministrului apararii nationale nr. M.30/2012,  cu modificările și completările ulterioare.
Conform reglementărilor în vigoare, cetăţenii români absolvenţi ai învăţământului liceal, postliceal sau/şi superior civil, au posibilitatea de a deveni subofiţeri sau ofiţeri, pe filiera indirectă, în următoarele condiţii:

 • să existe o nevoie de personal în anumite domenii pentru care nu se organizează pregătire în învăţământul militar sau în care există un deficit major de cadre militare de specialitate;

 • să îndeplinească, cumulativ, criteriile de recrutare generale şi specifice şi să fie admişi la probele de selecţie aptitudinală;

 • să urmeze Cursul de formare pe filiera indirectă a ofiţerilor/subofiţerilor în activitate, la una dintre armele sau serviciile şi specialităţile militare pentru care se organizează concurs de admitere şi pentru care sunt solicitate anumite studii civile de licenţă în domenii echivalente.

Pentru fiecare armă/specialitate militară sunt stabilite surse de recrutare interne şi/sau externe institituţiei militare şi anumite criterii de recrutare, în funcţie de specificul funcţiilor care trebuie ocupate.
Pentru informaţii detaliate şi consiliere, solicitanţii trebuie să se adreseze biroului informare-recrutare din cadrul centrului militar de care aparţin cu domiciliul (din oraşul de reşedinţă al judeţului în care domiciliază sau din sectorul Municipiului Bucureşti în care locuiesc).


Dacă am urmat studii universitare civile, de licenţă, cu finanţare de la buget, mai pot urma cursurile unei instituţii de învăţământ superior militar (academii militare), pe locurile finanţate de la buget (fără taxă)?
Candidaţii care au urmat cursuri universitare de licenţă cu finanţare de la buget, pot opta pentru învăţământul superior militar, dacă achită contravaloarea serviciilor de şcolarizare de care au beneficiat anterior, cu finanţare de la bugetul de stat, integral sau parţial, şi dacă prezintă, cu ocazia înmatriculării în instituţia de învăţământ superior militar, dovada (chitanţa) că a efectuat/efectuează plata (conform OUG nr. 49/2014). În lipsa acestei dovezi, candidatul nu va putea fi înmatriculat, chiar dacă a fost declarat „Admis” în urma susţinerii concursului de admitere.

Cum se face echivalarea studiilor militare cu studii civile?
Pentru a veni în întâmpinarea personalului militar care solicită echivalarea studiilor militare cu studii civile, facem următoarele precizări:

 • Potrivit legislaţiei în vigoare - Legea nr. 1/2011, Legea educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr. 346/2006 de organizare şi funcţionare a Ministerului Apărării Naţionale, republicată - Direcţia generală management resurse umane din Ministerul Apărării Naţionale nu are competenţa de a efectua echivalarea:
  • unor programe de studii/specializări universitare/calificări cu alte programe de studii/specializări/calificări şi de a stabili corespondenţe între acestea;
  • competenţelor dobândite în urma absolvirii unor programe de formare profesională continuă specifice Ministerului Apărării Naţionale cu cele ale unor programe de formare profesională continuă autorizate/acreditate.
În acest context, precizăm că programele de studii/cursurile pentru formarea subofiţerilor în activitate pe filiera indirectă nu sunt de nivel învățământ postliceal şi nu se echivalează cu acestea.
Persoanele care doresc să profeseze în străinătate în baza unui act de studii obţinut în urma absolvirii unei unităţi/instituţii de învăţământ militar, anterior apostilării de către instituţiile abilitate, trebuie să vizeze actul de studii în original la Arhivele Militare Naţionale Române (fostul Serviciu Istoric al Armatei din Ministerul Apărării Naţionale).
 • Absolvenţii instituţiilor militare de învăţământ - profilurile ofiţeri, care au funcţionat în baza Decretului nr. 1037/1968 privind organizarea şi funcţionarea instituţiilor militare de învăţământ pentru pregătirea ofiţerilor, republicat şi ai şcolilor militare de maiştri militari şi subofiţeri/secţiilor de maiştri militari şi subofiţeri din cadrul institutelor militare de învăţământ, pot solicita, la trecerea în rezervă, eliberarea unei adeverinţe prin care se precizează funcţiile civile şi specialităţile în care pot fi încadraţi, în conformitate cu prevederile:
  • Nomenclatorului cu funcţiile civile şi specialităţile în care pot fi încadraţi ofiţerii posesori ai diplomelor care atestă absolvirea instituţiilor militare de învăţământ nr. 4769/1979, emis în baza art. 6 alin. (3) din Decretul nr. 1037/1968, republicat şi ale art. 4 alin. (4) din Decretul nr. 502/1973, aprobat de către ministrul apărării naţionale cu nr. M. 42/1979, cu acordul Ministerului Educaţiei Naţionale şi al Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale;
  • Nomenclatorului cu funcţiile, specialităţile şi meseriile în care pot fi încadraţi absolvenţii şcolilor militare de maiştri militari şi de subofiţeri, la trecerea în rezervă, înregistrat la Ministerul Apărării Naţionale la nr. M. 17/04.07.1995, la Ministerul Educaţiei Naţionale  nr. 10441/18.07.1995 şi la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale nr. 909/17.06.1995.
Pentru eliberarea adeverinţelor, solicitanţii trebuie să adreseze şefului Direcţiei generale management resurse umane printr-o cerere scrisă, la care anexează o fotocopie după diploma de absolvire certificată conform cu originalul/autentificată/legalizată şi după buletinul/cartea de identitate. Subofiţerii în rezervă care au absolvit programele de studii anterior anului 1997, trebuie să ataşeze şi o fotocopie după diploma bacalaureat certificată conform cu originalul/autentificată/legalizată.
Facem aceste precizări având în vedere următoarele:
 • În conformitate cu prevederile art. 18, alin. (2) din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, „diplomele absolvenţilor de învăţământ superior sunt recunoscute şi oferă drepturi în condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare la data obţinerii actului de finalizare a studiilor.”

Potrivit prevederilor art. 147, alin. (1) din Legea nr. 1/2011, Legea educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, recunoaşterea şi echivalarea studiilor sau a perioadelor de studii efectuate în ţară sau în străinătate se realizează pe baza unei metodologii-cadru stabilite prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi a unor metodologii specifice aprobate de senatul universitar al fiecărei instituţii de învăţământ superior, pe baza normelor europene, ale sistemului european de acumulare şi transfer al creditelor de studii, cu respectarea metodologiei-cadru.
Totodată, în conformitate cu prevederile art. 176, alin. (7) din Legea nr. 1/2011, diplomele de licenţă, de master, de doctorat eliberate de instituţiile de învăţământ superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, precum şi titlurile ştiinţifice obţinute dau dreptul deţinătorilor legali, după trecerea în rezervă, în condiţiile legii, să ocupe funcţii echivalente cu cele ale absolvenţilor instituţiilor civile de învăţământ, cu profil apropiat şi de acelaşi nivel.
Menţionăm că, în conformitate cu prevederile art. 21, alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000, Ministerul Apărării Naţionale poate organiza programe de formare profesională pentru angajaţii proprii în baza cărora eliberează certificate de absolvire recunoscute numai la nivelul ministerului.
În conformitate cu prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 1/2011, Legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare, învăţământul postliceal se organizează pentru calificări profesionale înscrise în Registrul Naţional al Calificărilor, stabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale şi aprobate prin hotărâre a Guvernului. Învăţământul postliceal are o durată de 1 - 3 ani, în funcţie de complexitatea calificării şi de numărul de credite pentru educaţie şi formare profesională.
Totodată, la alin. (91) și (93) ale aceluiași articol se menționează că învăţământul postliceal se încheie cu examen de certificare a competenţelor profesionale, iar absolvenţii învăţământului postliceal care susţin şi promovează examenul de certificare a calificării profesionale primesc certificat de calificare profesională, corespunzător nivelului stabilit prin Cadrul Naţional al Calificărilor şi Suplimentul descriptiv al certificatului în format Europass.
Potrivit art. 6, alin. (3) din Legea nr. 1/2011, conţinutul şi formatul actelor de studii care se eliberează în învăţământul preuniversitar sunt stabilite prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Educaţiei Naţionale. Certificatul de calificare profesională nivel 5 însoţit de suplimentul descriptiv al certificatului în format Europass este cel prevăzut în anexa nr. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 461/2017 privind aprobarea conţinutului şi formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenţilor şi personalului didactic din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar.
Ca urmare a celor prezentate, certificatul de absolvire a Cursului de formare a subofițerilor pe filiera indirectă nu poate fi echivalat/asimilat cu un certificat de calificare profesională, nivel 5, corespunzător Cadrului Național al Calificărilor.

 

 Cum pot să mă angajez ca personal civil într-o unitate militară?
Încadrarea într-o funcţie de personal civil într-o unitate militară din Ministerul Apărării Naţionale se face în baza unui contract individual de muncă, încheiat pe perioadă nedeterminată sau determinată, respectiv a unui ordin de numire într-o funcţie publică, în urma câştigării unui concurs sau examen, potrivit prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Publicitatea posturilor vacante de personal civil contractual se face în momentul organizării efective a concursurilor, cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de desfăşurarea primei probe a concursului, la sediul fiecărei unităţi militare angajatoare, pe
site-ul ministerului, pe portalul posturi.gov.ro, în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, precum şi prin publicarea anunţului de concurs într-un cotidian de largă circulaţie.
Publicitatea funcţiilor publice vacante se face în momentul organizării efective a concursurilor, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de desfăşurarea primei probe a concursului, la sediul fiecărei unităţi militare angajatoare, pe
site-ul ministerului, în Monitorul Oficial al României Partea a III-a, precum şi prin publicarea anunţului de concurs într-un cotidian de largă circulaţie.

 

Angajarea în structurile Ministerului Apărării Naționale se poate realiza prin concurs sau transfer.
Concursurile pentru încadrarea posturilor civile vacante sau temporar vacante se organizează de către fiecare unitate militară în parte. În Ministerul Apărării Naţionale, angajatorul, reprezentat de către comandantul/şeful unităţii militare, este cel care stabilește conținutul fişelor de post, în care sunt specificate condiţiile specifice de studii şi de vechime în specialitatea studiilor necesare încadrării posturilor civile vacante.            
Astfel, publicitatea privind organizarea concursurilor de încadrare a posturilor civile vacante sau anunțurile privind posturile vacante ce se pot încadra prin transfer, se asigură de către unitățile militare în a căror organigramă există postul civil vacant, termenele de publicitate și   mijloacele prin care se asigură publicitatea fiind cele prevăzute de actele normative aplicabile, în funcție de categoria de personal civil (funcționari publici sau personal civil contractual).


Ocuparea unui post de personal civil contractual vacant în unităţile militare ale Ministerului Apărării Naţionale se poate face şi prin transfer, dacă se realizează de pe un post din sistemul bugetar, potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Transferul unei persoane care deţine deja calitatea de funcţionar public în administraţia publică pe funcţii publice din Ministerul Apărării Naţionale se poate face în condiţiile prevăzute de Legea  nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Cum pot trece în corpul ofiţerilor?

Provenienţa ofiţerilor este reglementată la art. 36 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare, iar criteriile generale şi specifice de recrutare pentru formarea acestora sunt cele prevăzute în Instrucțiunile privind recrutarea, selecția, formarea profesională și evoluția în cariera militară în Armata României, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.30/2012, cu modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficialal României, partea I, nr. 229 din 5 aprilie 2012.
Astfel, potrivit prevederilor legale în vigoare la acest moment, în funcţie de nevoile de încadrare cu personal, ale Ministerului Apărării Naţionale, ofiţerii în activitate pot proveni din:

 • ofițeri formați pe filiera directă - absolvenți cu diplomă de licență ai instituțiilor militare de învățământ pentru formarea ofițerilor, cu vârsta de cel mult 30 de ani (24 de ani pentru aviație - naviganți) împliniți în anul organizării concursului de admitere;

 • ofițeri formați pe filiera indirectă:

  • ofiţeri în rezervă, absolvenți ai cursului de formare pe filiera indirectă a ofițerilor în activitate, cu vârsta de cel mult 40 de ani împliniți în anul desfășurării concursului de admitere;

  • maiştri militari şi subofiţeri în activitate, absolvenți cu diplomă de licență ai instituțiilor civile de învățământ superior, cu profil corespunzător specialităților militare, cu vârsta de cel mult 35 de ani împliniți la data acordării gradului;

  • persoane din cadrul sau din afara Ministerului Apărării Naţionale, absolvenți cu diplomă de licență a unei instituții de învățământ superior, care au urmat cursul de formare pe filiera indirectă a ofițerilor în activitate, cu vârsta de cel mult 40 de ani împliniți în anul desfășurării concursului de admitere la cursul de formare.

Important: maiştrii militari, subofiţerii şi soldaţii-gradaţii profesionişti în activitate pot participa la concursul de admitere la cursurile instituţiilor militare de învăţământ pentru formarea pe filiera directă a ofiţerilor în activitate, cu respectarea criteriilor şi condiţiilor prevăzute de prevederile legale în vigoare.
Maiştrii militari şi subofiţerii în activitate care se disting prin competenţă şi pregătire profesională pot trece în corpul ofiţerilor în activitate în funcţie de nevoile Ministerului Apărării Naţionale, în condiţiile prevăzute de lege, precum şi de alte acte normative specifice aprobate prin ordine ale ministrului apărării naţionale, prin frecventarea cursului de formare a ofiţerilor în activitate.
Pentru participarea la concursul pentru admiterea la cursul de formare a ofiţerilor în activitate, maiştrii militari şi subofiţerii în activitate trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • au vârsta de cel mult 35 de ani împliniţi la data acordării gradului;
 • au absolvit o instituţie de învăţământ universitar acreditată, cu diplomă de licenţă, cu profil corespunzător armelor sau serviciilor şi specialităţilor militare pentru care se organizează cursul de formare, conform reglementărilor în vigoare, ori şi-au desfăşurat activitatea ca maiştri militari/subofiţeri cel puţin 3 ani în arma pentru care candidează şi au absolvit o instituţie de învăţământ universitar, indiferent de profil, sau fac dovada promovării examenului de licenţă, până la data concursului de admitere la cursul de formare;
 • au cel puţin 3 ani vechime în serviciu ca maiştri militari/subofiţeri în activitate, calculată de la data acordării primului grad şi până la data începerii cursului de formare ca ofiţer;
 • au fost evaluaţi prin aprecierile de serviciu din ultimii 3 ani de activitate cu calificativul cel puţin „foarte bun”; candidaţii care s-au aflat în incapacitate temporară de muncă sau în concediu pentru creşterea copilului trebuie să aibă în ultimele trei aprecieri de serviciu anuale întocmite calificativul cel puţin „foarte bun”;
 • au fost avizaţi de comisiile de selecţie în acest scop.

Indiferent de categoria din care fac parte, candidaţii trebuie să aibă în vedere criteriile prevăzute în Instrucţiunile privind recrutarea, selecţia, formarea profesională şi evoluţia în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.30/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 229 din 5 aprilie 2012.
În acest sens, informaţiile necesare pot fi obţinute de la biroul informare-recrutare din cadrul centrului militar zonal/judeţean/de sector pe raza căruia domiciliază persoana interesată, unde se va analiza situaţia acesteia din punctul de vedere al criteriilor generale şi specifice pe care trebuie să le îndeplinească şi unde va fi îndrumată în legătură cu întocmirea dosarului de candidat.
De asemenea, cei interesaţi pot urmări informaţiile publicate pe
website-ul Ministerului Apărării Naţionale.

 

Ce criterii trebuie să îndeplinească şi ce trebuie să facă un tânăr care doreşte să urmeze cursurile unui colegiu naţional militar?

Criteriile sunt generale (comune tuturor categoriilor de candidaţi) şi specifice, în funcţie de fiecare categorie de personal militar. Principalele criterii specifice de recrutare sunt următoarele:

 • să aibă vârsta de cel mult 16 ani împliniţi în anul desfăşurării concursului de admitere;

 • să fie absolvenţi ai învăţământului secundar inferior - ciclul gimnazial sau să facă dovada absolvirii acestuia până la data clasificării finale - ultima etapă a concursului de admitere.

Absolvenţii clasei a VIII-a din serii anterioare care au participat la procesul de admitere în anii precedenţi şi au fost înmatriculaţi într-o unitate de învăţământ, în învăţământul liceal sau profesional, nu mai pot participa la procesul de recrutare, selecţie şi admitere în învăţământul liceal militar.
Pentru înscriere la concursul de admitere, candiaţii trebuie să se adreseze, împreună cu unul dintre părinţi/aparţinătorul legal, la biroul informare-recrutare care funcţionează în cadrul centrului militar zonal/judeţean/de sector de care aparţine candidatul, în funcţie de domiciliul stabil.
Candidaţii au de parcurs 3 paşi, astfel:

 1. recrutare – prin biroul informare-recrutare În această etapă se verifică îndeplinirea criteriilor de recrutare generale și specifice, se efectuează vizita medicală și se întocmește dosarul de candidat;

 2. selecție – la centrul zonal de selecție și orientare la care este arondat biroul informare-recrutare la care a fost întocmit dosarul de candidat. Selecţia constă în sustinerea unor probe psihologice, sportive şi a unui interviu de evaluare;

 3. admitere – se desfăşoară în două etape. În prima etapă, se susţine o probă eliminatorie, sub forma unui test grilă de verificare a cunoştinţelor la disciplinele Limba şi literatura română şi Matematică. Notele obţinute se iau in considerare la calculul mediei finale de admitere. În cea de-a doua etapă, candidaţii care au fost declaraţi “ADMIS” in prima etapă şi au participat la Evaluarea Naţională, sunt ierarhizaţi în ordinea strict descrescătoare a mediilor finale de admitere. Sunt declaraţi “ADMIS” candidaţii ale căror medii finale de admitere se situează, în urma ierarhizării, in limita numărului de locuri aprobat.
   

Care sunt paşii care trebuie parcurşi pentru a urma un program de formare a ofiţerilor/maiştrilor militari/ subofiţerilor sau a soldaţilor/gradaţilor profesionişti în activitate?

Indiferent de tipul de carieră militară pentru care se optează, filiera de formare, provenienţa candidaţilor sau pregătirea lor militară, trebuie parcurşi trei pasi obligatorii, astfel:

 1. recrutare – prin biroul informare-recrutare care funcţionează în cadrul centrului militar zonal/judeţean/de sector de care aparţine candidatul, în funcţie de domiciliul stabil sau de unitatea militară în care este încadrat, dacă aceasta se află în alt judeţ decât cel de domiciliu. In aceasta etapa se verifica indeplinirea criteriilor de recrutare generale si specifice tipului de cariera pentru care se opteaza, se efectueaza vizita medicala si se intocmeste dosarul de candidat;

 2. selectie – constand in sustinerea unor probe psihologice si sportive la centrul zonal de selectie si orientare la care este arondat biroul informare-recrutare la care a fost întocmit dosarul de candidat;

 3. admitere – sustinerea concursului de admitere pe baza de examen, la una dintre institutiile de invatamant militar, conform tipului de cariera ales, iar daca se optează pentru profesia de soldat/gradat profesionist, in locul examenului de admitere candidaţii vor participa la procesul de repartizare computerizata pe unul din locurile pentru care au optat, pe baza unui punctaj calculat dupa anumite criterii profesionale si administrative.

Pentru mai multe detalii, orice alte informaţii utile şi întocmirea dosarului de candidat la profesia militară, vă rugăm să vă adresaţi, cu încredere, la biroul informare-recrutare şi să ţineţi legătura cu personalul acestui birou.
 

Sunt gradat profesionist. Pot participa la concurs de admitere la academia militară, pentru a deveni ofiţer?
Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare prevede, la articolul 36, sursele de provenienţă ale ofiţerilor, în care nu sunt incluşi şi soldaţii sau gradaţii profesionişti. În aceste condiţii, soldaţii/gradaţii profesionişti pot participa la concursul de admitere la programele de studii universitare de licenţă pentru formarea ofiţerilor în activitate, dar nu-şi pot păstra calitatea de soldat/gradat profesionist pe durata şcolarizării.
Ca atare, cei admişi la astfel de studii vor fi trecuţi în rezervă, anterior înmatriculării în instituţia militară de învăţământ, pentru motive sau nevoi ale Ministerului Apărării Naţionale, conform prevederilor art. 45 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 384 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti.
Cei aflaţi în perioada de derulare a primului contract (de 4 ani) nu vor restitui contravaloarea cheltuielilor ocazionate de instruirea lor ca soldaţi profesionişti.
 

Sunt subofiţer în rezervă provenit din rândul cadrelor militare active ale Ministerului Apărării Naționale. Aş dori să devin soldat/gradat profesionist. Ce trebuie să fac?
Cadrele militare, active sau în rezervă, nu pot renunţa la gradul militar deţinut.
Prevederile care reglementează această restricţie se regăsesc în Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu completările şi modificările ulterioare, care face trimitere la Codul penal. Potrivit acestuia, gradul militar se pierde numai când se aplică pedeapsa complementară la pedeapsa cu închisoarea, detalii regăsindu-se în prevederile art. 69 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal.
Prin urmare, ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii în rezervă nu pot deveni soldaţi sau gradaţi profesionişti.

 

Cum pot fi chemat / rechemat în activitate în rândul cadrelor militare?

Chemarea/rechemarea în activitate în rândul cadrelor militare ale Ministerului Apărării Naţionale se utilizează numai în situaţii de excepţie, în care se înregistrează un deficit de personal care afectează funcţionalitatea structurilor militare.
Cadrul legal este reprezentat de:

 • Instrucţiunile privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.124/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 810 din 13 octombrie 2017;
 • Condiţiile şi Metodologia privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, în vederea ocupării posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist, în unităţile şi structurile sanitare din reţeaua Ministerului Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.70/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 421 din 3 iunie 2016.

Chemarea/rechemarea în activitate se realizează în scopul încadrării cu personal a structurilor militare, pe bază de concurs/examen, în situaţiile în care înregistrează un deficit de personal ce nu poate fi redus prin formarea profesională în instituţii de învăţământ din reţeaua Ministerului Apărării Naţionale sau pentru care instituţia militară nu dispune de posibilităţi de formare.
Facem precizarea că, în toate situaţiile, locurile se scot la concurs numai în funcţie de nevoile Ministerului Apărării Naţionale privind încadrarea cu personal.
Toate informaţiile cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursurilor/examenelor pentru încadrarea funcţiilor vacante prin chemare/rechemare în activitate vor fi publicate atât la sediul structurilor organizatoare, cât şi pe pagina de internet a Ministerului Apărării Naţionale, precum şi în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, sau în săptămânalul Observatorul Militar, după caz.


Care sunt avantajele opţiunii pentru cariera militară?
Învățământul militar îţi oferă posibilitatea de a te pregăti într-o instituție/unitate de prestigiu a învăţământului românesc, unde vei folosi o bază didactico-materială modernă şi performantă. În plus, beneficiezi gratuit de: şcolarizare, cazare, masă, echipament, transport şi asistenţă medicală. La acestea se adaugă, bineînţeles, şansa de a-ţi dezvolta aptitudinile fizice şi de a deveni un om echilibrat, cu un corp şi minte sănătoase.
Printre cele mai importante beneficii ale învățământulșui militar și ale exercitării profesiei militare  sunt:

 • educaţie gratuită şi calificare profesională;
 • loc de muncă asigurat imediat după absolvirea programului de formare profesională inițială;
 • cunoaşte exact traseul de urmat în carieră
 • posibilitatea de afirmare și perfecționare permanentă;
 • statut social.


De asemenea, vei avea posibilitatea de a lucra într-un mediu competitiţional, de a călători în misiunile militare din ţară şi din străinătate, de a învăţa ce înseamnă curajul, loialitatea, încrederea în sine, de a avea, în permanenţă, o bună formă fizică şi psihică. Munca în colectivitate îi oferă unui militar posibilitatea de a cunoaşte locuri inedite, oameni şi obiceiuri noi, de a lega noi prietenii şi, mai ales, de a aprecia ce este camaraderia.
Într-un plan mai concret, cei care optează pentru a urma o carieră militară beneficiază de o serie de drepturi şi facilităţi care vin să compenseze, într-o bună măsură, restricţiile specifice mediului militar. Aceste drepturi sunt:

 • salariu, denumit în armată „soldă lunară”, compus din solda de grad, funcţie, gradaţii (sporurile de vechime), prime, premii, sporuri şi alte drepturi băneşti, pe care le vei afla în detaliu la momentul respectiv;
 • echipament, hrană, asistenţă medicală, medicamente, locuinţă de serviciu, gratuite, concedii şi scutiri medicale plătite;
 • reduceri/scutiri de impozit pe venit, pentru cei care au executat misiuni în teatrele de operaţii;
 • documente de transport gratuit pentru efectuarea concediului de odihnă, precum şi în cazul mutării dintr-o garnizoană în alta;
 • compensaţie lunară pentru chirie în cuantum de 50% din solda lunară;
 • decontarea lunară a cheltuielilor de transport, pentru cei care îşi desfăşoară activitatea în altă garnizoană decât cea de reşedinţă;
 • indemnizaţie pentru soţia/soţul care nu este încadrată/(-) în muncă, în procent de 50% din solda lunară, pe o perioadă de maxim 9 luni;
 • posibilitatea de a urma învăţământul superior militar sau civil, postuniversitar, doctoratul sau alte forme de perfecţionare a pregătirii;
 • concediu de odihnă şi suplimentar;
 • recuperare după participarea la misiuni militare;
 • încadrarea în grupe de muncă, în funcţie de postul ocupat sau de activitatea desfăşurată, pentru care se acordă spor de vechime;
 • concediu de maternitate pentru militarii femei;
 • concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, fără pierderea locului de muncă;
 • permisii, pentru rezolvarea unor probleme deosebite, care nu se scad din vechimea în serviciu;
 • asistenţă medicală gratuită în cadrul reţelei sanitare a Armatei şi decontarea contravalorii medicamentelor, pentru membrii familiei tale;
 • documente de transport pentru membrii familiei militarului mutat dintr-o garnizoană în alta.

           
De asemenea, militarii în activitate mai beneficiază de posibilitatea:

 • participării la cursuri de perfecţionare, specializare şi stagii de practică, altele decât cursurile de carieră, care asigură îmbunătăţirea pregătirii în raport cu nevoile de performanţă profesională, cu îndeplinirea atribuţiilor funcţionale, vizând dobândirea unor noi capacităţi şi abilităţi impuse de numirea/încadrarea în anumite funcţii specifice ce solicită competenţe ce se dobândesc prin aceste studii;
 • trimiterii la studii în străinătate;
 • echivalării anumitor forme de pregătire urmate în ţară şi în străinătate;
 • acordării de concediu fără plată, pentru rezolvarea anumitor situaţii deosebite, fără pierderea locului de muncă;
 • de a solicita ieşirea la pensie anticipată, fără diminuarea semnificativă a cuantumului pensiei, în funcţie de îndeplinirea unor condiţii;
 • acordării de înlesniri pentru folosirea caselor de odihnă, sanatoriilor, căminelor de garnizoană şi a altor amenajări recreative şi sportive;
 • acordării de recompense, decoraţii şi distincţii militare onorifice, pentru servicii excepţionale aduse statului şi poporului român, acte de eroism săvârşite pe durata îndeplinirii îndatoririlor militare sau merite deosebite în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu.

De o parte din aceste facilităţi se beneficiază şi după pensionare.
 

Femeile pot candida la cariera militară, sunt locuri și pentru femei?
Desigur, femeile pot candida alături de bărbați, pe același număr de locuri, fără nicio restricție.
Există foarte multe solicitări din partea femeilor, cele mai multe văzând în profesia militară o şansă de afirmare personală şi profesională, o modalitate de evidenţiere a personalităţii lor şi de valorificare a calităţilor şi cunoştinţelor pe care le deţin.
Încurajăm femeile să urmeze cariera militară, însă dorim ca ele să facă această alegere în cunoştinţă de cauză, pentru că armata nu înseamnă doar loc de muncă şi venit sigur, posibilitatea de a avea o carieră de prestigiu, dar şi rigoare, disciplină, unele sacrificii personale, efort fizic intens şi susţinut, respectarea unor reguli stricte de conduită şi ţinută, a ierarhiei militare şi adaptarea la viaţa cazonă, foarte diferită, de multe ori, de cea civilă.
 

Este cariera militară potrivită pentru o femeie?
Nu există profesii rezervate exclusiv bărbaţilor. Există doar profesii care nu sunt la îndemâna tuturor femeilor pentru că presupun existenţa unor aptitudini speciale, a unei capacități deosebite de efort, rezistenţă fizică, o motivaţie puternică şi  trăsături de personalitate atribuite, de regulă, bărbaţilor. O astfel de profesie este profesia militară.
Femeile care doresc să urmeze această profesie trebuie să ştie că munca lor nu va fi una de birou, că nu va fi deloc uşor, că nu vor beneficia de standarde diferite de cele aplicate bărbaţilor sau de condiţii speciale. Discriminarea pozitivă nu este acceptată.
A reuşi să ai o carieră, ca femeie, într-un domeniu „rezervat”, în mod tradiţional, bărbaţilor, nu poate fi decât un motiv de mândrie şi, mai ales, de împlinire pentru orice femeie. În plus, sunt chiar lucruri pe care o femeie le poate face, de multe ori, chiar mai bine decât un bărbat – să comande un pluton de soldaţi, să piloteze un avion, să îngrijească un rănit etc., pentru că din punctul de vedere al dârzeniei, ambiţiei, perseverenţei, conştiinciozităţii, intuiţiei şi curajului, femeile reuşesc, de multe ori, să o ia înaintea bărbaţilor. 
 

Dacă am tatuaje, piercinguri sau tăieturi, pot deveni militar?

Te poți înscrie, însă va trebuie să declari, pe proprie răspundere, în cererea de înscriere pe care o vei completa la biroul informare-recrutare, dacă AI sau NU AI  tatuaje, piercinguri sau/și tăieturi, indiferent de natura şi conţinutul sau semnificaţia lor. Ulterior, la finalul procesului de selecție, în timpul interviului de evaluare, vei avea o discuție cu psihologul, referitoare la aceste semne particulare.
 

De ce să aleg o facultate militară în locul uneia civile?
Programele de studii universitare de licenţă care se desfăşoară în instituţiile militare de învăţământ superior asigură, pe lângă pregătirea universitară, pregătirea militară generală şi de specialitate necesară absolvenţilor pentru a fi încadraţi în prima funcţie, după parcurgerea cursului de bază din şcolile de aplicaţie ale categoriilor de forţe ale armatei.
Aceste programe au durate mai mari decât cele din instituţiile civile şi cuprind mai multe discipline legate nemijlocit de atribuţiile primei funcţii.
Instituţiile militare de învăţământ superior sunt dotate adecvat, încadrate cu personal de calitate, care aplică în activitatea didactică metodologii moderne de transmitere a cunoştinţelor şi de învăţare eficientă.
Domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările universitare, care funcţionează în cadrul instituţiilor militare de învăţământ superior sunt incluse în nomenclatoarele naţionale, iar diplomele sunt recunoscute, favorizând integrarea rapidă a absolvenţilor pe piaţa muncii, la încheierea raporturilor contractuale cu Ministerul Apărării Naționale.
 

Care sunt riscurile carierei militare?
Cele mai importante riscuri pe care le implică exercitarea profesiei militare sunt următoarele:

 • întreruperea carierei, ca urmare a neadaptării, la un moment dat, la rigorile, disciplina mai strictă decât în mediul civil sau tipul de misiuni impuse, şi integrarea, apoi, cu dificultate, la cerinţele pieţei muncii;
 • apariţia stresului, a unui anumit grad de disconfort şi tensionarea relaţiilor din familie ca urmare a mutărilor dese dintr-o garnizoană în alta, precum şi a programului prelungit, în funcţie de interesele instituţiei militare;
 • pierderea vieţii sau integrităţii corporale pe timpul participării la exerciţii şi aplicaţii sau la acţiuni militare în zone de război, precum şi la intervenţii pe timpul catastrofelor naturale.


Dacă sunt angajat ca soldat/gradat profesionist, am dreptul la concediu de studii?
În conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților voluntari, cu modificările și completările ulterioare, "soldații și gradații profesioniști au dreptul să urmeze, în condițiile legii, orice formă de învățământ din sistemul superioar civil și de perfecționare a pregătirii aparținând învățământului militar sau civil".
Potrivit art. 13 din legea sus-menționată, "soldații și gradații profesioniști beneficiază de concediu de studii și concediu de odihnă suplimentar pentru activități în locuri de muncă cu condiții deosebite - vătămătoare, grele sau periculoase - în aceleași condiții ca și cadrele militare în activitate".
Conform art. 12 din legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare în activitate, acestea au dreptul să urmeze învățământul superior militar sau civil, cu respectarea normelor legale, iar potrivit art. 14, acestea beneficiază de concediu de studii.
În ordinul ministrului apărării naționale nr. M104/1999 privind participarea cadrelor militare în activitate la concursul de admitere, la examenele de an universitar și la examenele de licență (diplomă) în învățământul superior civil de scurtă durată sau la doctorat sunt detaliate condițiile de acordare a acestui drept.

Top