Educaţia este o autentică şi indispensabilă armă de luptă.

Învăţământul militar - un amestec tonifiant de trecut, prezent şi viitor, îşi continuă menirea, pregătind generaţii după generaţii de slujitori ai ţării, militari de carieră, inteligenţi şi curajoşi, purtători ai valorilor, moştenirii culturale şi tradiţiilor militare ale poporului român.

Învăţământul militar - este învăţământ de stat, integrat în învăţământ naţional, compatibil cu sistemele de învăţământ din armatele statelor NATO.

Învăţământul militar - este învăţământ deschis şi selectiv, nesupus nici unei forme de discriminare.

Învăţământul militar - este o prioritate a Ministerului Apărării Naţionale.

Filiere de formare:

Filiera directă - prin parcurgerea şi finalizarea studiilor universitare de licenţă, respectiv a studiilor postliceale organizate de unităţile/instituţiile de învăţământ militar.

Filiera indirectă - prin parcurgerea şi finalizarea cursului de formare a ofiţerilor/subofiţerilor în activitate de către absolvenţi ai învăţământului civil (postliceal şi superior).

Nivelurile învăţământului militar:

Învăţământ militar preuniversitar

 • învăţământ militar liceal
 • învăţământ militar postliceal

Învăţământ militar superior

 • învăţământ militar universitar
  • studii universitare de licenţă
  • studii universitare de master
  • studii universitare de doctorat

 • Învăţământ postuniversitar
 • Învăţământ de formare continuă

     ÎNVĂŢĂMÂNTUL MILITAR PREUNIVERSITAR

 • învăţământ liceal militar – are ca misiune pregătirea ştiinŢifică şi umanistă generală, precum şi socializarea militară iniŢială a absolvenŢilor, prin programe de studii pe filiera vocaŢională, în profilul militar, specializarea matematică informatică cu durata de 4 ani (clasele IX-XII). Procesul de învăŢământ se desfăşoară în trei unităŢi de învăŢământ militar liceal.

 • BREAZA - Colegiul Naţional Militar Dimitrie Cantemir
 • ALBA-IULIA - Colegiul Naţional Militar Mihai Viteazul
 • CÂMPULUNG MOLDOVENESC - Colegiul Naţional Militar ştefan cel Mare
 • învăţământ postliceal militar – are ca misiune formarea maiştrilor militari şi a subofiŢerilor, prin programe de studii postliceale cu durata de 2 ani,respectiv 1 an. Procesul de învăţământ se desfăşoară în trei unităŢi de învăţământ militar postliceal.

 • PITEŞTI - şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre Basarab I
 • BOBOC - şcoala Militară de Maiştri şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene Traian Vuia
 • CONSTANŢA - şcoala Militară de Maiştri a Fortelor Navale Amiral Ion Murgescu
 • îNVăŢăMâNTUL SUPERIOR MILITAR are ca misiune formarea iniŢială şi continuă a ofiţerilor şi a altor specialişti, prin programe de studii universitare şi postuniversitare. Procesul de învăţământ se desfăşoară în cinci instituţii de învăţământ superior militar, acreditate de AgenŢia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior. Medicii militari se formează în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie Carol Davila din Bucureşti, respectiv, în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureş, precum şi în cadrul Institutului Medico-Militar.

 • Bucureşti - Universitatea Naţională de Apărare "CAROL I"
 • Bucureşti - Academia Tehnică Militară
 • SIBIU - Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”
 • CONSTANŢA - Academia Navală "MIRCEA CEL BĂTRÂN"
 • BRASOV - Academia Forţelor Aeriene "HENRI COANDĂ"
 • îNVăŢăMâNTUL SUPERIOR MILITAR FORMAREA PROFESIONALă CONTINUă – DE NIVEL NONUNIVERSITAR - se realizează prin cursuri de carieră şi prin alte programe de formare profesională continuă, în cadrul şcolilor de aplicaţie/centrelor/bazelor de instruire ale armelor.
 • Acte normative specifice


  Dispoziţia – DMRU 7/19.03.2015 pentru aprobarea I.M.3/61, norme privind organizarea şi desfăşurarea admiterii la cursul de formare pe filieră indirectă a subofiţerilor în activitate, în anul de învăţământ 2015-2016.

  Dispoziţia – DMRU 6/19.03.2015 pentru aprobarea domeniilor de studii şi specializărilor corespunzătoare armelor/serviciilor/specialităţilor militare pentru care se organizează admiterea la cursul de formare a subofiţerilor în activitate pe filieră indirectă, în anul de învăţământ 2015-2016.

  Dispoziţia - Pentru aprobarea probelor de concurs şi a graficului cadru privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţămăntul universitar militar, în anul universitar 2015-2016.

  Dispoziţia - Metodologia cadru privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţămăntul universitar militar

  Planul de şcolarizare în înstitutiile de învăţămănt pentru anul şcolar/universitar 2015-2016.

  ORDIN pentru aprobarea instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea colegiilor naţionale militare

  Dispoziţia şefului Direcţiei management resurse umane nr.DMRU 4 din 20.02.2013 privind "Aplicabilitatea în domeniul militar a studiilor universitare de master absolvite de ofiţerii în activitate în instituţiile de învăţământ superior acreditate din afara reţelei Ministerului Apărării Naţionale. "

  Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.144 din 29.11.2012 pentru aprobarea "Instrucţiunilor privind transferul studenţilor înmatriculaţi în cadrul programelor de studii universitare de licenţă în instituţiile de învăţământ superior militar".

  Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.58 din 27.05.2013 pentru aprobarea "Instrucţiunilor privind corpul instructorilor militari".

  Echivalare Studii